Suomi ykkösenä yrittäjyyskasvatuksessa 50 maan tarkastelussa

Suomi oli mukana Global Entrepreneurship Monitorin (GEM) uudessa, globaalissa raportissa, jossa tarkastellaan yrittäjyyttä. Raportti julkaistiin alkuvuodesta 2022. Raportin mukaan Suomi on yrittäjyyskasvatuksen ykkösmaa.
University of Oulu, 2019

Global Entrepreneurship Monitorin (GEM) on projekti, joka tuottaa kansainvälistä tietoa yrittäjyydestä sekä yrittäjien asenteiden, odotusten, aikomusten, motivaatioiden ja aktiviteettien kehittymistä vuosittain ympäri maailman. Myös yrittäjyyskasvatus on yhtenä tarkasteltavana asiana. GEM 2021/2022 raportin teemana on Opportunity Amid Disruption, mahdollisuus häiriön keskellä.

Yrittäjyyskasvatus yhtenä arvioitavana kokonaisuutena

GEM raportti pohjautuu kahteen erilaiseen kyselyyn, joista toiseen kussakin osallistuvassa maassa on vähintään 2000 vastaajaa. Toisessa, asiantuntijoille suunnatussa kyselyssä, on vähintään 36 vastaajaa kussakin osallistuvassa maassa.

Suomen osalta GEM:ssä nykyisin mukana oleva asiantuntijaorganisaatio on Suomen Yrittäjät ry, joka on teettänyt kyselyt Taloustutkimuksella. Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismasen mukaan Suomessa asiantuntijakyselyyn on vastannut 36 asiantuntijaa/ yhteiskunnallista vaikuttajaa, jotka edustavat laajasti erilaisia asiantuntijuusaloja, kuten rahoitusta, koulutusta ja hallintoa.

Asiantuntijakyselyn vastaajat arvioivat 13 teeman avulla oman maansa yrittäjyyden ekosysteemiä. Yksi näistä yrittäjyyden ekosysteemiä kuvaavista elementeistä on yrittäjyyskasvatus kouluissa (Entrepreneurial Education at School). Väittämien arviointi toteutetaan 11 portaisella asteikolla, jossa 0 tarkoittaa täysin eri mieltä ja 10 tarkoittaa täysin samaa mieltä.

Yrittäjyyskasvatus koulussa -elementtiä kuvaa asiantuntijakyselyssä kolme väittämää, jotka ovat

  1. Maassani perus- ja toisen asteen koulutus tukee luovuutta, omavaraisuutta ja aloitteellisuutta.
  2. Maassani perus- ja toisen asteen koulutus antaa riittävästi opetusta markkinatalouden periaatteista.
  3. Maassani perus- ja toisen asteen koulutuksessa huomioidaan riittävällä tavalla yrittäjyys ja yrityksen perustaminen.

Suomen asiantuntijakyselyn tulokset ja vertailu verrokkimaiden ryhmän tuloksiin on esitetty kuvassa 1.

13 teemaa yrittäjyyden ekosysteemin arviointiin, Suomen asiantuntijakyselyn tulokset ja vertailu verrokkimaiden ryhmän tuloksiin.

Kuva 1. Asiantuntijoiden arviot yrittäjyyden eri osa-alueista. Yrittäjyyskasvatus kouluissa on kohtana D1 Entrepreneurial Education at School. Lähde: Entrepreneurial Framework Conditions; Global Entrepreneurship Monitor 2021/2022 Global Report, s. 110

Yrittäjyyskasvatus koulussa -elementin (D1 Entrepreneurial Education at School) tarkastelussa Suomi sijoittuu ensimmäiseksi 50 maan tarkastelussa. Suomen vastaajien mukaan suomalaisissa kouluissa yrittäjyyskasvatus on tasolla kuusi (6). Riittävänä tasona pidetään tasoa viisi (5), jonka yläpuolelle Suomen lisäksi sijoittuu vain neljä muuta maata: Alankomaat, Yhdistyneet Arabiemiraatit, Norja ja Qatar.

Yrittäjyyskasvatuksen hyvistä käytännöistä ja merkityksestä tarvitaan lisätutkimusta

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja, professori Matti Muhoksen mukaan GEM-raportin yrittäjyyskasvatusta koskevat positiiviset tulokset vastaavat kokemuksia yrittäjyyskasvatuksen käytännön toiminnasta Suomessa. Suomessa tehdään tietoon perustuvaa yrittäjyyskasvatustyötä ja sitä viedään monilla alueilla eteenpäin systemaattisesti. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla yrittäjyyskasvatusta ohjaa kaikki koulutustasot kokoava yrittäjyyskasvatusstrategia, ja yrittäjyyskasvatus on mukana opetussuunnitelmissa.

Tehty työ näkyy myös yritysten perustamismäärissä. Maailmanpankin mukaan Suomi on kuitenkin edelleen Pohjoismaita ja erityisesti Viroa jäljessä yritysten työikäiseen väestöön suhteutetuissa perustamismäärissä. ”Tarvitsemme lisää tietoa ja yhteiskunnallista keskustelua yrittäjyyskasvatuksen roolista mm. tämän kuilun ylittämisessä. Jatkossa on tärkeää määritellä, miten yrittäjyyskasvatusta kehitetään seuraavalle tasolle”, Muhos toteaa.

GEM-raportti antaa kiinnostavan näkymän yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen nykytilaan. Aihepiiri vaatii kuitenkin lisätutkimusta. Mielenkiintoista olisi vertailla asiantuntijakyselyn vastaajien näkemyksiä esimerkiksi opettajien ja muiden kouluissa toimivien asiantuntijoiden näkemysten kanssa. Tässä voisi hyödyntää esimerkiksi MicroENTREn hankeyhteistyönä kehitettyä Yrittävän kulttuurin arviointimallia, johon voi tutustua osoitteessa www.yrittavakulttuuri.fi. Mielenkiintoista olisi myös tehdä vertailua muiden yrittäjyyskasvatusta ja sen toteutumista tutkineiden selvitysten kanssa.

Kirjoittaja:

Heli Vaara, projektipäällikkö, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Lähteet ja lisätietoja

GEM (Global Entrepreneurship Monitor) (2022). Global Entrepreneurship Monitor 2021/2022 Global Report: Opportunity Amid Disruption. London: GEM. https://gemconsortium.org/reports/latest-global-report

https://www.gemconsortium.org/news/the-failure-of-entrepreneurship-education-in-schools#

https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.NDNS.ZS

https://yrittavakulttuuri.fi/