Opintosuoritusten hyväksiluku

Opintosuoritusten hyväksiluku koskee opintoja, joita opiskelija on suorittanut aikaisemmin jossakin koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa. Opinnot ovat oppimistavoitteiden, oppimiseen käytetyn ajan tai oppimiseen saatavan tuen osalta järjestelmällistä, ja niistä on saatu virallinen todistus. Opintoja voidaan korvata yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja avoimissa yliopistoissa suoritetuilla opinnoilla.

Korvaaminen

Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa olevan opintojakson tai opintokokonaisuuden osaamistavoitteiden kanssa. Opiskelijan tulee arvioida ja verrata hankkimaansa osaamista kohteena olevan opintojakson osaamistavoitteisiin. Ellei osaamistavoitteita ole määritelty riittävän tarkasti, arvioidaan mm. opintojen tavoitteiden, sisällön tai vaadittavan kirjallisuuden samankaltaisuutta. Opintoja voidaan korvata kokonaan tai osittain. Korvaamisella tarkoitetaan opetussuunnitelman mukaisen opintojakson tai sen osan suorituksen myöntämistä opiskelijan aiempien opintojen tai muun osaamisen perusteella. Opiskelija voi anoa opintojakson täysimääräistä korvaavuutta, kun hän on suorittanut opintoja niin paljon, että vajaus on enintään yksi opintopiste täysimääräisesti korvattavan opintosuorituksen ja jo suoritetun opintosuorituksen välillä, mikäli opintosuoritusten osaamistavoitteet vastaavat toisiaan. Korvaavuus merkitään suoritukseksi korvattavan opintojakson tai -kokonaisuuden opintopistemäärän mukaisesti.

Korvaamishakemus lähetetään opintojakson vastuuhenkilölle.

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa, jolloin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta opintojaksoittain, mutta opintojen on oltava tasoltaan opetussuunnitelman mukaista ja niiden on vastattava tutkinnon edellyttämiä osaamistavoitteita. Muualla suoritettu opintojakso tai opintokokonaisuus hyväksytään tutkintoon sellaisenaan. Tutkintoon sisällytettävät muualla tai aiemmin suoritetut opintosuoritukset kirjataan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin opintosuorituksen alkuperäisellä laajuudella.

1.1.2024 lähtien opiskelija voi hakea Suomen puolustusvoimissa suoritetun johtajakoulutuksen hyväksilukua kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Aliupseeri- tai reserviupseerikoulutuksessa suoritetusta johtajakoulutuksesta voi hyväksilukea 5 opintopistettä sisällyttämällä. Hakemukseen tulee liittää liitteeksi palvelustodistus. Hyväksiluku tallennetaan nimellä Suomen puolustusvoimien johtajakoulutus ja arvosanalla hyväksytty. Yli 10 vuotta sitten suoritettua johtajakoulutusta ei hyväksilueta. Lue lisää sisällyttämisen hakemisesta.

Sisällyttämishakemus lähetetään tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle.

Esihakemus

Opiskelijavaihtoon lähtiessään opiskelija tekee etukäteen opintosuunnitelman (learning agreement) vaihto-ohjelman vaatimusten mukaisesti ja vaihtokohteen hyväksynnän jälkeen esihakemuksen Oulun yliopistolle Peppi-järjestelmässä siitä, mitä opintoja hän aikoo vaihdossa suorittaa ja miten ne hyväksiluetaan (ns. ennakollinen hyväksiluku). Opiskelijan tulee myös päivittää ja hyväksyttää HOPS tämän mukaisesti. Suunnitelmaa voidaan muuttaa, ja opiskelijan tulee hyväksyttää sekä suunnitelma, että sen muutos omassa tiedekunnassa.

Esihakemusta voi käyttää myös kesäopintojen tai ristiinopiskeluopintojen hyväksyttämiseen etukäteen tai muihin opintoihin, joita opiskelija aikoo suorittaa tulevaisuudessa ja haluaa hakea hyväksynnän, että suoritettavat opinnot kelpaavat hänen HOPSiinsa.

Esihakemus lähetetään tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle.

Ulkomailla suoritetut opinnot

Jos opiskelija oli tehnyt ennen vaihtoa esihakemuksen, se muutetaan vaihdon jälkeen varsinaiseksi sisällyttämishakemukseksi.

