Yrittäjyyskasvatuksella luodaan kestävää tulevaisuutta yhdessä

Yrittäjyyskasvatus vahvistaa tietoja, taitoja ja asenteita, joiden avulla yksilöt rakentavat omaa polkuaan kohti tulevaisuutta. Mitä yrittäjyyskasvatus käytännössä on ja millä tavalla sitä voi toteuttaa? Miten luodaan yrittävää kulttuuria ja tehdään tulevaisuudesta kestävää? Miten digitaalisuus ja kansainvälisyys auttavat yrittäjyyden polulla? Pohjois-Pohjanmaan uudistettu yrittäjyyskasvatuksen malli julkaistiin keväällä 2023 ja sen jalkauttamistyö on käynnistynyt.
Ihmisiä VÄKEVÄ-hankkeen loppiseminaarissa piirtämässä polkua

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen yrittäjyyslinjausten mukaan lisätä yrittäjyyteen liittyviä myönteisiä asenteita, vahvistaa yrittäjämäistä toimintaa, kehittää tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tunnistaa omaa osaamistaan ja saada aikaan uutta yrittäjyyttä. Tärkeässä roolissa yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa on kokeileminen ja toiminnallisuus, kuten yrittäjyyteen ja työelämään liittyvät projektit ja yritysyhteistyö.

Pohjois-Pohjanmaalla uudistettiin yrittäjyyskasvatuksen malli laajana maakunnallisena yhteistyönä. Uudistettu malli julkaistiin alkuvuodesta 2023. Keskeinen osa uudistettua yrittäjyyskasvatuksen mallia on kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälisyyden osaamistavoitteet jokaiselle kouluasteelle. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen sivusto minunpolkuni.fi toimii konkreettisena lähteenä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiselle. Sivustolta löytyy niin uudistetun mallin sisältö, työkaluja käytännön toteuttamiseen kuin osaamistavoitteet kouluasteittain.

Uudistettu yrittäjyyskasvatuksen malli julkaistiin maaliskuussa 2023 mallia koonneen VÄKEVÄ-hankkeen loppuseminaarissa. Sisällöt työkaluineen koettiin onnistuneiksi ja erittäin hyödyllisiksi. Seuraava askel on uudistetun mallin mukaisen toiminnan jalkauttaminen ja vakiinnuttaminen alueelle. Uusi malli rakennettiin edellisen, vuosina 2015-2016 rakennetun Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjyyskasvatuksen Strategian pohjalle, jonka sisällöt ovat suurilta osin yhä ajankohtaisia.

Muuttuva toimintaympäristö ja työelämä vaativat myös koulutukselta muutoksia. Kestävä kehitys tulee olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia uudelle yrittäjyydelle ja kansainvälistymisen myötä yritysten tulee toimia eri kulttuureissa. Näiden trendien myötä myös koulutuksessa tulee ottaa kestävä kehitys, digitalisaatio ja toimintaympäristön globalisoituminen yhä enemmän huomioon. Uudistetun yrittäjyyskasvatuksen mallin yhteiset, kaikkia kouluasteita koskevat tavoitteet ovat: 1. Yrittäjyyskasvatuksella rakennetaan kestävää tulevaisuutta, 2. Yrittäjyyskasvatuksella vahvistetaan osaamisidentiteettiä sekä yrittäjyys- ja työelämätaitoja, 3. Yrittäjyyskasvatuksella tehdään yrittävää kulttuuria yhdessä ja 4. Hyvien käytänteiden ja toimintamallien tunnistaminen, jakaminen ja hyödyntäminen. Lisäksi malli sisältää kehittämis- ja osaamistavoitteet jokaiselle kouluasteelle varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Lue lisää mallista ja tutustu työkaluihin täällä.

Uudistetun mallin parhaina puolina pidettiin päätösseminaarissa käytyjen keskustelujen ja annetun palautteen perusteella nivelvaiheiden entistä parempaa huomioimista sekä strategian viemistä konkreettisempaan, ”työkalumaisempaan” suuntaan. Lisäksi poikkileikkaavat teemat eli digitalisaatio, kansainvälisyys ja kestävä kehitys koettiin hyvänä. Mallin jalkauttamiseen toivottiin erilaisia kokoavia tapahtumia, seminaareja ja vierailuja oppilaitoksissa. Pohjois-Pohjanmaalaiset opettajat ja opetustyön asiantuntijat toivoivat ennen kaikkea verkostoa ja koordinoitua maakunnallista yrittäjyyskasvatustyötä, jossa hyviä kokemuksia ja onnistumisen tunteita voi jakaa. Hankkeen aikana perustettiin Oulun kaupungin ja BusinessOulun koordinoima Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen verkosto PYRYTYS. Lue lisää ja liity yrittäjyyskasvatuksen verkostoon täältä.

Kirjoittaja:
Suvi Tulonen, projektitutkija, HTM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE®