Muun osaamisen tunnustaminen

Osaamista voidaan hyväksilukea myös muulla tavoin kuin virallisessa koulutuksessa hankitulla osaamisella. Muualla kuin virallisessa koulutuksessa hankittua osaamista voi syntyä epävirallisen oppimisen (täydennyskoulutukset, kurssit, työpaikkojen koulutukset, vapaan sivistystyön koulutukset) tai arkioppimisen (työkokemus, luottamustoimet, harrastukset) yhteydessä. Hyväksiluettavan osaamisen on oltava opintojakson tai opintokokonaisuuden osaamistavoitteiden mukaista.

Muun osaamisen hyväksilukeminen

Muulla kuin virallisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnustaminen on aina korvaamista.

Opiskelijan on pystyttävä kattavasti kuvaamaan ja todentamaan osaamisensa, jotta osaamista voidaan arvioida. Opiskelijan tulee pystyä analysoimaan ja perustelemaan miten hankittu osaaminen suhteutuu kohteena olevan opintojakson/-jaksojen osaamistavoitteisiin. Mikäli osaaminen ja osaamistavoitteet vastaavat toisiaan, hyväksiluku voidaan myöntää joko kokonaan tai osittain. Opiskelijan toimittaman aineiston pohjalta päätöksentekijä voi myöntää suoraan hyväksiluvun opintojaksoihin tai -kokonaisuuksiin tai niiden osiin, vaatia opiskelijalta lisänäyttöä osaamisesta, vaatia täydentämään osaamista tai hylätä hakemus.

Muulla tavoin hankitun osaamisen suoritustavat ja osoittaminen voi olla sovittu jo ennen osaamisen hankkimista. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta. Opinnollistamisen lähtökohtana on opintojen aikainen ja opiskelijan ja opintojakson vastuuhenkilön yhdessä sopima opinnollistamisen toteuttamissuunnitelma ts. osaamisen osoittamisen dokumentointi. Opiskelija voi dokumentoida esimerkiksi työssäoppimista havainnoimalla työtilanteita, laatimalla työtehtävissä aitoja prosessikuvauksia, kehittämissuunnitelmia tai raportteja.

Muun osaamisen tunnustamisessa lisänäyttönä voi olla esimerkiksi essee, esitelmä (muille opiskelijoille, vertaisarviointi), haastattelu, suullinen kuulustelu, portfolio ja sen suullinen esittely, lisäraportin kirjoittaminen, itsearviointi, tentti tai testi.

Korvaamishakemus lähetetään opintojakson vastuuhenkilölle. Tarkista opintojakson vastuuhenkilö Pepistä opintojakson perustiedoista. Lähettämällä hakemuksen oikealle henkilölle nopeutat hakemuksen käsittelyä.

Muualla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukuhakemukseen vaaditut liitteet:

  • Liitteet, joilla aiemmin hankittua osaamista todennetaan (esim. työtodistus, kurssitodistus, julkaisu, oppimispäiväkirja, todistus luottamustehtävästä tms.).