Opintojaksopalaute

Opintojaksopalautteen keruussa käytetään Oulun yliopiston kaikille yhteistä palautejärjestelmää, joka on osa Peppiä. Uusi järjestelmä on otettu käyttöön 22.11.2021.

Tältä sivulta löydät opintojaksopalautejärjestelmän käyttöohjeiden ja tietosuojailmoituksen lisäksi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Miksi opintojaksopalautteen antaminen on tärkeää ja mihin palautetta hyödynnetään?
Miten annan opintojaksopalautetta?
Onko antamani palaute anonyymiä?
Ketkä kaikki näkevät antamani opintojaksopalautteet?

Miksi opintojaksopalautteen antaminen on tärkeää - Mihin palautetta hyödynnetään?

Opintojaksopalautteen keruu on yksi osa yliopistojen lakisääteistä koulutuksen arviointia, josta on säädetty yliopistolaissa. Opintojaksopalautteen antaminen on opiskelijalle vapaaehtoista, mutta palautetta antamalla voit vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen. Rakentavan palautteen antaminen on myös olennainen työelämätaito.

Opintojaksopalaute on tärkeä osa opetuksen ja toiminnan kehittämistä. Palautteen avulla opettaja voi kehittää omaa opetustaan ja opintojaksojaan. Opintojaksopalautetta kerätään ja sitä hyödynnetään opintojaksojen, opetussuunnitelmien, koulutuksen ja koko yliopiston toiminnan suunnittelemiseksi, kehittämiseksi ja laadun varmistamiseksi. Opintojaksopalaute vaikuttaa myös yliopiston sisäiseen rahanjakoon.

Koulutuksen johtosäännön mukaisesti, koulutustoimikunta vastaa tiedekunnan ja tutkinto-ohjelmatoimikunta vastaa tutkinto-ohjelman opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Palautteissa esiin nousseita koko tutkinto-ohjelmaa, tiedekuntaa tai laajempaa opiskelijaryhmää koskevia asioita käsitellään kyseisissä toimikunnissa.

Opintojaksopalautetta kerätään myös opettajan ammatillisen kehittymisen tueksi. Opettajalla on oikeus hyödyntää saamaansa anonymisoitua opintojaksopalautetta referenssinä esimerkiksi omassa CV:ssä ja hyödyntää anonymisoituja palautekoonteja omissa esitelmissä.Henkilökunnalla on oikeus hyödyntää anonymisoitua opintojaksopalautetta myös koulutusten markkinointitarkoituksiin.

Miten annan opintojaksopalautetta?

Opintojaksopalautetta annetaan Pepissä. Samassa järjestelmässä, missä muun muassa ilmoittaudut opiskelijaksi ja opintojaksoille sekä näet opintosuorituksesi. Opintojaksopalautetyökaluna toimii Spark-palautepalvelu, joka on osa Peppiä. Löydät sen Pepin työpöydän ylävalikosta puhekuplakuvakkeen takaa.

Palautetyökalu toimii Pepin opintojaksoilmoittautumisten perusteella ja se luo automaattisesti palautekyselyt toteutuksille. Opintojaksopalaute koostuu kolmesta eri kyselytyypistä, joita ovat jatkuva palaute, välipalaute ja loppupalaute. Voit antaa jatkuvaa palautetta koko opintojakson ajan, niin monta kertaa kuin haluat. Jos jätät opintojakson jostakin syystä kesken, voit antaa siitä palautetta jatkuvan palautteen avulla, kertoa esimerkiksi syyt opintojakson keskeyttämiselle. Opettaja voi pyytää sinua antamaan välipalautetta esimerkiksi opintojakson puolivälissä luomalla välipalautekyselyn. Loppupalaute kerätään automaattisesti kaikista toteutuksista. Loppupalautteen kysymykset rakentuvat kaikille yhteisistä kysymyksistä sekä mahdollisista opettajan lisäkysymyksistä, jotka opettajat voivat lisätä palautekyselyyn kysymyspankista. Yksityiskohtaiset palautejärjestelmän käyttöohjeet löydät Wikistä.

Muistathan, että hyvä palaute on asiallista, rakentavaa, hyvin perusteltua ja auttaa kehittämään toimintaa. Lisäksi on tärkeä tuoda esille kehittämisideoita ja nostaa esiin myös hyviä ja toimivia asioita opetuksessa ja opintojaksolla. Annathan siis aina rakentavaa ja myös positiivista palautetta.

