Koulutuksen eettiset periaatteet ja vilppitapausten käsittely

Koulutuksen eettiset periaatteet, vilppitapausten käsittely ja tiedeyhteisönä eettisen ohjeiston noudattaminen.

Eettisen ohjeiston noudattaminen

Me yliopistolaiset, opiskelijat, opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä muu henkilökunta, muodostamme yhdessä tiedeyhteisön. Olemme kaikki vastuussa luottamusta ja yhteistyötä arvostavan oppimis- ja työilmapiirin luomisesta, jossa kunnioitetaan tutkimuksen vapautta ja tieteellistä sivistystä ja jossa opiskelijat voivat kasvaa itsenäisiksi, kriittisiksi ja suvaitseviksi toimijoiksi.

Tiedeyhteisönä olemme sitoutuneet noudattamaan valtakunnallisen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa eettistä ohjeistoa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (2023) sekä näitä koulutuksen eettisiä periaatteita.

Opiskelun etiikka

Aloittaessamme opiskelijoina yliopisto-opinnot olemme samalla tulleet tiedeyhteisön jäseniksi. Terve ja toimiva tiedeyhteisö edellyttää sen jokaisen jäsenen sitoutumista yhteisten eettisten periaatteiden noudattamiseen. Meille opiskelijoille tämä tarkoittaa, että

 • teemme parhaamme oppiaksemme ja edesauttaaksemme muiden oppimista,
 • edistämme opiskelussamme tiedeyhteisömme kriittisyyttä, totuudellisuutta, yhteisöllisyyttä ja puolueettomuutta,
 • kunnioitamme muiden tekemää työtä ja tiedeyhteisöä emmekä ota omiin nimiimme toisten työpanosta tai tekstiä,
 • toimimme rehellisesti tentti- ja opetustilanteissa,
 • kunnioitamme opettajien tekemää työtä osallistumalla aktiivisesti opetukseen, noudattamalla annettuja ohjeita ja antamalla asiallista palautetta opetuksesta,
 • huolehdimme itsestämme, kannustamme kaveria ja edistämme yhteishenkeä.

Opetuksen etiikka

Me opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvat edistämme opiskelijoidemme oppimista kannustavassa ilmapiirissä. Sen vuoksi

 • kehitämme itseämme tutkijana ja opettajana,
 • kohtelemme opiskelijoita tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti ja arvioimme asiallisesti ja oikeudenmukaisesti heidän oppimistaan,
 • annamme tunnustusta opiskelijalle, joka työskentelyllään edistää omaa ja muiden oppimista,
 • ohjaamme opiskelijaa muuttamaan työtapaansa, jos se häiritsee muiden oppimista,
 • sitoudumme hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin opetuksessamme ja edistämme niiden oppimista opiskelijoiden keskuudessa,
 • puutumme asianmukaisesti vilppiin,
 • kunnioitamme opiskelijoiden näkemyksiä ja heidän antamaansa asiallista palautetta,
 • emme pyri ansiottomasti hyötymään opiskelijoiden työpanoksesta,
 • huolehdimme omasta työkyvystämme ja edistämme tiedeyhteisömme hyvinvointia ja yhteishenkeä.

Vilppitapausten käsittely

Koulutuksen johtosäännön mukaan opiskelijan tulee opiskelussaan noudattaa Oulun yliopiston opetuksesta ja opiskelusta annettuja ohjeita. Opiskelijalla on velvollisuus selvittää, minkälainen toiminta opiskelussa on tavoiteltavaa ja mikä vilpillistä. Opiskelijan tehtävänä on tutustua huolellisesti seuraaviin ohjeisiin:

Jos opiskelijana olet epävarma, mikä toiminta on hyväksyttävää ja mikä vilpillistä, kysy neuvoa opettajalta tai omaopettajalta.

Vilppiepäilystä ilmoittaminen

Jos opiskelija havaitsee tai epäilee toisen opiskelijan syyllistyneen vilpilliseen toimintaan, hänen tulee ilmoittaa asiasta kyseisen opintojakson vastuuhenkilölle, opettajalle tai tentinvalvojalle tai mikäli opintojakson opettaja ei ole tiedossa, oman tiedekuntansa koulutusdekaanille tai johtavalle koulutusasiantuntijalle. Ilmiantoa ei voi tehdä anonyymisti, mutta ilmianto käsitellään aina luottamuksellisesti. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys ei missään tapauksessa päädy vilppiepäilyn kohteena olevan henkilön tietoon. Nimettömiä ilmiantoja ei tutkita. Opiskelijalta pyydetään tarvittaessa tarkempi selvitys hänen havaitsemastaan toisen opiskelijan vilpillisestä toiminnasta.

Täytä alla oleva vilppiepäilyilmoituslomake ja lähetä se sähköpostitse sen opintojakson vastuuhenkilölle, jota vilppiepäily koskee.

Oulun yliopiston etiikkatyöryhmä

Oulun yliopistossa toimii etiikkaryöryhmä. Työryhmän tehtäviin ja kokoonpanoon voit tutustua etiikkatyöryhmän sivulta.

Liitteet:

Huom! Tarvitset VPN-yhteyden näihin tiedostojen avaamiseen kotona.
Lomake vilppiepäilyn ilmoittamiseen (docx-tiedosto)
Alleged Misconduct in Studies Report Form (docx file)