ScalED - Digitaaliset koulutusratkaisut koulutusviennissä

ScalED

Hankkeen tavoitteena on tuottaa skaalautuvia digitaalisia koulutusratkaisuja erityisesti kehittyville markkinoille sekä kehittää alueen organisaatioiden osallistumista kehitysrahoittajien projekteihin.

Rahoittajat

Arctic Education Forum osallistujat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rahoituksen määrä

567 543 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin kuvaus

ScalED eli digitaaliset koulutusratkaisut koulutusviennissä -hankkeen ensisijaisina tavoitteina ovat etäopetukseen,digitaalisiin sisältöihin ja teknisiin ratkaisuihin liittyvien tuotteiden ja niiden vientitoiminnan sekä sitä edistävienkehitysyhteistyövalmiuksen kehittäminen.

Hankkeessa luodaan skaalautuvia digitaalisia koulutusratkaisuja erityisesti kehittyvien maiden tarpeisiin. Ratkaisujen keskeiset teema-alueet ovat opetus ja kasvatus sekä kestävä kehitys ja kohteena perus- ja ammatillinen koulutus sekä jatkuva oppiminen. Koulutusratkaisuissa huomioidaan niin pedagoginen kuin digitaalinen skaalautuvuus nykyistä laajemmin. Hankkeen kautta edesautetaan koulutusvientitoiminnan kasvua ja tuodaan potentiaalisia markkinoita paikallisten toimijoiden saataville. Hankkeen aikana tehtävän kehitystyön ja järjestettävien tilaisuuksien kautta alueen koulutusorganisaatioiden ja yritysten osaaminen digitaalisten koulutusratkaisujen tuottamisessa lisääntyy.

Tähän liittyen hankkeen keskeisenä tavoitteena ja kehityskohteena on myös alueen yritysten ja oppilaitosten valmiuksien kehittäminen kehitysrahoitushankkeisiin. Nämä hankkeet ovat merkittävä osa koulutusvientiä, mutta puutteellisten valmiuksien vuoksi alueen organisaatiot eivät ole päässeet niihin mukaan. Parhaimmillaan kehitysrahoittajien hankkeet edistävät ja rakentavat alueen public-private yhteistyötä koulutusviennissä. Hankkeessa kehitettäviä skaalautuvia digitaalisia koulutusratkaisuja voidaan myös hyödyntää referensseinä kehitysrahoittajien tarjouskilpailuissa.

ScalED-hankkeen toimenpiteiden myötä alueen julkisten koulutusorganisaatioiden ja yksityisten toimijoiden välinenyhteistyö tiivistyy ja tuottaa uusia ratkaisuja koulutusvientiin.

Projektipäällikkönä toimii Anne Viherkari, anne.viherkari@oulu.fi

Projektin toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet jaetaan kuuteen työpakettiin:

Työpaketti I Hankkeen hallinnointi (Oulun yliopisto)

Työpaketti II Digitaalisten koulutusratkaisujen ja kehitysyhteistyön valmiuksien nykytilan ja kehityssuuntien selvittäminen (Oulun yliopisto)

Työpaketti II Kehitysyhteistyön valmiudet (OSAO)

Työpaketti IV Alueellinen yhteiskehittäminen (SIKU)

Työpaketti V Kansainvälinen tuotteistaminen (OAMK)

Työpaketti VI Hankkeen viestintä (Diak)

Hankkeen kaikki toteuttajat osallistuvat kunkin työpaketin toimenpiteisiin vetovastuullisen toteuttajan johdolla. Työpakettien toimenpiteet tehdään yhdessä hankehenkilöstön muodostamina tiimeinä.

Projektin tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy skaalautuvia digitaalisia koulutusratkaisuja, jotka soveltuvat muun muassa kehittyvien maiden kasvaviin koulutustarpeisiin.

Lyhyellä aikavälillä alueelle syntyy uudenlaista osaamista ja mahdollisesti myös uusia yrityksiä, jotka tuottavat digitaalisia koulutusratkaisuja. Julkisten koulutusorganisaatioiden ja yksityisten toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy jatuottaa uusia ratkaisuja koulutusvientiin. Alueen toimijoiden tietoisuus erityisesti kehittyvien maiden koulutustarpeista ja koulutustoteutusten muodoista kasvaa.

Pidemmällä aikavälillä alueen toimijoiden kyvykkyys vastata globaaleihin koulutuksen haasteisiin kasvaa. Toimijoilla on kyky tuottaa digitaalisia pedagogisesti ja teknisesti skaalautuvia koulutuspalveluja yhteistyössä kasvaville koulutusmarkkinoille. Toimijoilla on myös kyky osallistua laajoihin kansainvälisten rahoittajien, kuten YK:n hankkeisiin. Näissä hankkeissa alueen erityisvahvuutena on hyvin toimiva yhteistyö julkisten koulutusorganisaatioiden ja yksityisten yritysten välillä. Alueentoimijoiden tunnettavuus kansainvälisillä markkinoillasekä asiakaskontaktit kasvavat.