Itäpuu - Itäisen Suomen puutuoteklusteri

Olemme mukana selvittämässä kansainvälisiä vientituotteita puunjalostusteollisuudelle. Itäpuu-hankkeen päätehtävänä on muodostaa Itä-Suomen alueelle puutuoteklusteri, jossa ovat mukana puuteollisuuden yritykset ja rakennusliikkeet, tavoitteena saada puurakentamisen määrän kasvua. Oulun yliopiston tehtävänä on selvittää, mitä hyötyä puuteollisuudelle saataisiin mittaustekniikan hyödyntämisellä.

Rahoittajat

Itäpuu-hanke tehdaskuva

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Kainuun Liitto

Rahoituksen määrä

152 486 EUR

Projektin koordinaattori

Kuhmon kaupunki / Woodpolis

Yhteystiedot

Projektin kuvaus

Ryhmähankkeen osapuolet ovat:
Päähankkeen toteuttaja Kuhmon kaupunki / Woodpolis

Osahankkeen toteuttajia ovat:
Oulun Yliopisto, Mittaustekniikan yksikkö (MITY)
Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Luonnonvarakeskus (LUKE)
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (XAMK)

Hankkeessa on neljä työpakettia, joita hankkeeseen osallistuvat yhdessä toteuttavat.


Hankkeen rahoittajana toimii Kainuun liitto. Se on hyväksynyt hankkeelle rahoituksen ja myöntää hankkeen toteuttamiseen
tukea alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021) annetun lain nojalla.

Hankkeen budjetti on MITY:n osalla 152 486 € ja tukea myönnetään yhteensä enintään 121 990 euroa.
Tuen kokonaismäärä ryhmähankkeelle on enintään 597 041 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 749 110,60 euroa.

Työpaketti 1: Itäisen Suomen Puutuoteklusterin organisointi ja yhteistyö

Työpakettia 1 koordinoi Kuhmon kaupunki/Woodpolis, sen toteuttamiseen osallistuu kaikki toimijat.

MITY: n tehtäviä ovat:

- Osallistutaan Itäisen Suomen puuklusterin toteutuksen suunnitteluun ja aloittamiseen liittyviin tehtäviin.

- Osallistutaan Itäisen Suomen puuklusterin tapaamisiin ja tilaisuuksiin

- Edistetään oppilaitosyhteistyön laajentamista osaksi klusterin yrityslähtöistä yhteistyötä

- Ollaan yhteydessä Kainuun, Nurmeksen ja Lieksan puualan yrityksiin, viestitään

klusterin toiminnasta ja kerätään tietoja alueiden TKI-tarpeista.

Työpaketti 2: Teollisen puurakentamisen liiketoiminnan ja kilpailukyvyn parantaminen, puun

jalostusasteen nostaminen

Työtä koordinoi Kuhmon kaupunki/Woodpolis

MITY osallistuu työpaketti 2 osatehtävien T2 - T4 toteutukseen ja vastaa näiden tehtävien

toteutuksesta.

2 T 2: Mittaustekniikan mahdollisuudet puurakentamisen ja puutuoteteollisuuden kehittämisessä

- Kartoitetaan mittaustekniikan tarpeita puurakentamisen ja puuteollisuuden toimijoilta kysely- ja haastattelututkimuksen avulla.

- Koostetaan esille nousseet mittaustarpeet ja selvitetään näihin liittyvät mittausteknologian tilanteet (tutkimus- ja kaupallinen).

- Luodaan koosteraportti mittaustarpeista ja teknologioista.

2 T 3 Puurakentamisen arkkitehtuurin ja rakennesuunnittelun opiskelijoiden yhteistyön lisääminen yritysten kanssa

- Kartoitetaan Itä-Suomen teollisen puurakentamisen alalla toimivia yrityksiä ja selvitetään millaisia tarpeita heillä on arkkitehdeille ja rakennesuunnittelijoille. Kehitetään heidän ja alueen puurakentamisen yrityksien välistä yhteistyötä.