Vaihdosta palattuaan opiskelijan on toimitettava ulkomailla suoritetuista opinnoista hakemuksen liitteeksi vaihtoyliopiston myöntämä opintosuoritusote (transcript of records), josta käy ilmi opinnot, jotka opiskelija on vaihtokorkeakoulussa hyväksytysti suorittanut sekä niiden laajuus tai työmäärä. Lisäksi liitteistä tulee käydä ilmi korkeakoulussa käytetty arvosteluasteikko. Opinnot hyväksiluetaan ennen vaihto-opiskelua tehdyn opintosuunnitelman tai esihakemuksen mukaisesti. Tiedekunnat vastaavat opintosuoritusten vastaavuuksista.

Sisällyttämishakemus lähetetään tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle.

Vapautus

Vapautus koskee kieliopintoja. Opiskelija voi saada vapautuksen toisen kotimaisen kielen kielitaitovaatimuksesta, jos hän on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla tai jos opiskelija on vapautettu toisen kotimaisen kielen opinnoista alemmissa koulutusasteissa (todistus vapautuksesta). Lisäksi opiskelija, jolle määrittyy suomi tai ruotsi koulusivistyskieleksi, voidaan vapauttaa toisen kotimaisen kielen taidon osoituksesta, jos hänellä on lähtötasovaatimukseen nähden selvästi riittämätön määrä hyväksytysti suoritettuja toisen kotimaisen kielen lukio-opintoja. Tällaisessa tapauksessa opiskelija vapautetaan toisen kotimaisen kielen opintojen tekemisestä kokonaan, ja opetussuunnitelma määrittelee mitä opintoja opiskelija suorittaa näiden opintojen sijaan, jotta tutkintovaatimus täyttyy. Henkilö, jolta puuttuu suoritus julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta, ei ole pätevä Suomessa valtion/kuntien virkoihin.

Lisäksi voidaan erityisistä syistä yksilöllisillä opintojärjestelyillä suositella vapautusta tutkintoon kuuluvien kieliopintojen suorittamisesta. Suositukset perustuvat terveydenhuollon asiantuntijoiden antamiin lausuntoihin ja opintopsykologin arvioon. Opetussuunnitelma määrittelee mitä opintoja opiskelija suorittaa näiden opintojen sijaan, jotta tutkintovaatimus täyttyy. Vapautuksen antaa kieli- ja viestintäkoulutus. Jos opiskelija on jo aiemmin suorittanut toisen kotimaisen kielen opinnot muussa suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, opiskelija voi hakea hyväksilukua (ei vapautusta) normaalisti.

Vapautushakemus lähetetään opintojakson vastuuhenkilölle kieli- ja viestintäopinnoissa.

Kenelle hakemus lähetetään

Korvaamishakemus lähetetään opintojakson vastuuhenkilölle. Tarkista opintojakson vastuuhenkilö Pepistä opintojakson perustiedoista.

Sisällyttämishakemus lähetetään tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle. Tarkista oma tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö .

Vapautushakemus lähetetään opintojakson vastuuhenkilölle kieli- ja viestintäkoulutuksessa. Tarkista opintojakson vastuuhenkilö Pepistä opintojakson perustiedoista.

Lähettämällä hakemuksen oikealle henkilölle nopeutat hakemuksen käsittelyä.

Hyväksilukuhakemuksen liitteet

Opintosuorituksilla hyväksilukemisen liitteiksi vaaditaan seuraavia:

  • Todistukset suoritetuista opinnoista (esim. opintorekisteriote: pdf-kopio alkuperäisestä tai linkki Oma Opintopolku-palveluun, josta näkee täydelliset tiedot suorituksesta). Opintojen / opintojaksojen nimet tulee toimittaa myös englanniksi (huom. virallinen käännös korkeakoulusta).
  • Opintojaksokuvaukset eli tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (osaamistavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus ja laajuus (esim. opintopisteet). Jos kuvaus ei ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, niin kuvaus on toimitettava myös englanniksi.
  • Tutkinnon suorittaneet toimittavat tutkintotodistuksen (pdf-kopio alkuperäisestä) ja vähintään tutkinnon nimen englanniksi (nimi näkyy esim. Diploma Supplementista). Jos tutkintotodistus on muun kuin suomen, ruotsin tai englanninkielinen, on se toimitettava myös englanninkielisenä.
  • Todistus kokonaisuudesta, mikäli haetaan hyväksilukua tietyn kokonaisuuden perusteella (esim: psykologian perusopinnot, 25 op).
  • Ulkomailla suoritetuista opinnoista tai osaamisesta opiskelijan on toimitettava lisäksi selvitys opintojen laajuudesta opintopisteinä tai työmäärästä sekä korkeakoulussa käytetystä arvosteluasteikosta.
  • Muut mahdolliset liitteet, joilla aiemmin hankittua osaamista todennetaan.

Pyydettäessä opiskelijan on esitettävä myös alkuperäiset todistukset.