"Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa" – visuaalisuuden hyödyntäminen ennakointityössä

Viimeisen parin vuoden aikana erilaiset valmennukset ja työpajat on jouduttu järjestämään virtuaalisesti koronapandemian vuoksi. Toimiminen virtuaalisissa ympäristöissä on vaatinut mukautumista niin fasilitoijilta kuin osallistujiltakin.
kaksi nuorta naista piirtää valkotauluun

Yhteisen ymmärryksen visualisointi ja kiteyttäminen sekä osallistujien saaminen mukaan työskentelyyn on entisestään korostunut. Näihin haasteisiin meneillään olevassa Mytty (Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky) -hankkeessa on vastattu visuaalisen fasilitoinnin keinoin. Hankkeen päätoteuttajina ovat Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista sekä Työterveyslaitos.

Visuaalisen fasilitoinnin juuret ovat 70-luvun San Franciscossa, jolloin David Sibbet ja Geoff Ball alkoivat käyttää visualisointia organisaatioiden ryhmäprosesseissa. Visualisoinnin avulla ryhmän jäsenet pääsevät keskustelemaan samoista asioista ja sitä kautta luodaan yhteistä ymmärrystä. Visualisoinnin avulla voi myös ohjata ihmisten toimintaa, minne mennään ja mitä tehdään.

Visuaalisen fasilitoinnin hyödyt:

  • Ihmiset ymmärtävät asioita kuvien, metaforien ja mielikuvien kautta.
  • Abstrakti asia saadaan konkretisoitua ja tehdä näkyväksi.
  • Asiat voidaan kiteyttää selkeästi ja ihmisläheisesti.
  • Käsitellyt asiat ymmärretään samalla tavalla.
  • Nopeuttaa tiedon hahmottamista ja tekemistä voidaan selkiyttää.
  • Kuvien avulla voidaan herättää tunteita ja tuoda elämyksellisyyttä arkipäiväisiin tilanteisiin.

Mytty-hankkeessa hyödynnetään visuaalisuutta ja matkametaforaa ’Tulevaisuuden tiekartta’ prosessissa. Matka-metafora sopii hyvin, kun halutaan määritellä tavoitteita tai kuvata erilaisia toimintasuunnitelmia.

Tulevaisuuden muutosmatkalla

Muutosten keskellä on hyvä tiedostaa, miten olemme valmistautuneet tuleviin toimintaympäristön muutoksiin ja miten toimimme muutostilanteissa jo hyvinvoinnin kannaltakin. Tällainen kehittämistyö saa merkityksellisyyden ja onnistumisen kokemuksia. Samalla se vahvistaa omia voimavarojamme. Istahda haaveilemaan, millaiselta oma ja yrityksesi toivottu tulevaisuus näyttäisi. Mitä asiakkaat haluavat? Mikä tuottaa heille arvoa? Laaditaan osaamisen kehittämisen suunnitelma, joka vastaa arvojasi ja joka ennakoi toimintaympäristösi muutoksia. Miltä matka kohti valittuja visiota näyttäisi ja kuulostaisi? Mitä sellaista hyvää on nykyhetkessä, jota haluat vahvistaa, jotta tulevaisuus olisi parempi.

Alla olevassa prosessikuvassa käytetään visualisointia havainnollistamaan valmennuksissa käytäviä vaiheita. Valmennukseen osallistuvat voivat ideoida ja tarinallistaa heidän tulevaisuuden kirjoittamalla sen tai täydentämällä sen kuvaan.

  1. Tunnista ydinosaamiset osiossa määritellään liiketoiminnan kannalta tärkeät ydinosaamiset
  2. Ennakoi tulevaa osiossa määritellään missä yritys halutaan nähdä tulevaisuudessa. Tässä otetaan huomioon yrityksen toimintaympäristön muutokseen vaikuttavat megatrendit, yrityksen arvot ja verkostot.
  3. Kartoita osaaminen suhteessa tulevaan osiossa määritellään, mitä osaamista tarvitaan lisää ja miten osaamista kasvatetaan

Tulevaisuuden tiekartan prosessikuvassa ydinosaamisen tunnistaminen, tulevan ennakointi ja osaamisen kartoitus.Kuva: Tulevaisuuden tiekartta.

Tavoitteiden pilkkominen pieniin, helpommin saavutettaviin ja hallittaviin osatavoitteisiin lisää tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä ja näin myös toiveikkuutta. Itselle merkityksellisten päämäärien asettaminen, niiden tavoitteleminen ja saavuttaminen lisäävät kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kokemus siitä, että omalla elämällään, toiminnallaan ja työllään on jokin laajempi merkitys, edistää myös voimakkaasti hyvinvointia.

Kirjoittaja: Eeva Leinonen, FM, projektitutkija, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE

Lue lisää MYTTY-hankkeesta:

https://www.oulu.fi/fi/projektit/mytty-mikroyrittajan-tuottavuus-ja-tyokyky
https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/mikroyrittajan-tuottavuus-ja-tyokyky-mytty

Kuva: Christina Morillo, Pexels