Onko antamani palaute anonyymiä?

Antamasi opintojaksopalaute on pseudonymisoitua, mikä tarkoittaa sitä, että vastauksiasi ei voida yhdistää henkilötietoihisi palautejärjestelmässä Oulun yliopiston toimesta. Oulun yliopiston henkilökunta käsittelee siis antamasi opintojaksopalautteen täysin tunnisteettomana. Järjestelmässä kuitenkin vastaaja yhdistetään vastaukseen eli järjestelmä kerää tiedon, oletko vastannut sinulle kohdistettuun opintojaksopalautekyselyyn ja lähettää tarvittaessa muistutusviestin. Kenelläkään järjestelmän käyttäjällä, edes pääkäyttäjällä, ei kuitenkaan ole mahdollisuutta nähdä, oletko vastannut kyselyyn vai et, ja jos olet, mitä vastauksesi ovat.Mikäli opintojaksopalautteen kautta saadaan palautetta, joka on uhkaavaa tai muulla tavoin asiatonta, syrjivää tai se katsotaan häirinnäksi, on Oulun yliopistolla velvollisuus selvittää tällaista palautetta antaneen henkilöllisyys ja puututtava siihen. Tällaisissa tapauksissa Oulun yliopistolla on mahdollista selvittää palautteen antajan henkilöllisyys palveluntarjoajan eli teknisen ylläpitäjän (Studyo Oy) kautta erillisestä pyynnöstä.

Ketkä kaikki näkevät antamani opintojaksopalautteet?

Tutkinto-ohjelmissa/tiedekunnissa seuraavat roolit näkevät palautteet ja/tai käsittelevät palautetta:

 • Opiskelija - näkee niiden opintojaksojen loppupalautekoosteen omasta sekä muiden antamasta palautteesta palauteajan päättymisen jälkeen silloin, jos on itse antanut palautteen. Opiskelija ei näe toisten antamia avoimia eli vapaasana palautteita.
 • Opiskelijalla on mahdollisuus järjestelmätasolla kohdistaa avoin vastauksensa yksittäiselle opettajalle tai opettajille, jolloin kyseisen palautteen näkevät ainoastaan vastuuopettaja ja opettajat, joille palaute on kohdistettu.
 • Opintojakson opettaja (vastuuopettaja, tuntiopettaja, laboratorioassistentti, harjoitusten ohjaaja jne.) – näkee opettamansa opintojakson palautteen.
 • Opintojakson vastuuopettaja – näkee opettamansa opintojakson palautteen. Näkee vastuullaan olevan opintojakson kaiken palautteen, vaikka palaute olisi kohdistettu tietylle opettajalle.
 • Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö – näkee tutkinto-ohjelman kaikkien toteutusten palautteet.
 • Koulutusdekaani – näkee tiedekunnan kaikkien toteutusten palautteet.
 • Koulutusrehtori – näkee kaikki palautteet.
 • Rehtori – näkee kaikki palautteet.

Koulutuspalveluissa seuraavat roolit näkevät ja käsittelevät palautetta:

 • Koulutussuunnittelija
 • Kopa JOOP-suunnittelija
 • Koulutuspalvelupäällikkö
 • Kehittämispäällikkö
 • Johtava koulutusasiantuntija
 • UniOGS-Koordinaattori
 • Koulutuspalveluiden johtaja

Lisäksi palautejärjestelmässä on annettu vastuuhenkilön rooli seuraaville, jotka näkevät kaiken annetun opintojaksopalautteen ja tarpeen vaatiessa/työtehtävien mukaan myös käsittelevät palautteita.

 • Tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöt
 • Koulutusdekaanit
 • Koulutuspalvelupäälliköt
 • Kehittämispäälliköt
 • Johtavat koulutusasiantuntijat
 • Kerttu Saalasti Instituutin koulutussuunnittelija
 • Kieli- ja viestintäopintojen keskus Linguan johtaja
 • Opintojaksopalautejärjestelmän pääkäyttäjät

Lisäksi ICT-palveluiden Digipedagogiikka- ja videopalvelut-tiimi käsittelee opintojaksopalautteen loppupalautekyselyn kysymyksen "10. Opintojaksolla hyödynnetyt digitaaliset työvälineet ja menetelmät edistivät oppimistani." osalta anonyymina.

Palautejärjestelmän käyttöohjeet