LearnHybrid - Hybridikoulutusmalli terveystieteiden osaamisen kehittämisen varmistamiseen

LearnHybrid

LearnHybrid tukee oppimista ja osaamista hybridimallisessa opetuksessa.

Rahoittajat

LearnHybrid

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

161 902 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

LearnHybrid tukee oppimista ja osaamista hybridimallisessa opetuksessa.

LearnHybrid-hankkeessa kehitetään uusia kestäviä opettamisen ja ohjaamisen digitaalisia menetelmiä, joilla on positiivisia vaikutuksia terveydenhuollon tulevaisuuden ammattilaisten osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin sekä opetushenkilöstön osaamiseen.

  • LearnHybrid -hankkeessa laaditaan hybridiopetuksen toimintamalli sekä koulutuskokonaisuus opettajille hybridimuotoisen opetuksen toteuttamisen ja opettajan osaamisen vahvistamiseksi.
  • Hankkeen tuottamat tulokset ovat välttämättömiä tulevien terveystieteen asiantuntijoiden riittävän osaamisen sekä opetuksen joustavuuden, laadun ja opiskelijoiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä opettajien osaamisen, koulutuksen suunnitteluun ja toteutuksen kehittämiseksi. Hybridikoulutusmallia voidaan soveltaa ja edelleen kehittää monialaisesti eri tieteenalojen ja jatkuvan oppimisen koulutustoteutuksissa sekä lisäksi täydentää erilaisen teknologiaratkaisujen kuten virtuaalitodellisuussovellusten avulla.

Projektin toimenpiteet

1. Hybridikoulutusmalli- hybridiopetuksen kehittäminen ja pilotointi

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitetään Hybridikoulutusmalli opetukseen sekä pilotoidaan mallia käytännön opetustyössä.

Hybridiopetuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä joustavaa, samanaikaisesti lähiopetuksena sekä etänä tapahtuvaa opettamista. Hybridiopetukseen liittyy pedagogisia haasteita mm siitä, kuinka aktivoida ja sitouttaa etänä olevat opiskelijat samantasoisesti lähiopetuksessa olevien kanssa. Lisäksi on otettava huomioon viestintätekniikka, sekä opiskelijoiden teknologiataidot.

Hybridikoulutusmallin avulla voidaan tarjota opiskelijoille useampia mahdollisuuksia osallistua opintoihin, joko etänä tai lähiopetuksessa. Hybridikoulutusmallissa voidaan yhdistää etäopetuksen hyödyt lähiopetuksen etuihin tavalla, joka tukee erilaisia opiskelijoita ja eri elämäntilanteita. Hybridikoulutusmalli tukee oppijoita antaen heille monipuolisemmat mahdollisuudet vaikuttaa omiin opiskelutyyleihinsä ja -tapoihinsa. Hybridikoulutusmalli mahdollistaa myös opettajille erilaisia keinoja opetuksen järjestämiseen. Malli tarjoaa selkeät ohjeet ja suositukset opettajien työn kuormituksen hallintaan, yhteisopettajuuden sekä erilaisten ja eri asiantuntijoiden välisten yhteistoiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen.

Hybridikoulutusmallin rakentamisen perustana hyödynnetään aikaisempaa tietoa aiheesta sekä hankkeessa kerättävää uutta tietoa. Hankkeessa sovelletaan käyttäjälähtöistä suunnittelua, jolloin opettajat ja opiskelijat, osallistetaan toimintamallin suunnitteluun ja kehittämiseen toteuttamalla Design Thinking -työpajoja. Menetelmä auttaa ymmärtämään käyttäjien tarpeet, muotoilemaan ongelmia uudelleen ihmiskeskeisillä tavoilla, luomaan uusia ideoita aivoriihi-istunnoissa sekä lisäksi kokeilemaan ja testaamaan niitä ennen toteutusta.

2. Koulutus opettajien hybridiopetusosaamisen tukemiseksi

Hankeen edetessä toiseen vaiheeseen, laaditaan kahden opintopisteen laajuinen koulutus terveystieteiden opettajien hybridiopetusosaamisen kehittämiseksi.

Koulutuksessa opettajille tarjotaan monialaista asiantuntijatukea pedagogisen osaamisen vahvistamiseen ja erityisesti hybridiopetuksen toteuttamiseen. Koulutus tukee opettajien kykyä hallita hybridiopetusta nykyistä varmemmalla ja laadukkaammalla tasolla. Se vahvistaa heidän kykyään hyödyntää tiimiopetusta muiden opettajien kanssa, tarjoaa selkeän polun ja prosessin hybridioppimistilanteiden hallitsemiseksi ja tarjoaa opiskelijoille tarvittavan tuen oppimisprosessissa.

Koulutus toteutetaan opettajille hybridikoulutusmallin mukaisesti, integroimalla koulutukseen tässä hankkeessa kehitetyt digitaaliset hybridiopetukseen soveltuvat oppimis- ja opetusmenetelmät. Koulutettavien opettajien osaamista arvioidaan itsearvioinnin keinoin ennen koulutusta ja sen jälkeen, jotta koulutuksen vaikutusta opettajien hybridiopetusosaamisen kehittymiseen voidaan arvioida.

Projektin tulokset

Hybridikoulutusmallin integrointi opetukseen ja mallin testaaminen terveysalan opiskelijoilla ja opettajilla.

Pilottivaihe sisältää huolellisen opetuksen suunnittelun; teknisten näkökulmien, opettajien ja opiskelijoiden roolien ja kuormituksen huomioimisen sekä vuorovaikutuksellisuuden kehittämisen. Pilotointivaiheessa hybridiopetusta toteutetaan LeaF- oppimisympäristössä; oppimistilassa, jossa voidaan tarkkailla opiskelijoiden ja opettajien sosiaalista vuorovaikutusta, kerätä kokemuksia ja mukauttaa välittömästi muutoksia mallin toiminnallisuuteen.

Lopputuloksena laaditaan opettajille ohjeistukset toimivan hybridikoulutuksen toteuttamiseen ja tarvittavien pedagogisten näkökulmien huomioimiseen hybridimallilla toteutetussa lähi- ja etäopetuksessa.

Hybridikoulutusmalli sekä verkkokoulutus kaikkien saataville

Hankkeessa kehitetyt hybridikoulutusmalli sekä koulutus hybridiopetuksen toteuttamiseen julkaistaan kaikille avoimena verkkomateriaalina. Ne tulevat olemaan avoimesti hyödynnettävissä hybridiopetuksen kehittämisessä.

Uusi hybridikoulutusmalli tarjoaa joustavan siirtymän perinteisin menetelmin toteutetusta kontakti- ja / tai verkko-opiskelukoulutuksesta uuteen aika- ja tilarajattomaan koulutukseen. Tulevaisuudessa hybridikoulutusmallia voidaan käyttää suoraan terveystieteiden koulutukseen kansallisesti, mutta hybridikoulutusmalli soveltuu käytettäväksi kaikessa aikuiskoulutuksessa.

Linkit

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lääketieteellisen tiedekunnan sekä Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikön (LET) kanssa.