GREENE

Biokaasusta fossiilitonta biovetyä ja puhdasta energiaa (GREENE) -hankkeessa kehitetään ja rakennetaan jatkuvatoiminen pilot-mittakaavan laitteisto vedyn tuotantoon. Vedyn tuotannon yhteydessä syntyvä hiilimonoksidi hyödynnetään prosessin energianlähteenä. Tätä hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - EAKR

Projektin rahoittaja

European Structural and Investment Funds - ERDF

Rahoituksen määrä

342 140 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

  • Docent, Head of the research unit
    Esa Muurinen
    +358 29 448 2363 / +358 40 773 3803
  • Project coordinator in the Faculty of Technology
    Satu Pitkäaho
    +358 29 448 2374 / +358 40 359 3434

Projektin kuvaus

Resurssitehokkuus sekä kestävien ja energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönotto edellyttävät innovaatioita, tutkimusta ja kehitystyötä. GREENE-hankkeen tavoitteena on kehittää uusi termokemiallinen menetelmä biokaasun hyödyntämiseen fossiilittoman biovedyn tuotannossa. Hankkeessa tehtävä menetelmäkehitys ja teknologian pilotointi edistävät vähäpäästöistä, joustavaa ja tehokasta hajautettua energiantuotantoa. Siten hanke vahvistaa uusien paikallisten tuotekehitys- ja liiketoimintaratkaisujen syntymistä energiantuotannossa. Hankkeessa kehitettävä menetelmä mahdollistaa biokaasun hyödyntämisen raaka-aineena atomi- ja energiatehokkaasti.

Hankkeessa kehitetään ja rakennetaan jatkuvatoiminen pilot-mittakaavan laitteisto vedyn tuotantoon. Vedyn tuotannon yhteydessä syntyvä hiilimonoksidi hyödynnetään prosessin energianlähteenä. Menetelmän kehitys edellyttää 1) sovelluskohteiden kartoitusta ja analysointia, 2) reaktorisuunnittelua sisältäen syöttökaasuvirran esikäsittelyn, analytiikan ja automaation suunnittelun, 3) hiilettymistä kestävien ja rikkiä sietävien katalyyttien kehittämistä ja testaamista sekä 4) pilot-mittakaavan laitteiston rakentamisen, instrumentoinnin ja pilotoinnin. Hanke toteutetaan noudattamalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteita.

Hankkeen tuloksena syntyy uutta tieteellistä tietoa biokaasun hyödyntämisestä, uusi tieteelliseen tietoon pohjautuva teknologia ja uuteen teknologiaan pohjautuva pilot-mittakaavan kenttäkelpoinen testattu biovedyntuotantolaitteisto.
Hanke edistää palveluiden syntymistä. Uusien entistä tehokkaampien luontoa säästävien teknologioiden kehittämisen myötä on mahdollista parantaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia erityisesti pitkällä aikavälillä. Hanke tukee vetytaloutta sekä omavaraista ja hajautettua energiantuotantoa ja edesauttaa Suomen hiilineutraalius 2035 -tavoitteen toteutumista.

GREENE-hankkeen kohderyhmiä ovat biokaasun tuottajat ja prosessoijat, energiantuotannon teknologioita kehittävät yritykset, energiayhtiöt ja prosessiteollisuus sekä mittaus- ja automaatioalan toimijat.