Datalla kilpailukykyä ja kasvua

Dataki

Dataki-hankkeen tavoitteena on edistää Oulun seudun PK-yritysten valmiuksia hyödyntää digitaalista dataa oman kilpailukykynsä vahvistamisessa. Yhteishankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Martti Ahtisaari Instituutti ja Oulun kaupunki.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

436 056 EUR

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää Oulun seudun PK-yritysten valmiuksia hyödyntää digitaalista dataa oman kilpailukykynsä vahvistamisessa. Dataa kertyy kaikesta digitaalisesta toiminnasta ja sen oikeaoppinen hyödyntäminen omien tuotteiden ja prosessien kehittämisessä lisää tutkitusti yritysten kilpailukykyä markkinoilla. Tutkimuskirjallisuuden mukaan yrityksillä on haasteita datan hyödyntämisessä, jotka estävät dataperusteista liiketoiminnan kehittämistä. Näiden haasteiden ratkaisemisen edellytyksenä on selkeän tilannekuvan luominen Oulun alueen PK-sektorin tämän hetken digitaalisen dataan perustuvasta liiketoiminnan kehittämisestä ja siihen liittyvistä haasteista.

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää kuinka Oulun seudun PK-yritysten nykyiset osaamistasot, resurssit ja tavat digitaalisen datan liiketoimintallisessa hyödyntämisessä, sekä tähän liittyvät keskeiset haasteet. Selvityksessä kartoitetaan mm: miten laajasti yritykset tällä hetkellä hyödyntävät omista tai muista lähteistä saatavaa digitaalista dataa toimintansa kehittämisessä, mitä yrityksen prosesseja sekä tuotteita/palveluita digitaalisen datan avulla kehitetään ja millaisia tuloksia digitaalisen datan hyödyntämisestä on saatu, sekä millaista infrastruktuuria yritykset käyttävät digitaalisen datan keräämisessä, käsittelyssä, analysoimisessa ja toimintansa kehittämisessä, ja miten yritykset näkevät omat valmiutensa digitaalisen dataan pohjautuvaan liiketoiminnan kehittämiseen ja millaisia haasteita ja kehittämistarpeita yritykset näkevät siinä. Samaan aikaan kootaan tutkimuskirjallisuudesta ja eri raporteista hyviä digitaalisen dataan pohjautuvan liiketoiminnan kehittämisen käytänteitä.

Hankkeessa tehtyjen selvitysten pohjalta laaditaan alueen PK-yrityksille ja muille toimijoille kohdistettava dataan pohjautuvan liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan tarvittavia toimenpiteitä toimijoiden osaamisen kehittämiseksi erilaisten lyhyiden webinaarisarjojen, workshoppien ja seminaarien avulla. Tämän jälkeen suunnitellut toimenpiteet toteutetaan. Lyhyet tietoiskumaiset tapahtumat sopivat erityisesti mikroyrittäjille, joille on vaikeaa irtautua liiketoiminnastaan pitempikestoisiin kehittämistoimiin. Hanke tuottaa myös mikro- ja PK-yrityssektorille tarkoitettua datalla johtamisen ja kehittämisen käyttöönottamista helpottavia materiaaleja verkkoon. Hankkeessa tunnistetaan ja määritellään myös mahdollisia oppilaitosten osaamiseen ja koulutusrakenteeseen liittyviä dataosaamisen kehittämistoimia, joilla on pitkäkestoisia vaikutuksia alueen datapohjaisen liiketoiminnan kehittämisosaamisen edistämiseen.

Hankkeen tuloksena luodaan yritysten tarpeisiin pohjautuva kehityssuunnitelma Oulun seudun yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi liiketoiminnan analytiikkapohjaisen kehittämisen avulla. Hankkeen kehittämistoimenpiteiden avulla alueen yritysten kyvykkyys hyödyntää digitaalista dataa ja analytiikkaa omien prosessiensa, tuotteidensa ja markkinointinsa kehittämisessä on merkittävästi parantunut, joka näkyy yritysten ja alueellisen kilpailukyvyn kasvuna.

Hanke rahoitetaan osana Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.