SoloENTRE-hankkeessa havainnoitua – Vuoden 2019 nuorisobarometri: Hyvää työtä!

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREssä selvitetään parhaillaan yrittävän kulttuurin ja yrittäjyyden ilmapiirin edistämistä osana SoloENTRE-hanketta.

Hankkeessa on kerätty laaja nuorten ja opetushenkilöstön yrittäjyysasenteita kartoittava kyselytutkimusaineisto, jonka alustavat tulokset tukevat tuoreimman nuorisobarometrin keskeisiä löydöksiä.

Vuoden 2019 nuorisobarometri julkaistiin 20.4.2020. Valtion nuorisoneuvosto julkaisee barometrin yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa – uunituoreen barometrin aiheina ovat työ ja yrittäjyys. Barometrin mukaan nuoret suhtautuvat työelämän nopeasta murroksesta huolimatta työmarkkinoihin ja työn riittämiseen myös tulevaisuudessa luottavasti. Samalla kolmannes nuorista on huolissaan työn riittävyydestä ja omasta työssä jaksamisestaan.

Barometrin mukaan nuorista yhdeksän kymmenestä haluaa tehdä arvojensa mukaista työtä – työsuhteen laatua suuremman painoarvon nuoret antavat työn merkityksellisyydelle sekä mahdollisuudelle toteuttaa itseään ja vaikuttaa omaan työhönsä. Nuorten arvoja kartoittavissa kysymyksissä terveys, perhe ja sosiaaliset suhteet nousevat selkeästi muita arvoja korkeammalle.

Yrittäjyys painottuu barometrissa aiempia vuosia enemmän: kolme neljästä vastaajasta (78%) arvelee yrittäjyyden yleistyvän myös tulevaisuudessa. Näkemys yrittäjyyden yleistymisestä on korkeimmillaan alle 20-vuotiaiden vastaajien joukossa (85%). Barometriin haastateltavien joukossa on aiempaa enemmän yrittäjiä – lisäksi entistä useampi (59%) haluaa kokeilla yrittäjyyttä jossakin työuransa vaiheessa. Yrittäjyys koetaan laajasti vapaudeksi toteuttaa omia unelmia; lisäksi yli kaksi kolmasosaa vastaajista kokee, että yrittäjämäistä asennetta tarvitaan kaikessa työssä. (Haikkola & Myllyniemi (toim.), 2020.)

Korona-arjen ja kansainvälisen kriisin syvyys lisää nuorisobarometrin sanoman painavuutta. Jos jollakin, niin yritteliään elämänasenteen ja yrittäjyyden avulla tästä kriisistä aikanaan noustaan. Nuorten asenteet haastavat poliittiset päättäjät, koulutusorganisaatiot ja meistä jokaisen: Kuinka tarjoamme nuorille heidän unelmiensa toteutumiseen parhaan mahdollisen tuen?

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn meneillään olevassa SoloENTRE-hankkeessa keskitytään yrittäjyyden ilmapiirin ja yrittävän kulttuurin edistämiseen. Hankkeessa on kerätty laaja nuorten ja opetushenkilöstön yrittäjyysasenteita kartoittava kyselytutkimusaineisto Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Alustavat tutkimustulokset taustoittavat ja selittävät osaltaan nuorisobarometrin keskeisiä löydöksiä. Tutkimuksessa nuoret ja opetushenkilöstö pääsivät kertomaan ajatuksiaan yrittäjyyttä edistävistä ja ehkäisevistä tekijöistä sekä mm. mielipiteensä siitä, kuinka yrittäjyyskasvatusta tulisi heidän mielestään toteuttaa.

Kyselyvastauksissa korostuu yrittäjyyskasvatuksen nuorille tarjoaman tuen merkitys sekä yrittäjyyskasvatuksen ajantasaisten, konkreettisten toimintamallien tuominen osaksi koulun arkea. Tähän tarpeeseen vastataan parhaiten opettajien täydennyskoulutuksilla ja tuella sekä erilaisten alueellisten yrittäjyyskasvatuksen ohjelmien ja oppilaitoskohtaisten toimenpiteiden avulla.

Alueelliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat on koettu merkityksellisiksi oppaiksi yrittäjyyskasvatuksen sisältöjen viemisessä oppilaitosten arkeen. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia kattaa kaikki kouluasteet – maakunnan toimijat ovat sitoutuneet erinomaisella tavalla strategian jalkauttamiseen ja toiminnallistamiseen. Parhaillaan on meneillään keskustelu alueen yhteisen strategian ajantasaistamisesta ja päivittämisestä. Nuorisobarometri tukee tämän työskentelyn ajankohtaisuutta ja merkityksellisyyttä.

Myös meneillään oleva lukioiden opetussuunnitelmien uudistus vastaa ajankohtaiseen yrittäjyyskasvatuksen haasteeseen. Uudistuksen yhtenä keskeisenä painopistealueena on lukiolain edellyttämä elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyö. Oulun eteläisen alueen lukiot yhteistyössä alueen korkeakoulu- ja yrityspalvelutoimijoiden kanssa ovat tehneet kevään 2020 aikana merkittävän hankevalmistelun kyseisen aihekokonaisuuden edistämiseksi. Rahoitushakemus on parhaillaan rahoittajan käsittelyssä.

Yrittäjyys- ja työelämätaidot ovat keskeisimpiä tulevaisuustaitoja, joiden edistämisen tulee tapahtua yhteiskunnan kaikkein toimijoiden saumattomana yhteistyönä. Kenttä on laaja, siellä on tilaa erilaisille toimijoille – jokaista tarvitaan! Yrittäjyyskasvatuksen eri toimijoilla on luontevasta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä vuosien kokemus. Koronakriisin rajoitusten vähitellen purkautuessa tämän yhteistyön merkitys on suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Jouni Hintikka

projektitutkija

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Lisätietoja SoloENTRE-hankkeesta:

Projektipäällikkö Leena Eskola, leena.eskola@oulu.fi

Vuoden 2019 Nuorisobarometriin pääset tutustumaan täältä:

https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2019/