H2Koulu - vetytietoutta eri organisaatioille

H2Koulu–hanke tuottaa tarvittavaa tietoa vedystä, sen käytöstä ja hyödyntämismahdollisuuksista yritysten ja eri koulutusorganisaatioiden käyttöön.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakennerahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Vedyn käyttöön liittyy paitsi valtavia mahdollisuuksia, myös suuria teknisiä haasteita unohtamatta turvallisuusasioita. Ilman ihmisten koulutusta on yritysten mahdotonta päästä mukaan vetytalouteen. Tämä hanke pyrkii osaltaan edesauttamaan pk-yritysten matkaa kohti tätä päämäärää.

Siirtyminen vetytalouteen johtaa myös mittaviin teollisuusinvestointeihin jo olemassa olevilla tehtailla johtuen prosessien muutostarpeista, joilla on omat erityispiirteensä. Näiden investointien toteuttamiseen tarvitaan tulevaisuudessa alan osaajia eri työvaiheisiin alkaen suunnittelusta käyttöönottoon sekä myös tuotantoon ja t&k toimintaan.

H2Koulu–hankkeessa tehtävä yhteistyö ja kehitettävä koulutus vastaavat tunnistettuun akuuttiin koulutustarpeeseen siirryttäessä kohti vetytaloutta ja uusien energiaratkaisuiden nopeaa ja tehokasta sekä ympäristöystävällistä käyttöönottoa. Tavoitteena on, että hanke tukee vähähiilistä taloutta ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista. Koulutuksen avulla lisätään osaavaa henkilöstöä vastaamaan vetyteknologiaan liittyvän osaamisen haasteisiin, lisätään kohderyhmien tietoisuutta vedyn käytöstä ja turvallisuudesta eri sovelluksissa sekä tuetaan alueen yrittäjyyttä niin, että vetytalouteen liittyviä uusia yrityksiä esim. konepajateollisuuteen saadaan alueelle niin, ettei kaikkea osaamista tarvitsisi hankkia muualta. Tavoitteena on, että hanke vastaa omalta osaltaan energia-alan rakennemuutokseen.

Hankkeessa tarjottavat koulutukset ovat ajasta ja paikasta riippumattomasti opiskeltavissa. Tämän hankkeen yksi perusajatus on panostaa jatkuvaan oppimiseen ja eri oppilaitosten välisten opintomahdollisuuksien kehittämiseen ja kokeiluun. Hankkeessa rakennetaan niin sanottu “vety highway” eli vetyosaamisen koulutuspolku ammattikoulusta yliopistoon saakka. Ryhmähankkeena toteutettava koulutuskokonaisuuden rakentaminen vahvistaa myös koulutusorganisaatioiden yhteistyötä ja mahdollistaa yhteisen laaja-alaisen kokonaisnäkemyksen rakentumista niin, että hanke luo pohjaa kaikelle alueelliselle vetyyn liittyvälle yhteiskehittämiselle jatkossa.

Projektin toimenpiteet

Tässä H2Koulu-hankkeessa kehitetään uusi osin ajasta ja paikasta riippumaton jatkuvan oppimisen hybridikoulutuskokonaisuus niin, että alueen eri organisaatioiden vetytietous lisääntyy merkittävästi.

Kehitettävässä koulutuksessa tarjotaan tietoa muun muassa vedyn tuotantoon, kuljetukseen, varastointiin, jatkojalostukseen ja käyttöön liittyen. Hankeverkosto tekee tiivistä yhteistyötä vetyalan yritysten kanssa uusimman tiedon saamiseksi alan kehittymisestä.

TP1: Koordinointi, markkinointi ja talousasiat

TP2: Vedyn käytön perusteet ja turvallisuus

TP3: Vedyn tuotanto ja käyttö

TP4: Vetyteknologiat

TP5: Vedyntuotantoprosessit, vedyn jakelu ja varastointi sekä vety liikennepolttoaineena

Hankkeen toteuttajat