Yrittäjyyskasvatus kestävän kehityksen edistäjänä

Taloudellisen menestyksen sekä nopean kasvun ja kansainvälistymisen rinnalle nuorten asenteissa yhä voimakkaammin nousevat toiveet toteuttaa yrittäjyyden kautta itseään ja unelmiaan, mielenkiinto yrittää yhdessä kavereiden kanssa sekä tavoitteet toimia toisten ja ympäristön hyväksi.

Nuorten yrittäjyyteen liittyvät käsitykset sekä innostus yrittäjyyteen ovat voimakkaassa, myönteisessä murroksessa. Yhä useampi nuorista kokee yrittäjyyden kiinnostavana työllistymisen vaihtoehtona (mm. Nuorisobarometri 2019).

Samalla asiat, joita nuoret tavoittelevat yrittäjyydeltä, poikkeavat aiempien sukupolvien tavoitteista. Taloudellisen menestyksen sekä nopean kasvun ja kansainvälistymisen rinnalle nuorten asenteissa yhä voimakkaammin nousevat toiveet toteuttaa yrittäjyyden kautta itseään ja unelmiaan, mielenkiinto yrittää yhdessä kavereiden kanssa sekä tavoitteet toimia toisten ja ympäristön hyväksi. Nuorten yrittäjyyteen liittyviä asenteita on tarkasteltu useissa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä hankkeissa.

Yksi nuorten mielenkiinnon kohde ylitse muiden liittyy kestävään kehitykseen. Ilmastoahdistuksen alle lamaantumisen sijaan yrittäjyyskasvatuksen hankkeisiin osallistuneet nuoret ideoivat ratkaisuja kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun. Kuluneen vuoden aikana useissa yrittäjyyskasvatuksen projekteissa on pilotoitu liikeideoita, jotka keskittyvät esimerkiksi jonkin ympäristöongelman ratkaisemiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen.

Yrittäjyyskasvatuksen ja kestävän kehityksen ajatusmaailmoista löytyy paljon yhtymäkohtia. Molempien tausta-ajattelussa korostuu poikkitieteellisyys ja ennakkoluulottomuus sekä rohkeus ja ongelmanratkaisukyky. Yrittäjyyskasvatus tarjoaakin ainutlaatuisen mahdollisuuden ja väylän sekä työkalut ennakkoluulottoman ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen nopeille kokeiluille.

Kestävän kehityksen äärelle on tämänkin syksyn aikana kokoonnuttu lukuisissa yrittäjyyskasvatuksen tilaisuuksissa ja opettajien koulutuksissa. Kuusamon Rukan koulun opettajat kokoontuivat pohtimaan kestävää kehitystä ja kiertotaloutta syyskuussa Rukan kokouskeskukseen, jossa Oulun yliopiston ympäristökoordinaattori Meeri Hilli alusti aiheesta. Kiertotalouteen keskittyvän osion jälkeen projektitutkija Jouni Hintikka esitteli SoloENTRE ja Yrittävä Kulttuuri (EAKR) -hankkeen tutkimustuloksia yrittävän kulttuurin ja yrittäjyyden ilmapiiristä Pohjois-Pohjanmaan nuorten ja opetushenkilöstön näkökulmasta.

Tutkimustuloksissa on havaittavissa painotuseroja alueiden välillä – tutkimukseen osallistuneiden vastausten joukosta löytyy runsaasti hyviä näkökulmia ja uusia avauksia yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen. Yhteisen työskentelyn aikana pohdittiin tutkimustulosten merkitystä tulevien yrittäjyyskasvatuksen hankkeiden sekä yrittäjyyskasvatuksen ja kestävän kehityksen yhteisten sisältöjen näkökulmasta. Tavoitteena on hyväksi havaittujen, toimivien käytänteiden levittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi kaikkien kouluasteiden toimintaa koko maakunnan laajuisesti.

Päivän päätteeksi opetushenkilöstö tutustui projektipäällikkö Leena Eskolan johdolla Circula-kiertotalouspeliin, jonka mahdollisuuksia yhtenä kestävän kehityksen ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen välineenä pilotoidaan parhaillaan myös laajemmin.

Jouni Hintikka

projektitutkija

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE ®

Rahoittajat:

Euroopan unioni; Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti – Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE ®

Yrittäjyyskasvatuksen hankkeita:

ESR-rahoitteisen Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen (ToTYk) -hankkeen avulla viedään Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa käytäntöön. Hankkeessa on seurattu mm. Kesäyrittäjien, 4H-yrittäjien sekä keski- ja korkea-asteen yrittäjyyskasvatuksen koulutuskokeiluihin osallistuneiden nuorten yrittäjyysasenteissa tapahtuneita muutoksia. Hanketta hallinnoi Centria-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja: Projektisuunnittelija Jouni Hintikka, jouni.hintikka@oulu.fi

Uuden osaamisen lukio (UuLops / ESR) vastataan muuttuneen toimintaympäristön, uudistuneen lukiolain sekä lukioiden opetussuunnitelmauudistuksen vaatimuksiin kehittämällä lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyötä Oulun eteläisen alueen lukioiden, elinkeinoyhtiöiden ja korkeakouluyksiköiden kesken. Hanketta hallinnoi Nivalan kaupunki.

Lisätietoja: Projektisuunnittelija Jouni Hintikka, jouni.hintikka@oulu.fi

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri (EAKR) -hankkeessa on kartoitettu Yrittäjyyden ilmapiiriä ja nuorten yrittäjyysasenteita laajalla koko Pohjois-Pohjanmaan alueelle suunnatulla kyselytutkimuksella. Tutkimukseen osallistui opiskelijoita ja opetushenkilöstön edustajia kaikilta kouluasteilta. SoloENTRE-hankkeessa kehitetyllä seurantatyökalulla koulutusjohto voi seurata yrittäjyyskasvatuksen strategian linjausten toteutumista käytännön arjessa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Leena Eskola, leena.eskola@oulu.fi

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®:n blogissa 10/2020.