Yrittäjän työhyvinvointi liiketoiminnan ydintä

Promo@Work-tutkimuksella osoitettiin, että yrittäjien itse kokema työkyky ja huono työstä palautuminen ovat selkeästi yhteydessä huonoon työsuoritukseen. Ja mitäs yrittäjän huono työsuoritus lopulta tarkoittaa kuin alhaisempaa tuottavuutta.

Kyllähän tosiyrittäjä jaksaa ja painaa kellon ympäri kesää talvea ilman lomia, eikö! Vai – eikö?

Mikroyrittäjien työkyky ja työstä palautuminen ovat olleet pian päättyvän kolmivuotisen Promo@Work-hankkeen toimenpiteiden kohteena. Työterveyslaitoksen sekä Oulun ja Tampereen yliopistojen yhteisessä terveydenedistämis- ja tutkimusprojektissa annettiin kaikille Suomen mikroyrittäjille mahdollisuus osallistua varta vasten kehitetyn Palaudu!-mobiilisovelluksen koekäyttäjiksi ja sovellusta käyttäneiden työkykyä verrattiin ei-käyttäjiin. Lisäksi tutkijat ovat tehneet useita kattavia katsauksia olemassa olevista tutkimusjulkaisuista näyttöön perustuvien terveydenedistämisen suositusten laatimiseksi työpaikoille.

Työkyky on tuottavuutta

Yrittäjä, joka ylläpitää omaa työkykyään muun muassa palautumalla riittävästi kiireisten stressijaksojen ja työpäivien välillä jaksaa todennäköisesti keskittyä enemmän oman yrityksensä strategiseen kehittämiseen. Hyvällä suunnittelulla ja johtamisella on todennäköisempää saavuttaa parempi tulos myös taloudellisesti arvioituna, mikä taas tuo yrittäjälle lisää vapautta keskittyä olennaiseen. Toisaalta puutteellinen palautuminen johtaa vähitellen yrittäjän uupumukseen. Liiketoiminnan pitkäjänteinen kehittämiseen, verkostoitumiseen tai strategioihin tuskin riittää energiaa, jos arjessa selviytyy hädin tuskin akuuteista perustehtävistä. Esimerkki voi olla kärjistetty, mutta perusajatus on selvä: yrittäjän huono palautuminen, huono työkyky ja huono työstäpalautuminen ovat riskejä yritystoiminnalle.

"Yrittäjän työhyvinvoinnista huolehtiminen ei ole turhaa pehmoilua, vaan bisneksen ydintä." (Jaana Laitinen, dosentti, Promo@Work-konsortion johtaja, Työterveyslaitos)

Osaamisvaje kuormittaa yrittäjää

Promo@Work-tutkimuksella osoitettiin, että yrittäjien itse kokema työkyky ja huono työstä palautuminen ovat selkeästi yhteydessä huonoon työsuoritukseen. Ja mitäs yrittäjän huono työsuoritus lopulta tarkoittaa kuin alhaisempaa tuottavuutta. Palkansaajiin verrattuina yrittäjät kuormittuvat ja tarvitsevat enemmän palautumista, jos he eivät tunnista yrittäjyyteen liittyviä työtehtäviä (kuten laskutus, hallinnointi, johtaminen, ylipäänsä ”ne ikävät pakolliset paperihommat”) tärkeäksi osaksi omaa työtään. Kuormittumista lisää myös kokemus oman osaamisen riittämättömyydestä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yrittäjän olisi siis välttämätöntä ehtiä tasaisesti kehittää osaamistaan ja seurata muutoksia omalla toimialalla, jotta lopulta työkykyä alentavaa osaamisvajetta ei ehdi syntyä. Ei kuulosta helpolle, mutta tässäkin tapauksessa tasainen itsensä kehittäminen on todennäköisesti helpompaa kuin ison osaamisvajeen kurominen kiinni takaa-ajoasemasta kilpailijoihin nähden.

Yrittämisestä virtaa

Tässä esitellyn tutkimuksen tuloksena laadittiin työpaikoille yleisesti ja pienille yritykselle räätälöityinä omat terveyden edistämisen suositukset. Mars matkalle! -suositukset löytyvät maksutta Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Suositukset soveltuvat esimerkiksi yritysneuvonnan työkaluiksi. Yrittäjä voi myös itsenäisesti tai mahdollisten työntekijöidensä kanssa käyttää näppäriä vinkkilistoja henkilökohtaisen ja työyhteisön liikunnan, palautumisen, ravitsemuksen tai riittävän unen edistämiseen: https://www.ttl.fi/mars-matkalle-terveytta-tyopaikoille/

Kirjoittaja:

Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja, FT, TtM
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work) hanke (2016-2019) oli Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke. Hankkeessa tutkittiin mikroyrittäjien työkykyä ja palautumista mobiilisovelluksen avulla satunnaistetussa interventiotutkimuksessa. Hanke on myös tuottanut tutkimustietoon perustuvat ja yrittäjien kanssa räätälöidyt suositukset terveyden edistämiseen työpaikoilla. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE oli osa konsortiota.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 08/2019.