MITY Lab -hanke

S 22355 MITY Lab – Koulutuksella ja konsultoinnilla terveysteknologia, mittaustekniikan validointi ja IoT-palvelujen ja tuotteiden laatu- ja osaamistase nousuun mikro- ja pk-yrityksissä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Rahoituksen määrä

226 590 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Suomessa 15 kaupunkia pääsi mukaan TEM:n innovaatioekosysteemisopimukseen. Kajaani pääsi ensimmäistä kertaa mukaan ko. sopimuksen piiriin. Hankeen tavoitteena on edistää ja turvata TEM:n ja yliopistokeskuksen sekä Kajaanin kaupungin innovaatioekosysteemi sopimuksessa sovittujen tavoitteiden toteutuminen kasvu- ja rakennemuutosaloilla. Lisäksi projekti tukee älykkään erikoistumisen strategian toteuttamista.

Mittaustekniikan ja biotekniikan laboratoriot yhdistyivät syyskuussa 2014. Toiminnot keskitettiin Kajaanin teknologiapuistoon. Laboratorio modernisoitiin huomioiden yrityselämän uudet tarpeet. MITY:n laboratoriokonsepti koostuu kymmenestä eri laboratoriosta: 1) Lab – Mikrobi, 2) Lab -sensori, 3) Lab -CE, 4) Lab – kuoppalevy, 5) Lab -3D, 6) Lab- massa, 7) Lab -obtiikka, 8) Lab -olosuhde, 9) Lab -elintarvike, 10) Lab –pilotointi ja testaus.

Kun palveluja tarjotaan useille aloille ja työtä tehdään erilaisilla menetelmillä eri laboratorioympäristössä, keskitetty laadunvalvontatiedon hallinta ja tietojärjestelmä sitä varten ovat erittäin tarpeellisia. Ne ovat tarpeellisia myös yrityksille, kun yritys kasvaa ja siirtyy markkinoille, joissa se myy tuotteitaan isoille välittäjille, jotka vaativat laadun ja valmistusprosessien jäljitettävyyttä ja dokumentointia. Tässä kohden hanke toimii erinomaisena alustana MITYn ja yritysten yhteiselle oppimisprosessille. Laboratoriot toimivat myös koulutuslaboratorioina mm. alan maisteri- ja tohtoriopiskelijoille.

Hanke toteutetaan koulutusmoduuliperiaatteella. Painopisteenä on: 1) Terveys-, hoiva- ja hyvinvointitoimialat (terveys- ja hyvinvointiteknologiat), 2) Osaamisen parantaminen kiertotalouden (biotalouden / luonnontuotealan) ja vesienhallinnan prosesseissa 3) Laadunhallintaosaamisen integroiminen innovaatiotoiminnan prosesseihin ja tukitoimintoihin

Kainuussa on osaajapula kiertotaloudessa (vähähiilinen teknologia) ja yritysten laatuosaamisessa. Projektissa parannetaan erityisesti vientimarkkinoille pyrkivien mikro- ja pk -yritysten osaamista. Hanke sisältää Talent -koulutusohjelman, jonka avulla koulutetaan vikkelästi experttejä yrityksien tarpeisiin ja MITY:n laboratorioon. Koulutusmalli sopii hyvin rakennemuutosalojen innovaatioalustoihin, alihankintaverkostojen ja koko tuotteen tai/ja palvelun kehittämiseen paikasta riippumatta. Mallin avulla voidaan siirtää myös uutta kansainvälistä tietotaitoa.

Projektin aikana saatava osaaminen mahdollistaa data-analytiikkaa ja/tai mittauslaitteita ohjaavien ohjelmistojen validoinnin sekä osaamisen siirron joustavasti ja nopeasti yhteistyöyrityksiin. Tämä on uutta ja paljon tarvittua osaamista Kainuun alueella. Lisäksi hankkeen aikana saatava osaaminen mahdollistaa jatkossa laatua varmentavan, automatisoidun olosuhdeseurantajärjestelmän rakentamisen tarvittaviin kohteisiin.

Yrityksillä, jotka kehittävät uusia mittalaitteita ei ole tietoa miten uusi kehitetty laite pitää validoida, jotta viranomaiset hyväksyvät laitteistot velvoite mittauksiin. Koulutusta ja oppaita tähän ei ole olemassa. Osaamisen puute voi pahimmillaan estää mahdollisen uuden liiketoiminnan syntymisen tai sen skaalaamisen vientiin. Kainuussa on useita mittaustekniikan yrityksiä ja myös useita potentiaalisia asiakkaita (mm. Kaivokset).

