Professuurilla mikroyrittäjyyden tutkimustoiminta uudelle tasolle

Mikroyritykset ovat yrityskenttämme laaja perusta ja kasvualusta. Suomen yrityksistä jopa 94 % on alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä, jotka työllistävät neljänneksen kaikkien yritysten työpaikoista. Mikroyrityksillä on siis suuri yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys ja niiden rooli kasvaa edelleen mm. yksinyrittäjyyden kasvun myötä. Korkeatasoisella mikroyrittäjyyden tutkimuksella ja koulutuksella pyritään lisäämään mikroyritysten kilpailukykyä ja yrittäjien osaamista sekä luomaan tietoperustaa mikroyrittäjyydestä median, päättäjien sekä yritysrajapinnan toimijoiden keskuuteen.
Martti Saarela

Alueemme tutkimustoiminnan kiinnostus mikroyrityksiä kohtaan sai tuulta vuonna 2009, kun Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliittojen palkkaama selvitysmies prof. Jorma Rantanen teki selvityksen Keski-Pohjanmaan, Oulun Eteläisen ja Pietarsaaren alueen korkeakoulurakenteen ja -yhteistyön kehittämisestä. Selvitysmies esitti raportissaan mikroyrittäjyyttä aluekehityksen yhteistoiminnan suunnaksi.
Selvityksen mukaan mikroyritysvaltaiselle alueelle sopisi mikroyritysten toiminnan ja toimintaedellytysten tutkimus-, koulutus- ja kehitystyö. Mikroyritysten tutkimus muun kuin yksinomaan taloudellisten muuttujien osalta todettiin olevan koko maailmassa erittäin vähäistä. Mikroyritystutkimus voisi selvitysmiehen mukaan olla geneeristä siten, että tuloksia voitaisiin hyödyntää toimialasta riippumatta. Alue voisi mikroyritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnassa pyrkiä valtakunnalliseen johtoasemaan.

Selvityksen tuloksiin on tartuttu, sillä Nivalassa pääpaikkaansa pitävässä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa on tehty sekä empiiristä että teoreettista tutkimustyötä mikroyrittäjyydestä nyt jo yli vuosikymmenen ajan Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:n toimesta. Instituutti vastaa myös opetus- ja kulttuuriministeriön Oulun yliopistolle myöntämästä mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallisesta tehtävästä.

Nyt Oulun yliopisto on edelleen vahvistamassa mikroyrittäjyyden tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden resursseja mikroyrittäjyyden professuurin perustamiseksi Kerttu Saalasti Instituuttiin yhteistyössä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Mikroyrittäjyyden professuuri olisi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Mikroyrittäjyyden professuurin tavoitteena on vakiinnuttaa mikroyrittäjyyden valtakunnallinen tehtävä osaksi Oulun yliopiston toimintaa.

Korkeatasoisella mikroyrittäjyyden tutkimuksella ja koulutuksella pyritään lisäämään mikroyritysten kilpailukykyä ja yrittäjien osaamista sekä luomaan tietoperustaa mikroyrittäjyydestä median, päättäjien sekä yritysrajapinnan toimijoiden keskuuteen. Professuurilla halutaan edistää suomalaisten mikroyritysten toimintaedellytyksiä ja lisätä ymmärrystä myös uusista yrittämisen muodoista. Tutkimustyön, akateemisen meritoitumisen ja tutkimusrahoituksen kasvattamisen kautta luodaan edellytykset professorivetoiselle, kasvavalle tutkimusryhmälle.

Lahjoitusvaroin perustettavan mikroyrittäjyyden professuurin rahoituskampanja vuosille 2023–2028 on parhaillaan käynnissä. Ensimmäisen viisivuotiskauden kustannukset katetaan suoraan professuurin tukemiseen kohdennetuista lahjoitusvaroista. Säätiöiden, yritysten ja kuntien lahjoitukset ovat tässä keskeisessä roolissa. Viisivuotiskauden jälkeen professuuri vakinaistetaan Oulun yliopiston käytänteiden mukaisesti, jolloin Oulun yliopisto vastaa kustannuksista perusbudjetoinnin kautta. Rahoitus on tarkoitus koota marraskuuhun 2022 mennessä, jonka jälkeen avoin, kansainvälinen professuurihaku avautuu vuoden 2023 alussa. Suunnitelmien mukaan mikroyrittäjyyden professori aloittaa tehtävässään elokuussa 2023.

Kirjoittaja:
Martti Saarela, va. ohjelmajohtaja, kehityspäällikkö, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti