Lisäajan hakeminen

Lisäajan hakeminen Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijana.

Lisäajan hakeminen

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijalla, joka on aloittanut opinnot 1.8.2005 jälkeen, opintoaika on rajattu. Opiskelijan opiskeluoikeuden keston voi tarkistaa Pepistä. Mikäli tavoiteaika on päättymässä, eikä opiskelija ole suorittanut kaikkia tutkintoon vaadittuja opintoja, voi opiskelija hakea lisäaikaa niiden loppuun saattamiseen.

Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli hän ei ole suorittanut opintojaan Yliopistolain 41 §:ssä säädetyssä ajassa tai Yliopistolain 42 §:n mukaisessa lisäajassa tai lisäaikaa ei ole hänelle myönnetty. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen tulee hakea yliopistolta oikeuttaa päästä uudelleen opiskelijaksi. Tätä varten opiskelijan tulee tehdä lisäaikahakemus. Tapauksessa, jossa opiskelija on saanut aikaisemmin kielteisen päätöksen lisäajasta ja hakee nyt uudelleen lisäaikaa, täytyy perusteiden olla muuttuneet ja/tai parantuneet.

Lisäaikaa haetaan Eforms-järjestelmässä lomakkeella 'Lisäaikahakemus'.

Hakemukseen tulee liittää

  • Opintosuoritusote.
  • HOPS-ohjaajan tai pääaineen opintoneuvojan/omaopettajan hyväksymä suunnitelma suoritettavista opinnoista, joka on päivitetty ja aikataulutettu. Suunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden suorittamisajankohta lukukauden tarkkuudella. Suunnitelman täytyy vastata haettavaa lisäaikaa. Jos ainoa puuttuva opinto on opinnäytetyö, liitetään lausunto opinnäytetyön ohjaajalta.
  • Viivästymistä perustelevat liitteet. Voit liittää hakemukseesi asiantuntijalausunnon, josta tulee ilmetä selkeästi mm. lisäajan tarvetta perusteleva syy (esim. diagnoosi sairaudesta), sinun henkilötietosi, lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli), lausunnon voimassaoloaika sekä päiväys. Voit liitää myös vapaamuotoisen selvityksen lisäajan tarvetta perustelevasta syystä.