Hanke tuo pitkäaikaista lisäarvoa yrityksille, sillä hankkeen avulla luodaan toimintamalli yhdessä yritysten kanssa, jossa terveys- ja hyvinvointiteknologian palveluanalytiikan määritykset ja uusien analyysien muokkaaminen voidaan yhteensovittaa ja varmistaa standardien terveysteknologian alan keskeisten kansainvälisten laatustandardien ISO 13485 ja 17025 osalta. Tukemalla vientiyrityksiä hanke mahdollistaa Kainuun aluetalouden kestävää kasvua.

Hanke tuo pitkäaikaista lisäarvoa yrityksille, sillä hankkeen aikana luodaan yhteinen ”oppimisavaruus” yritysten kanssa, jossa terveys- ja hyvinvointiteknologian palveluanalytiikan määritykset ja uusien analyysien muokkaaminen voidaan yhteensovittaa ja varmistaa standardien terveysteknologian alan keskeisten kansainvälisten laatustandardien ISO 13485 ja 17025 osalta. Tukemalla vientiyrityksiä hanke mahdollistaa Kainuun aluetalouden kestävää kasvua.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Kainuulaiset start up -, mikro-, pk- ja globaalit yritysten henkilöstö (terveys-, liikunta- ja hyvinvointiteknologia, bio- ja luonnontuoteala sekä cleantech). Yritysten toimialajohtajat, liiketoiminta- ja tuotekehitysosaajat ja tuotannon ja tuotteiden kehittämisestä sekä laadusta vastaavat henkilöt. Lisäksi korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen opettajat ja opiskelijat. Hankkeen budjetti on 229 090€. Hankkeen hallinnoi Oulun yliopiston, Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikkö. Projektipäällikkönä on Jouko Käsmä.

Projektin toimenpiteet

Hanke toteutetaan koulutusmoduuliperiaatteella. Painopisteenä on:

1) Laadunhallintaosaamisen integroiminen innovaatiotoiminnan prosesseihin ja tukitoimintoihin, 2) Osaamisen parantaminen kiertotalouden (biotalouden / luonnontuotealan) ja vesienhallinnan prosesseissa sekä 3) laadunhallinta terveys- ja hyvinvointiteknologioissa.

Hankkeen tavoitteena on tuoda pitkäaikaista lisäarvoa yrityksille ja koko Kainuun elinkeinoelämälle. Projektin avulla vahvistetaan Kainuun mikro -ja pk -yritysten laatuosaamista ja luoda koulutuksen kautta älykästä erikoistumista tukevaa laadunhallinta osaamista alueen yrityksille, jotta niiden kilpailukyky sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla vahvistuisi

Koulutusmodulissa toteutetaan Talent -koulutusohjelmaa eli koulutetaan yrityksiin laadun erityisosaamisalueille experttejä.

Hands on -menetelmällä koulutetaan laadunhallintajärjestelmän uusia ratkaisuja ja menetelmiä yhdessä yritysten kanssa, jolloin nähdään niiden toimivuus palveluanalytiikanekosysteemissä. Tämä mahdollistaa yritysten ja laboratorion yhteisen laadunhallinnan koko innovaatio- ja arvoketjun osalta.

Toisaalta projekti mahdollistaa paikasta riippumattoman virtuaalisen koulutusmallin toteuttamisen expertien kouluttamiseksi yrityksiin. Koulutusmalli sopii hyvin rakennemuutosalojen innovaatioalustoihin, alihankintaverkostojen ja koko tuotteen tai/ja palvelun kehittämiseen paikasta riippumatta. Mallin avulla voidaan siirtää myös uutta kansainvälistä tietotaitoa.

Tavoitteena on myös, että koulutusmoduleista koottuja portfolioita hyödynnetään myöhemmin. Tuotoksia (oppimispäiväkirjat, portfoliot ja luotu uusi osaaminen analyysi-, laatu- ja rahoituspuolella) voidaan käyttää hankkeen jälkeen hyödyksi yrityskentässä.

Koulutuksen avulla yritysten henkilöstö saa uudet laadunhallinnan työkalut käyttöönsä, sekä paremmat valmiudet hallita ja optimoida pilotointeja ja proof of concept -vaiheita. Toisaalta välillisesti hanke edistää laboratorion kykyä käyttää uusia laadunhallinta työkaluja yli yritysten toimialojen.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat kainuulaiset start up -, mikro- ja pk-yritykset sekä niiden henkilöstö ja johto (terveys-, liikunta- ja hyvinvointiteknologia-alat, bio- ja luonnontuoteala sekä cleantech). Lisäksi korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen opettajat ja opiskelijat.