- Selvitetään, miten arkkitehtuuria ja suunnittelua voidaan hyödyntää puurakentamisen kilpailukyvyn parantamisessa.

- Edistetään alan opiskelijoiden pääsyä opinnäytetöiden ja kesätyöpaikkojen avulla osallistumaan puurakentamisen suunnitteluun

- Kartoitetaan tietoja ja kokemuksia noin 10 vuoden aikana rakennetuista puu- ja hybridirakennuksista niiden omistajilta ja käyttäjiltä. Selvitetään mahdollisia kehitettäviä asioita, joilla voidaan kokemuksia vielä parantaa.

- Selvitetään suunnittelun menetelmillä ratkaistavia kilpailukykyä parantavia tekijöitä puurakentamisen yleistymiseksi.

- Vierailut ja osallistumiset puurakentamiseen liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

2 T 4 Markkinavuoropuhelun kehittäminen kilpailukyvyn keinona

- Kehitetään markkinavuoropuhelua tilaajien, rakennusliikkeiden ja osatoimittajien ym. osapuolien kesken.

- Hankkeessa tutustutaan markkinavuoropuhelulla toteutettuihin kohteisiin ja haastatellaan niihin osallistuneita osapuolia hankinnan vaiheista ja kokemuksista, sekä miten se on vaikuttanut lopulliseen rakennuskohteen valintaan.

- Haastatellaan myös osapuolia, jotka eivät ole kartoituksiin osallistuneet tai muutoin eivät ole olleet tyytyväisiä markkinavuoropuheluprosessiin. Heidän näkemysten perusteella analysoidaan vastauksia ja etsitään ratkaisuja toiminnan kehittämiseen. Haastateltavat tahot voidaan valita hankkeen toteutusaluetta laajemmin koko Suomen alueelta.

- Laaditaan kehittämisehdotuksia markkinavuoropuhelun toteuttamiseen. Hankkeessa selvitetyt johtopäätökset julkaistaan ja niistä tiedotetaan julkisten hankintojen tekijöille ja toteuttajille.

Tietoa levitetään mediassa, sähköisissä järjestelmissä ja aiheeseen sopivissa tilaisuuksissa.

Työpaketti 3: Teollisen puurakentamisen viennin edistäminen

Työpaketti 3 päätoteuttajana toimii Kuhmon kaupunki/Woodpolis, mutta kaikki toimijat

osallistuvat työpakettien toimintaan. Työpaketti jakaantuu kolmeen osatehtävään.

MITY osallistuu työpaketin tehtäviin seuraavilla toimenpiteillä:

- MITY tukee vientikoordinaattorin tehtävää oman toiminta-alueen tarpeiden kartoituksessa ja

tiedon keräämisessä

- MITY tukee hanketta omien verkostojen kautta (esim. Berry+, Vanguard Initiative)

Työpaketti 4: Viestintä, vaikuttaminen ja hankkeen tulosten hyödyntäminen

Työpaketti 4 sisältää kolme osatehtävää, joiden toteutuksesta vastaa Kuhmon kaupunki/Woodpolis. Kaikki toimijat osallistuvat työpaketin toimenpiteisiin.

MITY tehtäviä ovat:

4 T 1 Viestintäsuunnitelma ja viestinnän työkalut

- MITY osallistuu päätoteuttajan kanssa viestintäsuunnitelman tekemiseen ja viestinnän työkalujen valintaan.

4 T 2: Viestintätoimenpiteet

- Toteutetaan viestintätoimenpiteet viestintäsuunnitelman mukaisesti MITY:n ja yhteistyökumppaneiden viestintäkanavia hyödyntäen.

4 T 3: Hankkeen tulosten hyödyntäminen

- MITY osallistuu hankkeen tulosten hyödyntämiseen ja tekee yhteistyötä toimialan yritysten kanssa.

- Suunnitellaan sisältöä seuraaville 1–2 hankkeelle, tämän hankkeen aikana esille tulleista yritysten tarpeista ja toiminnan pullonkauloista.