Kulttuurinen osaaminen sote-alan työyhteisöissä

KulttuuriOsaaja

KulttuuriOsaaja tukee maahanmuuttajataustaista sairaanhoitajaa, sairaanhoitajaopiskelijaa ja koko työyhteisöä.

Rahoittajat

Kulttuuriosaaja käsikädessä

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

Rahoituksen määrä

538 205 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Professori
    Kristina Mikkonen

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

KulttuuriOsaaja-hankkeessa kehitämme toimintamallin, digitaalisen verkoston ja virtuaalisen oppimisympäristön, joiden avulla maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajat ja sairaanhoitajaopiskelijat saavat parempaa tukea integroitumisessa suomalaiseen työelämään.

Kulttuurinen osaaminen on tärkeä osa sote-alan ammattiosaamista. Kulttuurisen osaamisen kehittyminen parantaa kohtaamisia eri kulttuureista tulevien asiakkaiden ja työntekijöiden välillä.

 

Projektin toimenpiteet

KulttuuriOsaaja-mallin kehittäminen – toimenpiteet

Hanketyö alkaa integroitumista tukevan mallin kehittämisellä. Digitaalisen verkoston luominen ja oikeiden työkalujen löytäminen ovat ensimmäisen työpaketin keskeistä sisältöä. Ensimmäisestä työpaketista vastaa Oulun yliopisto.

Työpaketin tavoite on luoda työkalut maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja -opiskelijoiden hoitotyön harjoittelun osaamisen arviointiin, heidän sote-sektorilla toimivien ohjaajiensa ohjaus- ja kulttuurisen osaamisen arviointiin sekä heidän opettajiensa osaamisen toistuvaan arviointiin. 

Lisäksi arvioidaan maahanmuuttajataustaisia sairaanhoitajia ja opiskelijoita vastaanottavien työyhteisöjen ja näiden esihenkilöiden roolia integroitumisessa, sekä esihenkilöiden osaamista monikulttuurisen työyhteisön johtamisessa ja kielitaidon kehittymisen tukemisessa.

KulttuuriOsaaja-toimintamalli kuvaa hyväksi koettuja käytänteitä, joilla tukea maahanmuuttajataustaisen sairaanhoitajan tai sairaanhoitajaopiskelijan sujuvaa siirtymistä ja sitoutumista alueidemme terveydenhuollon työelämään.

 

KulttuuriOsaaja kaikkien saataville

Toimintamalli julkaistaan verkossa digitaalisessa muodossa. Hankkeen toisen ja kolmannen työpaketin koulutuskokonaisuuksiin kuuluvat osiot jaetaan myös digitaalisessa muodossa, mikä mahdollistaa sen, että maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajat ja -opiskelijat voivat käyttää materiaalia oman osaamisensa kehittämiseen ja työelämään integroitumisen tukena itsenäisesti.

Hankkeen toisessa työpaketissa rakennetaan digitaalinen oppimisympäristö. Simulaatiota testataan ja siihen integroidaan suomen kieli ja kliiniset taidot. Työpaketista vastaa Lapin ammattikorkeakoulu.

Kolmannen työpaketin keskeinen tavoite on kehittää ja pilotoida koulutus sote-sektorilla toimivien opiskelijaohjaajien ja sote-yksiköiden lähiesihenkilöiden kulttuurisen osaamisen kehittämiseksi digitaalisessa oppimisympäristössä. Työpaketista vastaa Oulun ammattikorkeakoulu. 

Neljäs työpaketti pitää sisällään hankkeen koordinoinnin ja hallinnon, josta vastaa Oulun yliopisto.

KulttuuriOsaaja – kulttuurista osaamista ja kielitaitoa sote-alalle

KulttuuriOsaaja-hankkeessa kehitetään uusi yhteinen toimintamalli ja digitaalinen verkosto koulutusorganisaatioiden, maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden, sosiaali- ja terveysalan opettajien, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla toimivien esihenkilöiden ja opiskelijaohjaajien välille.

Hankkeen tuloksena syntyy nykyiset ja tulevaisuuden sote-sektorin työelämän tarpeet huomioiva KulttuuriOsaaja -toimintamalli ja digitaalinen verkosto maahanmuuttajataustaisen sairaanhoitajan tai sairaanhoitajaopiskelijan siirtymiseen ja sitouttamiseen alueen sote-työkenttään.

 

Innovatiivinen oppimisympäristö maahanmuuttajataustaisten ammattilaisten koulutuksen tueksi

Hankkeessa valmistellaan ja tuetaan tulevia sairaanhoitajia toimimaan sote-työympäristöissä kehittämällä heidän kielitaitoaan ja osaamistaan innovatiivisella tavalla.

