Vastuullisuudesta viestiminen erottaa yrityksen kilpailijoista

Vastuullisuudesta on tullut nouseva trendi yrityksissä.
Anna-Mari Simunaniemi

Tähän saakka suurin osa yritysten vastuullisuustoiminnasta on perustunut vapaaehtoisuuteen. Jo lähitulevaisuudessa lainsäädäntö velvoittaa kuitenkin pienetkin yritykset vastuulliseen toimintaan ja siitä raportoimiseen. Euroopan parlamentti hyväksyi talvella 2021 ehdotuksen kattavasta yritysvastuulainsäädännöstä Euroopassa. Laaja mietintö koskee kaikkia toimialoja ja sitä voidaan soveltaa kaikenkokoisiin yrityksiin. Aloitteessa kiinnitetään huomiota yritysvastuun toteutumiseen erityisesti ihmisoikeuksien noudattamisen, ympäristön suojelun ja hyvien hallintotapojen näkökulmasta.

Yritysvastuullisuudella tarkoitetaan yrityksen toiminnan eettistä tarkastelua taloudellisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten vaikutusten näkökulmista. Suomessa lainsäädäntö velvoittaa tällä hetkellä vain yli 500 hengen yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan. Suurin osa maamme mikro- ja pienyrityksistä ei vielä osaa tunnistaa tai tuoda esiin vastuullista toimintaansa yritysbrändinsä rakentamisessa.

Voidaankin kysyä, onko yrityksen välttämättä pakko kiinnittää erityistä huomiota vastuullisuuteensa. Eikö riittäisi, että yritys keskittyy vain tuottamaan voittoa omistajilleen lain sallimissa rajoissa talousnobelisti Milton Friedmanin yli 50 vuotta sitten esittämän näkemyksen mukaisesti?

Myös osakeyhtiölaissa yrityksen tehtäväksi määritellään tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa. Yritysten toiminnan laajempaan määritelmään sisältyy kuitenkin ajatus, että yritysten on menestyäkseen otettava vastuuta niitä ympäröivistä yhteiskunnista. Toisin sanoen vastuullinen yritystoiminta ei tarkoita taloudellisen kannattavuuden uhraamista vaan, päinvastoin, taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullinen toiminta on edellytys kestävälle kasvulle ja uudistumiselle.

Jo nyt suuryritykset ja julkiset toimijat asettavat kasvavia vaatimuksia alihankkijoidensa sekä palvelun- ja tavarantoimittajien todennettaville vastuullisuuskäytännöille. Tätä kautta odotukset vastuullisuudesta ja sen todentamisen tarpeesta kohdistuvat jo ihan konkreettisesti myös mikrokokoluokan yrityksiin, jos niillä toivotaan olevan edellytyksiä menestyä kansainvälisessä kilpailussa ja saada kasvuhakuiselle toiminalle rahoitusta. Kuluttaja-asiakkaiden ja sijoittajien odotukset vaikuttavat ratkaisevasti yritysten toimintaan. Voidaankin puhua jopa hyvää tekevän kuluttajan trendistä, joka luo painetta mikroyritystenkin toiminnalle ja yritysbrändiä rakentavaan viestintään.

Tulevaisuuden liiketoimintaedellytysten ja menestystekijöiden turvaaminen ovat yritysten tärkeimpiä syitä yritysvastuullisuuden kehittämiselle. Työ- ja elinkeinoministeriön keväällä 2021 koordinoimassa yrittäjyysstrategialuonnoksessa vastuullisuudesta toivotaan suomalaisten yritysten kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Vertailussa suomalaisten yritysten työolot, ympäristökysymykset ja tuoteturvallisuus ovat hyvin hoidettua.
Esimerkkejä hyvistä toimintamalleista löytyy useita. Koronakriisi nopeutti esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alalla sekä terveysturvallisuuden että ympäristövastuun kuin myös toimitusketjujen vastuullisuuden lisäämistä. Myös ehkä ensisijaisesti kustannussäästöjen näkökulmasta tehdyt tehostukset yrityksen toimitilojen lämmitysratkaisuissa, tavaralogistiikassa tai ylijäämäraaka-aineiden jälleenmyynnissä ovat vastuullisia tekoja, joita voisi hyvin tuoda vahvemmin esiin.

Tarvitsemme mikroyrityksille soveltuvia ketteriä, edullisia ja helposti toteutettavia raportointityökaluja liiketoiminnan vastuullisuuden nykytilan todentamiseen, konkreettisten uudistumistarpeiden tunnistamiseen ja asiakkaille selkeän viestinnän toteuttamiseen. Alkuvaiheessa kyse on vastuullisuustietoisuuden herättämisestä ja vastuullisuuteen liittyvän johtamis-, kehittämis- ja raportointiosaamisen lisäämisestä.
Oulun yliopiston tuottama mikroyrittäjyyden verkkokoulutus sekä käynnistymässä oleva Vihreä vastuullisuus -verkkovalmennus ovat esimerkkejä mikroyrittäjälle tällä hetkellä tarjolla olevista mahdollisuuksista vahvistaa oman yrityksensä vastuullisuutta ja sen viestintää.

Kirjoittaja: Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja, MicroENTRE, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Tämä kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Keskipohjanmaa-lehdessä 12.12.2021.