Teollisessa ekosysteemissä kilpailija voi olla kumppani

Suurteollisuuden digitalisaatiossa tarvitaan monenlaisia edistyneitä ratkaisuja, joita kaikkia ei saa yhdeltä ja samalta toimittajalta (Benitez, Ayala & Frank, 2020).
nyrkkejä yhdessä, tsemppausta

Perinteisesti suurteollisuus on tehnyt yhteistyötä suurten toimittajien kanssa, mutta viime vuosina digitalisaation kehitystä on tehty yhä enemmän myös pk- ja mikroyritysten kanssa (Parkkila 2020). Suuryritysten strategiana on omaan ydinliiketoimintaansa keskittyminen, ja digitaalisiin ratkaisuihin tarvittavaa asiantuntijaosaamista ostetaan kumppanuuksien- ja laitetoimittajien ja muiden ulkoisten resurssien kautta.Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan, miten suurteollisuuden ja mikroyritysten toimijat näkevät yhteistyön mahdollisuudet. Toimijoiden haastattelut ovat osa InterregNord-rahoitteista DigiProcess-hanketta (1.10.2019 - 30.9.2022), jonka tavoitteena on tukea pk-yritysten ja teollisuuden muodostamia digitaalisia ekosysteemejä sekä pk-yritysten digitaalisten palveluiden tuottamista ja digitaalista kypsyyttä.

Teollisuusyritykset toivovat pienten yritysten tekevän yhteistyötä

Teollisuusyritysten kokemusten mukaan mikroyritykset ovat innovatiivisia, ketteriä, nopeita ja joustavia, ja niillä on usein jotain hyvin spesifiä tietämystä.

Yhteistyön riskinä pienen yrityksen kanssa nähdään konkurssiriski, resurssivajeet, yrityksen omistajuuden muuttuminen, yrityskauppojen riskit, avainhenkilöiden eroaminen ja tietoturvariskit.Teollisuusyritysten näkökulmasta pienen yrityksen yhteistyö muiden kanssa pienentää toimittajan riskiä ja lisää yhteistyön houkuttelevuutta. Suuret yritykset toivovatkin pieniltä ns. yhteistarjouksia. Suurteollisuuden kokemus haastatteluiden perusteella oli, että hyvin vähän pienet yritykset tekevät tällaista yhteistyötä tällä hetkellä.Teollisuusyritysten toiveena on, että pk- ja mikroyritykset verkostoituisivat keskenään ja tulisivat yhdessä esittämään jotakin kokonaisuutta. Molemmilla saattaa olla ratkaisu, joka ei yksittäisenä tuo riittävää lisäarvoa, mutta yhdistettynä toisen ratkaisun kanssa se olisi mielenkiintoinen. Pelkän ideankin kanssa saa tulla.

Mikroyritysten yhteistyömahdollisuudet

Mikroyritysten haastattelujen perusteella yhteistyöhön pääseminen teollisuusyritysten kanssa voi olla helppoa tai se voi vaatia useamman vuoden sinnikkään jalkatyön. Haastatellut olivat päässeet yhteistyöhön pilotoinnin tai proof of consept (POC) -kokeilujen kautta tai pk-yrityksen kumppanina.Mikroyrityksille yhteistyö toisen yrityksen kanssa tarjoaa monenlaisia hyötyjä, kuten laajemman tarjonnan, leveämmät hartiat ja lisää uskottavuutta. Mikroyritys saa enemmän olemassa olevaa tietoa sekä enemmän resursseja kerätä lisää tietoa teollisuuden tarpeista ja näin he voivat entistä paremmin hahmottaa digitaalisten palveluiden vaatimuksia ja kysyntää. Yhteistyö helpottaa myös mikroyritysten palveluiden löydettävyyttä, sillä asiakkaat voivat löytää yrityksen tarjonnan muidenkin yritysten kautta.Yhteistyön tapoja on monia. Esimerkiksi pieni yritys voi toimia ison yrityksen kumppanina, kaksi pientä yritystä yhteistyössä tai pieni yritys myy osan toiminnoistaan isommalle yritykselle. Olennaista on tehdä hyvät sopimukset yhteistyöstä, jotta vastuut ja tulonjako ovat yksiselitteisen selkeitä.

Viittaukset:

Benitez, G., Ayala, N. & Frank, A., 2020. Industry 4.0 innovation ecosystems: An evolutionary perspective on value cocreation. ScienceDirect: International Journal of Production Economics, lokakuu 2020. Viitattu 7.1.20221.

Parkkila, L. 2020. Suurteollisuuden digitalisaation avainalueet ja mahdollisuudet pk- ja mikroyrityksille. Pohjoisen tekijät blogi 8.12.2020. Viitattu 7.1.2022

Kirjoittaja:

Liisa Koivisto, IT-tradenomi, projektiasiantuntija, Digiprocess-hanke