Hankkeessa kehitetään VR-oppimisympäristö, jonka avulla voidaan simuloida työelämän tilanteita turvallisesti etukäteen. Tämä helpottaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden sopeutumista suomalaiseen harjoitteluympäristöön ja sitä kautta myös työelämään. 
VR-simulaatioiden käyttö opetuksen apuna tarjoaa monia mahdollisuuksia:

  • Sen avulla voidaan harjoitella autenttisissa olosuhteissa muutoin vaikeasti järjestettäviä harjoituksia. 
  • VR-teknologia mahdollistaa esimerkiksi erilaisten laitteiden turvallisen ja tehokkaan käytön opettelun. 
  • Harjoitukset voidaan toistaa vaivattomasti useita kertoja, jolloin opeteltava asia jää paremmin mieleen.
  • Peliympäristö antaa palautteen heti ja tarkasti.
  • Peliteknologioita sekä VR-laitteita käyttäen opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella myös itsenäisesti.

Keskeistä hankkeessa on myös luoda opiskelijaohjaajille ja yksiköiden lähiesihenkilöille koulutuskokonaisuus, jonka avulla kehitetään kulttuurista ja johtamisosaamista digitaalisessa oppimisympäristössä.

Toimintamalli ottaa huomioon nykyiset ja tulevat sote-sektorin osaamistarpeet ja auttaa vastaamaan sote-sektorin kasvavaan työvoimapulaan. Toimintamalli tukee maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden saavuttamista, siirtymistä ja sitoutumista sote-sektorin työkenttään.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajat ja sairaanhoitajaopiskelijat, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajat ja sote-sektorilla toimivat opiskelijaohjaajat ja lähiesihenkilöt. 

 

Kulttuurista osaamista ja kielitaitoa sairaanhoitajille, opiskelijoille, ohjaajille ja esihenkilöille

Hankkeessa kehitetään sote-sektorilla toimivien opiskelijaohjaajien ja lähiesihenkilöiden valmiuksia ohjata ja tukea eri kulttuureista tulevien sairaanhoitajaopiskelijoiden oppimista ja ammatillista kehittymistä. Lisäksi koulutus lisää lähiesihenkilöiden osaamista monikulttuuriseen johtamiseen liittyen. Koulutuksen avulla pyritään siihen, että sote-työyhteisöissä olisi osaavia ja kulttuurista monimuotoisuutta hyväksyviä ja tuntevia ohjaajia ja esihenkilöitä, jotka tukevat maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja -opiskelijoiden integroitumista.

Kulttuurisen osaamisen kehittyminen parantaa kohtaamisia eri kulttuureista tulevien asiakkaiden ja työntekijöiden välillä. Koulutettujen maahanmuuttajataustaisten ammattilaisten sitoutuminen suomalaiseen työelämään riippuu paljon työpaikkojen asenteista. Kielitaidot ja sopeutuminen paikallisiin olosuhteisiin ja toimintatapoihin ovat myös merkittävässä asemassa.

Maahanmuuttajataustaisille sairaanhoitajille ja -opiskelijoille rakennetaan hankkeessa uusi digitaalinen verkosto työelämään integroitumisen tukemiseksi. Digitaalisen verkoston kautta he löytävät tietoa koulutuksista, työllistymismahdollisuuksista ja laatuvaatimuksista suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

KulttuuriOsaaja käytännössä

Hankkeen keskiössä on tiivistää yhteistyötä erilaisista kulttuuritaustoista tulevien sairaanhoitajien valmentavan koulutuksen, sairaanhoitajaopiskelijoiden koulutuksen ja työelämän välillä.

KulttuuriOsaaja-hankkeessa ovat mukana seuraavat yhteistyökumppanit: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu. Kaikilla hankkeen yhteistyökumppaneilla on pitkä ja vankka kokemus maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa tehdystä työstä.

Hanketta koordinoi Oulun yliopisto, ja mukana yhteistyössä ovat Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hankeaika on 1.3.2021–28.2.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

KulttuuriOsaaja yhteystiedot

Kiinnostuitko KulttuuriOsaajasta?

Voit lukea lisää hankkeesta blogistamme: https://kulttuuriosaaja.blogspot.com/

Tai seurata meitä Facebookissa: https://www.facebook.com/KulttuuriOsaaja

ja Twitterissä: https://twitter.com/kulttuuriosaaja

Keskustelemme mielellämme hanketyöstämme, voit ottaa myös yhteyttä:

Oulun yliopisto (projektin hallinnoija)

Kristina Mikkonen, hankkeen johtaja
+358 505754686
kristina.mikkonen@oulu.fi

Heli Kuivila, hankkeen päällikkö
+358294485609
heli-Maria.Kuivila@oulu.fi

Miro Koskenranta, hankkeen asiantuntija
miro.Koskenranta@oulu.fi

Lapin ammattikorkeakoulu 

Maria Turulin
marita.turulin@lapinamk.fi  

Kirsi Heikkinen
kirsi.heikkinen@lapinamk.fi 

Riikka Partanen
riikka.partanen@lapinamk.fi

FrostBit - Lapin ammattikorkeakoulu

Erson Halili
Erson.Halili@lapinamk.fi   

Oulun ammattikorkeakoulu

Paula Kotivesi
paula.kotivesi@oamk.fi  

Anne-Maria Pöyskö
anne-maria.poysko@oamk.fi