Vastuullisuus mikroyrittäjän kilpailuetuna

Vastuulliseen yritystoimintaan pitäisi jokaisen yrittäjän herätä viimeistään tässä vaiheessa. Yksi mikroyrittäjän keskeisimmistä kilpailueduista ja elinehdoista tulevaisuudessa on arvoketjujen läpinäkyvyys.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra julkaisee säännöllisesti listauksia Megatrendeistä. Megatrendien tarkastelu on olennainen osa Sitran ennakointityötä ja tulevaisuustalon analyysia toimintaympäristöistä. Vuonna 2020 julkaistussa listauksessa todetaan muun muassa seuraavaa: ”Ensinnäkin, keskeisin tulevaisuuteen vaikuttava tekijä on ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys: miten vastaamme ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, resurssien vaihtelevaan saatavuuteen ja jäteongelmaan. Muita kehityskulkuja pitää tarkastella suhteessa tähän.”

Vastuulliseen yritystoimintaan pitäisi jokaisen yrittäjän herätä viimeistään tässä vaiheessa. Yksi mikroyrittäjän keskeisimmistä kilpailueduista ja elinehdoista tulevaisuudessa on arvoketjujen läpinäkyvyys. Arvoketjulla tarkoitetaan, miten tuote jalostuu raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi tai miten palvelu jalostuu ideasta asiakkaalle tarjottavaksi palvelukonseptiksi.

Ammattiliitot ja useammat kansalaisjärjestöt mm. Eetti ry sekä Finnwatch ry ajavat voimakkaasti yritysvastuulakia Suomeen. Yritysvastuu käsittää ihmisoikeudet, ympäristön, kestävän kehityksen, sosiaaliset tekijät ja hyvän hallintotavan. Euroopan maista yritysvastuulaki on jo voimassa Ranskassa ja Hollannissa. Myös kaikki pohjoismaat ajavat tällä hetkellä lain voimaantulon puolesta. Yritysvastuulaki perustuu YK:ssa määriteltyyn ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen. Yritysvastuu laki koskettaisi vain isompia yrityksiä, mutta välillinen vaikutus ulottuisi myös mikroyrityksiin.

Suomessa ja EU:ssa on ollut käynnissä hankkeita, joiden avulla selvitetään osakeyhtiölainsäädännön uudistamistarvetta. Joidenkin maiden osakeyhtiölainsäädäntöön on jo lisätty voiton tuottamisen osakkeenomistajille lisäksi velvollisuus toteuttaa toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. On siis hyvin todennäköistä, että tämä lisäys tulee myös suomalaiseen lainsäädäntöön jollakin aikavälillä.

Mikroyrittäjien ketterästä toimintatavasta johtuen, pienten yritysten on helpompi selvittää omien tuotteidensa arvoketju. Yhteistyökumppanien määrä on huomattavasti pienempi kuin monikansallisilla suuryrityksillä. Varmistamalla yrityksen oma arvoketju ja sen eettisyys sekä läpinäkyvyys, mikroyrittäjä voi varmistaa kilpailukykynsä myös jatkossa.

On selvää, että mikroyrittäjien rooli kasvaa tulevaisuudessa. Työnteon muodot moninaistuvat ja palveluja ulkoistetaan yhä enemmän. Yhä useammat toimivat yrittäjämäisesti ja tulovirrat koostuvat yhä useammasta lähteestä. Myös yksilön vastuu ja merkitys kasvaa, tämä kannattaakin nähdä mahdollisuutena.

Me suomalaiset olemme jo lähtökohtaisesti vastuullisia - huolehdimme ympäristöstä ja työllistämme sosiaalisesti kestävästi. Suurin osa yrityksistä ei osaa tai ei ymmärrä käyttää tätä omassa brändäyksessä ja markkinoinnissa. Olemme luoneet itsellemme vuosien aikana vastuullisen lisäarvon, mikä olisi nyt hyvä nostaa esille sekä lisätä palveluiden ja tuotteiden hinnoitteluun. Useimmiten esille nostamiseksi riittää se, että nämä asiat vain kirjataan ylös ja tuodaan julki omissa markkinointikanavissa.

Koronan jälkeisessä maailmassa mikroyrittäjällä voi olla yllättäviäkin mahdollisuuksia liiketoiminnassaan. Markkinat jaetaan tällä hetkellä uudestaan. Digitalisaatio mahdollistaa vastuullisten palvelujen ja tuotteiden tarjonnan pienelläkin kustannusrakenteella myös globaalisti. Tähän mahdollisuuteen kannattaisi jokaisen mikroyrittäjän tarttua: miten hyödyntää omaa osaamista murrosajassa? Etupainotteisella valmistautumisella tuleviin velvollisuuksiin taataan yrityksen kilpailukyky.

Jokaisen yrityksen ei tarvitse kasvaa liikevaihdollisesti tai työntekijämäärissä, myös kannattavuuden kasvu on riittävää kasvua mikroyrityksille. Kannattavuuden kasvu mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja samalla omien unelmien ja intohimojen toteuttamisen. Tälläkin tavalla monimuotoisuus toteutuu ja hyvinvointi kasvaa.

Paluuta vanhaan ei ole. Uusi normaali on jo kulunut fraasi, mutta nyt aika hyödyntää sen tuomat mahdollisuudet – erityisesti mikroyrittäjien!

Marika Kumpula

yrityspalvelupäällikkö

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 09/2021.