Naisten osallisuus STEM-aloilla - yhteistyötä tasa-arvoisemman tulevaisuuden rakentamiseksi Latinalaisessa Amerikassa

W-STEM

W-STEM-projektissa kehitetään korkeakoulutuksen hallintoa ja toimintaa erityisesti korkeakoulutuksen saavutettavuuden ja demokratisoitumisen parantamiseksi Latinalaisen Amerikan korkeakoulujen STEM-aloilla (Science, Technology, Engineering and Mathematics). W-STEM hankkeen yleisempi pidemmän aikavälin tavoite on sukupuolisegregaation purku STEM-aloilla.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin rahoittaja

Euroopan Unioinin Erasmus+ -ohjelma (Espanjalainen virasto)
Korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankerahoitus EAC/A05/2017

Rahoituksen määrä

862 268 EUR

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Naisten osallistuminen STEM-aloille Latinalaisen Amerikan alueella on erittäin monimutkainen ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan apua eri toimijoilta, kuten hallituksilta, yksityiseltä sektorilta, perheiltä sekä eri koulutustasoilta (lapsuudesta korkeakoulutukseen).

Korkeakouluinstituutiot voivat omalta osaltaan tukea sukupuolten tasa-arvoa ja vaikuttaa naisten osallistumiseen STEM-aloille keskittymällä seuraaviin osa-alueisiin:

  • Merkittävä vähemmistö naisista valitsee ja pääsee opiskelemaan STEM-aloja korkeakouluun. Matalin naisten osuus on tekniikan, valmistuksen ja rakentamisen, luonnontieteiden, matematiikan ja tilastotieteen sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla.
  • Aineistot ovat niukkoja, minkä vuoksi tarvitaan analyyttisia ja systemaattisia metodeja, jotka kuvaavat naisten todellista osallistumista STEM-aloille korkeakouluinstituutioissa.
  • Paljon matematiikkaa sisältävät kolmannen asteen opinnot, kuten STEM-alat vaikuttavat sulkeutuvan pois tyttöjen mahdollisista opintoalavaihtoehdoista jo toisen asteen opinnoissa.
  • Poliittisten toimenpiteiden ja korkeakoulujen institutionaalisten toimien välillä ei ole riittävää yhteyttä.

W-STEM –projekti pyrkii kehittämään strategioita ja mekanismeja STEM-alojen koulutuksen saavutettavuuteen ja ohjauksen lisäämiseen Latinalaisen Amerikan korkeakouluissa. Projekti noudattaa Erasmus+ -ohjelman kapasiteetin kehittämisen prioriteettia, jossa kehitetään korkeakoulutuksen hallintoa ja toimintaa erityisesti korkeakoulutuksen saavutettavuuden ja demokratisoitumisen parantamiseksi.Päätavoitteen saavuttamiseksi W-STEM-projekti:

  • Mittasi sukupuolen mukaista jakautumista opiskelupaikkojen vastaanottamisessa ja opintojen etenemisessä STEM-aloilla.
  • Kokeili STEM-aloilla toimintatapoja, strategioita ja organisatorisia mekanismeja, joilla parannettiin alojen houkuttelevuutta, koulutuksen saavutettavuutta ja ohjausta alemman korkeakoulututkinnon tasolla.
  • Edisti tyttöjen ja nuorten naisten STEM-alojen ja -opintojen valintaa toisen asteen oppilaitoksissa sekä ensimmäisenä vuonna tarjottavaa ohjausta.
  • Kehitti verkkokoulutuspaketteja korkeakouluinstituutioille, joiden avulla luotiin tehokkaampia strategioita STEM-alojen kiinnostavuuden lisäämiseksi, koulutukseen pääsemiseksi ja ohjauksen järjestämiseksi naisille.

Hankkeeseen osallistui 15 korkeakoulua kymmenestä maasta: Chilestä, Costa Ricasta, Ecuadorista, Espanjasta, Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kolumbiasta, Meksikosta ja Suomesta. Korkeakoulut ovat joko teknillisiä korkeakouluja tai korkeakouluja, joissa on vahva STEM-alojen edustus.

Projektin tulokset

Heikkinen, M., Harmoinen, S., Keiski, R., Matinmikko-Blue, M., Pihlajaniemi, T. (2022). Making and Taking Leadership in the Promotion of Gender Desegregation in STEM. In: García-Peñalvo, F.J., García-Holgado, A., Dominguez, A., Pascual, J. (eds) Women in STEM in Higher Education. Lecture Notes in Educational Technology. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1552-9_3

Heikkinen M, Pääsky L, Harmoinen S (2021). Kestävän kehityksen SAGA—Sukupuoli ja muut erot korkeakoulujen STEM-alojen tieteellisen tiedon tuottamisessa. [The SAGA of Sustainable Development—Gender and other differences in a knowledge production of HEIs STEM fields]. In: Sukupuolentutkimus 2:38–43.

Heikkinen Mervi, Pihkala Suvi, Pääsky Leena & Harmoinen Sari. (2020). Intersectional gender-responsibility in STEM: Co-creating sustainable Arctic knowledge production, In Heininen, L., H. Exner-Pirot and J. Barnes (eds.) (2020). Arctic Yearbook 2020. Akureyri, Iceland: Arctic Portal. Available from https://arcticyearbook.com/

Garcia-Holgado A, Mena J, Garcia-Peñalvo FJ, Pascual J, Heikkinen M, Harmoinen S, Garcia-Ramos L, Peñabaena-Niebles R, Amores L (2020) Gender equality in STEM programs: A proposal to analyse the situation of a university about the gender gap. IEEE Global Engineering Education Conference, 1824–1830. http://hdl.handle.net/10366/142961