ENARI - Turvetuotantoalueiden ennallistamisen ympäristövaikutusten seuranta ja arviointi

ENARI - hankkeessa arvioidaan kosteikoiksi ennallistettujen turvetuotantoalueiden ympäristövaikutuksia.

Rahoittajat

(C) Mirkka Visuri

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Rahoituksen määrä

511 207 EUR

Projektin koordinaattori

SYKE

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Postdoctoral researcher
    Kaisa-Riikka Mustonen

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tässä hankkeessa seurataan ja arvioidaan jatkokäyttöön siirtyvien ja jo aiemmin siirtyneiden ja vetettyjen turvetuotantoalueiden kasvihuonekaasupäästöjä ja kasvittumista sekä vettämisen vaikutusta suolta lähtevän veden laatuun ja vaikutusalueen vesien ekologiseen tilaan eri aikajänteillä mittaamalla suoekosysteemin ja sen alapuolisen vesistön tilaa ja toimintaa kuvaavia muuttujia. Tämä toteutetaan kasvihuonekaasu-, kasvillisuus- ja droneseurannoilla, sekä alapuolisten vesistöjen vedenlaadun ja biologisten muuttujien (mm. piilevät, bakteerit ja pohjaeläimet) tarkasteluilla. Ympäristövaikutusten ajallista kehitystä arvioidaan vertailemalla muuttujia eri ikäisiltä vetetyiltä suoalueilta. Tuloksia verrataan myös luonnontilaisten soiden vastaaviin muuttujiin, jolloin voidaan arvioida vetettyjen soiden kehityssuuntaa suhteessa luonnontilaisiin soihin.

Lisätietoja: www.syke.fi/hankkeet/enari