Tietoa meistä

Kajaanin yliopistokeskus on verkostomallinen tiedeyhteisö, jonka tehtävänä on toiminta-alueensa sivistys- ja osaamistason kohottaminen sekä elinkeinoelämän palveleminen tutkimuksen ja koulutuksen kautta. Yliopistokeskus toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää yliopistojen alueellista vaikuttavuutta.

Oulun yliopiston koordinoimassa Kajaanin yliopistokeskuksessa toimivat Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistot sovituilla vastuu-alueilla. Kajaanin yliopistokeskus on Oulun yliopiston erillislaitos.

Hallinto ja organisaatio

Kajaanin yliopistokeskus on Oulun yliopiston johtosäännön mukainen erillisyksikkö, jonka alaisuuteen kuuluvat Mittaustekniikan yksikkö sekä aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn yliopistollinen osa.

Kajaanin korkeakoulukonsortio

Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus ja Kajaanin ammattikorkeakoulu muodostavat Kajaanin korkeakoulukonsortion, joka on näiden korkeakoulujen strategisen yhteistyön ja toiminnan koordinoinnin organisointimuoto Kainuussa. Konsortioyhteistyön tavoitteena on alueen korkeakoulutasoisen koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan kilpailukyvyn, vetovoiman, laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen.

Yhteisellä strategisella ohjauksella ja koordinoinnilla varmistetaan yhteistyön ja työnjaon toimivuus ja suunnataan resursseja yhteisesti asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Yhteisillä toimintarakenteilla tuetaan ja vahvistetaan strategista ajattelua ja päätöksentekoa. Korkeakoulut toimivat itsenäisinä koulutusorganisaatioina omilla profiileillaan, toisistaan poikkeavilla tutkinnoilla, tutkintonimikkeillä ja tehtävillään, mutta tiivistä yhteistyötä tehden.

Strategiamme

Olemme alueellemme kiinnittynyt kansainvälinen ja vaikuttava yliopistokeskus; Oulun, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistojen yhteinen tiedeyhteisö sekä yhteistyökumppaneiden aito kohtaamispaikka. Luomme uutta tietoa yliopistojen osaamisen, tutkimuksen, koulutuksen ja kehitysohjelmien kautta. Rakennamme yhteistyötä ja verkostoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kehitämme maakunnan innovaatiojärjestelmää. Edistämme yritysten kilpailukykyä ja osaamista. Vahvistamme Kajaanin korkeakoulukaupunki-identiteettiä.

Suomen yliopistokeskukset

Yliopistokeskukset täydentävät Suomen yliopistokenttää niillä alueilla, joilla ei ole omaa yliopistoa ja kokoavat alueella toimivan yliopistollisen toiminnan. Yhteistyöhön osallistuvat usein myös alueen ammttikorkeakoulut, kunnat ja maakuntaliitto. Kajaanin yliopistokeskuksen lisäksi Suomessa toimii viisi yliopistokeskusta: