Eettiset periaatteet

Oulun yliopiston eettiset periaatteet koostuvat yhteisömme asettamista odotuksista itsellemme ja toisillemme, jokaisen yhteisön jäsenen toiminnalle ja käyttäytymiselle. Toimintaperiaatteemme rakentuvat yliopiston arvojen sekä yliopiston toiminnalle asetettujen ohjeiden ja määräysten pohjalle. Periaatteet ohjaavat yliopistoyhteisöä kohti vastuullista, kunnioittavaa ja kestävää toimintaa.
Vierailijoita Oulun kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneessa.

Teot ratkaisevat – Oulun yliopiston eettiset periaatteet

Yliopiston eettiset periaatteet muodostavat kulttuurimme perustan ja viestivät tapaamme toimia. Siten ne ovat olennainen osa yliopistoyhteisön identiteettiä. Oulun yliopiston tavoitteena on, että kaikki tuntevat olonsa tervetulleeksi ja voivat hyvin opiskellessaan ja työskennellessään Oulun yliopistossa. Periaatteemme ja arvomme toteutuvat henkilöstömme, päätöksentekijöiden, opiskelijoiden ja kaikkien toimintaamme osallistuvien ihmisten toimien kautta. Jokaisella yliopistoyhteisön jäsenellä on henkilökohtainen vastuu toimia periaatteidemme mukaisesti.

Yliopiston eettiset periaatteet

Rakennamme rohkeaa ja kannustavaa ilmapiiriä

Edistämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

Valitsemme kestävyyden joka päivä

Käyttäydymme kunnioittavasti

Edistämme yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä

Vahvistamme hyvinvointia opiskelussa ja työssä

Rakennamme rohkeaa ja kannustavaa ilmapiiriä

Uuden luomiseksi, oli kyse sitten tutkimustuloksista, innovaatioista tai opiskelun kautta hankituista taidoista, meidän on haastettava itsemme. Se vaatii rohkeutta ja avointa mieltä. Avoin mieli eli kyky ottaa vastaan uusia ideoita ilman ennakkokäsityksiä auttaa ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja avaa uusia tapoja tarkastella asioita. Yliopistomme tarvitsee rohkean ja kokeilevan ilmapiirin, jossa ihmisiä kannustetaan oppimaan, kehittymään ja kasvamaan, jotta he voivat luoda uutta ja saavuttaa omat tavoitteensa.

Muutokset yhteiskunnassa ja ympäristössämme vaativat jatkuvasti uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa ja oppimista, näkemyksellisyyttä ja tehokasta reagointia. Jatkuvan oppimisen omaksuminen ja uusiin toimintatapoihin sopeutuminen ovat tärkeitä uudistumiselle ja kyvylle ennakoida esiin nousevia tarpeita. Lisäksi pyrkimys oppimiseen ja uudistumiseen parantaa työhyvinvointia. Ajanmukaisena ja kilpailukykyisenä pysyminen koulutuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa riippuu kyvystä uusiutua.

Pelisäännöt

 • Vaalimme kannustavaa kulttuuria, joka mahdollistaa kokeilun ja haasteiden ratkaisemisen.
 • Palautteemme on rakentavaa. Korjaava palaute keskittyy menetelmiin ja tuloksiin, ei persoonallisuuksiin.
 • Panostamme oppimiseen ja innovointiin edistääksemme sekä yhteisömme että siihen kuuluvien yksilöiden kehittymistä.

Edistämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

Edistämme tiedon avointa käyttöä sekä tieteellisessä tutkimuksessa että muualla yhteiskunnassa. Oulun yliopisto on sitoutunut avoimeen tieteeseen, joka kattaa kaikki tieteenalat ja tieteellisten käytäntöjen osa-alueet. Vastuullisen tutkimuksen periaatteet auttavat varmistamaan, että tutkimustyö on luotettavaa ja rehellistä eikä siinä ole integriteettiongelmia. ​

Yliopiston päätöksenteko- ja kehittämistyö eri toimielimissä ja työryhmissä on avointa ja osallistavaa, ja päätökset ovat perusteltuja. Varmistamme, että jokainen päätös tukee yliopiston tehtäviä. Edistämme avointa vuorovaikutusta yliopistoyhteisön jäsenten kesken sekä kumppaniemme ja sidosryhmiemme kanssa. Toimeksiannoissa niin opiskelijoille kuin työntekijöillekin menestymisen odotukset ja kriteerit ovat selkeät. Opiskelijalla on oikeus sujuvaan asiointiin opintohallinnon kysymyksissä. ​

Yliopiston integriteetin ja vastuullisuuden takaavien ohjeiden ja määräysten noudattamisesta ei poiketa. Resursseja käytetään tehokkaasti ja kestävästi koko yhteisön hyödyksi. Eturistiriitoja valvotaan säännönmukaisesti väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja ylläpitäen luottamusta yliopiston toimintaan ja johtamiseen, mukaan lukien rekrytointikäytännöt.​

Pelisäännöt

 • Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä avoimen ja vastuullisen tutkimuksen vaatimuksia huomioiden luottamuksellisuuden rajoitukset.
 • Kunnioitamme tekijän oikeutta omaan työhönsä, emmekä koskaan väitä muiden työtä tai tekstejä omaksemme. Tämä periaate ulottuu myös tekoälytyökalujen ja -palveluiden käyttöön.
 • Päätöksemme ovat tietoisia, perusteltuja ja tehty sitoutuen avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.​
 • Sitoudumme noudattamaan talouteen, immateriaaliomaisuuteen ja korruption estämiseen liittyviä ohjeistuksia. Varmistamme tietojen turvallisen käsittelyn ja vältämme eturistiriitoja. ​

Valitsemme kestävyyden joka päivä

Yliopistoyhteisön jäseninä olemme vastuussa omista valinnoistamme ja niiden seurauksista kestävän kehityksen kannalta. Pyrimme edistämään kestävää kehitystä kaikessa toiminnassamme, sisältäen ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmat. Arjen kestävyys merkitsee päivittäisiä valintoja ja käyttäytymistä, jotka lisäävät ympäristöystävällisyyttä, taloudellista kestävyyttä ja sosiaalista vastuullisuutta niin yksilön kuin yhteisönkin kannalta. Yliopistomme kestävässä kehityksessä hyödynnetään alakohtaisia kansainvälisiä viitekehyksiä.​

Pelisäännöt

 • Kiinnitämme aina huomiota kestävyyteen tehtävissämme, opiskelussa, opetuksessa, tutkimuksessa ja muussa toiminnassa.
 • Valitsemme ympäristön ja ilmaston kannalta mahdollisimman kestävän vaihtoehdon joka päivä mm. liikkumiseen, tarjoiluihin, kierrätykseen ja hankintoihin liittyvissä valinnoissa.

Käyttäydymme toisia kunnioittavasti

Jokainen yhteisömme jäsen vaikuttaa yhteisön ilmapiiriin. Hyvät tavat – tervehtiminen, kiittäminen ja tarvittaessa anteeksi pyytäminen – helpottavat yhteistyötä ja vahvistavat myönteistä ilmapiiriä. Rakentavan ja kunnioittavan vuorovaikutuksen tavoitteena on rohkaista, motivoida, kiittää, tukea ja ilahduttaa opiskelu- tai työkaveria. Kunnioitamme muiden työtä ja aikaa osallistumalla aktiivisesti, noudattamalla annettuja ohjeita ja antamalla rakentavaa palautetta. Luennoilla ja työtiloissa huomioimme muiden keskittymisrauhan.

Työyhteisötaidot koskevat koko akateemista yhteisöä ja ovat osa ammatillista osaamista ja opiskelutaitoja. Yhteisön jäsenten keskinäinen kunnioitus ja asianmukainen käytös auttavat vähentämään konflikteja, ymmärtämään erilaisia näkemyksiä sekä ratkaisemaan erimielisyyksiä rakentavasti. Tunnemme vastuumme oikeasta tiedosta emmekä osallistu huhujen levittämiseen.

Pelisäännöt

 • Käyttäydymme kunnioittavasti ja hyviä tapoja noudattaen kaikessa vuorovaikutuksessa, mukaan lukien konfliktien hallinta ja toimiminen sosiaalisessa mediassa.
 • Edistämme myönteistä, turvallista ja rauhallista työ- ja opiskeluympäristöä.
 • Toimimme asemamme edellyttämällä ammatillisuudella, valta-asemasta tietoisena, ja puutumme epäasialliseen käytökseen.
 • Tuemme sananvapautta ja käytämme sitä vastuullisesti osaten erottaa toisistaan roolimme yliopiston työntekijänä ja yksityishenkilönä.

Edistämme yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä

Tavoitteenamme on, että jokainen tuntee olevansa tervetullut ja arvostettu yhteisössämme. Edistämme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta, koska uskomme, että uuden löytäminen, oppiminen ja terveellinen keskustelu kukoistavat inklusiivisissa ympäristöissä. Ihmiset, joilla on erilainen tausta, taidot ja kokemukset, tuovat rikkautta yhteisöömme. Tuodaksemme esiin kaikkien kyvyt meidän on pystyttävä vuorovaikutukseen ja työskentelyyn yhdenvertaisella ja syrjimättömällä tavalla. Yhdessä olemme viisaampia, vahvempia ja parempia. Positiiviset kokemukset vahvistavat välittämistä ja sitoutumista sekä halukkuutta olla mukana kehittämässä yhteisöämme.​

Oulun yliopisto on sitoutunut edistämään monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta organisaation kaikilla tasoilla, mukaan lukien erilaiset päätöksenteko-, kehitys- ja arviointiprosessit. Syrjintää, häirintää tai epäasiallista käytöstä ei suvaita yliopistoyhteisössä. Ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi on laadittu yhteinen toimintamalli.​

Pelisäännöt

 • Edistämme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä varmistamme monipuolisen edustuksen kaikilla hallinnon tasoilla ja työryhmissä.​
 • Tuemme yksilöllisiä tarpeita joustavilla opiskelu- ja työjärjestelyillä ja sitoudumme digitaalisten palveluidemme ja tilojemme saavutettavuuteen.​
 • Olemme aktiivisia epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemisessä ja ryhdymme välittömiin toimiin, kun tällaista käytöstä havaitaan tai epäillään.​

Vahvistamme hyvinvointia opiskelussa ja työssä

Yksilöiden onnistumiset ja saavutukset ovat opiskelu- ja työhyvinvoinnin perusta. Hyvinvoinnin kehittäminen vaatii ponnistuksia jokaiselta yksilöltä ja erityisesti heiltä, jotka työskentelevät toisista vastuussa olevissa rooleissa opettajina, esihenkilöinä, projektipäällikköinä ja johtajina. Yhteiset aikaansaannokset voivat luoda pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia ihmissuhteisiin ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen, mikä edistää yksilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Rakennamme parempaa tulevaisuutta yhteisöllemme ja itsellemme.

Oulun yliopistossa vaalimme kulttuuria, jossa työn tuottavuus ja laatu vahvistuvat tasapainossa hyvinvoinnin kanssa. Olitpa opiskelija tai työntekijä, elämä on muutakin kuin työntekoa. Tasapainoiseen elämään kuuluu riittävästi sosiaalista kanssakäymistä, lepoa, liikuntaa ja muuta toimintaa. Itsensä johtamisen taidot ovat välttämättömiä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Oulun yliopisto edistää ja tukee opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja hyvää arkea erilaisilla palveluilla sekä rakentamalla perhemyönteistä kulttuuria.

Pelisäännöt

 • Asetamme sopivat tavoitteet, työskentelemme määrätietoisesti ja nautimme saavutuksistamme.
 • Huolehdimme henkilökohtaisesta hyvinvoinnistamme sisältäen riittävästi palautumista ja hyödynnämme tarjottua tukea. Keskustelemme hyvinvoinnista ja henkisistä voimavaroista säännöllisesti.​
 • Emme koskaan tinki fyysisestä turvallisuudesta ja pyrimme luomaan psyykkisesti turvallisen oppimis- ja työympäristön. Toimimme ennakoivasti ja ylläpidämme kaikkien turvallisuutta osana jokapäiväistä toimintaamme

Raportoi huolenaiheista

Sinua voisi kiinnostaa myös