Tehoa lohkoketjuista

Powered by Blockchain

Lohkoketjua kuvataan seuraavaksi suureksi teknologia-aalloksi. Lohkoketjun hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia laajasti erilaisille toimialoille, tulevaisuuden tietoliikenteelle, hallinnolle, hyvinvoinnin ja terveydenhuollon saralle. Tehoa lohkoketjuista -hankkeen tarjoama koulutus lohkoketjuteknologiasta auttaa näkemään sen mahdollistamat hyödyt.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

HANKKEEN PÄÄSIVULLE PÄÄSET TÄSTÄ

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa alan osaamistarpeet, suunnitella ja kehittää uudenlaista koulutusta, sekä luoda lohkoketjuosaamisen kehittämisen ja hyödyntämisen toimintamalli Oulun yliopiston, Vaasan yliopiston, Lapin yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan korkeakoulujen vaikutuspiirissä olevat tutkinto-opiskelijat, aikuisopiskelijat täydennyskoulutuksessa sekä toimialakohtaiset sidosryhmät. Korkeakoulujen välinen yhteistyö hankkeessa mahdollistaa eri alojen asiantuntemuksen hyödyntämisen. Tarkoituksena on rakentaa uutta innovatiivista osaamista yli maakunta- ja tiedealarajojen. Lisäksi hyödynnetään osallistuvien korkeakoulujen vaikutusalueella olevien yritysten intressejä osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Projektin toimenpiteet

Kullakin projektin osapuolella on erityisosaamista liittyen lohkoketjuihin ja hankekonsortiolla saavutetaan myös merkittävä alueellinen kattavuus ja vaikuttavuus. Hankkeen työpaketeissa kartoitetaan osaamistarpeet lähtötilanteessa, suunnitellaan, pilotoidaan ja arvioidaan lohkoketjukoulutus sekä rakennetaan osapuolten yhteistyömalli koulutukseen. Toiminnan osana kehitetään opetus- ja oppimismenetelmiä varmistamaan jatkuva oppiminen ja hankkeen aikana toteutetaan toimenpiteitä lisäämään lohkoketjutietoutta. Hankkeen päätyttyä lohkoketjuosaaminen on osa koulutus- ja kehittämisohjelmia ja oppimisympäristöjä. Vaikutusalueen yritysten lohkoketjuosaaminen kehittyy, syntyy uutta liiketoimintaa ja työllisyystilanne paranee. Hankkeen toimenpiteiden ja tulosten myötä Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi profiloituvat lohkoketjuosaamisen kärkialueeksi Suomessa.

Toteutettavat toimenpiteet:

 1. Lohkoketjuosaamisen nykytila-analyysi
 2. Lohkoketjukoulutuksen sisällön suunnittelu ja pilotoiminen
 3. Lohkoketjukoulutuksen jatkokehittäminen ja toteuttaminen täydennyskoulutuksena
 4. Kehitettyjen koulutussisältöjen soveltaminen toimialakohtaisena koulutuksena
 5. Uuden toimintamallin kehittäminen
 6. Yritysyhteistyö
 7. Hankkeen johtaminen, viestintä ja yhteistyö.

Projektin koulutukset

Koulutusta pilotoidaan opiskelijoille suunnattuna, 30 opintopisteen laajuisena kokonaisuutena. Täydennyskoulutusvaiheessa koulutusta tarjotaan aikuisopiskelijoille sekä toimialakohtaisena yrityselämän edustajille. Täydennyskoulutusta kehitetään yhteistyössä työelämän ja liiketoiminnan toimijoiden kanssa, ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja toteutukseen. Oulussa tuotetaan koulutusta teknologiseen osaamiseen, markkinointiin, sovelluskehitykseen sekä liiketoimintaan ja sen kehittämiseen.

Koulutuksella vastataan tärkeän osaamisen tarpeeseen, ja koulutetuille syntyy laaja- alainen käsitys lohkoketjuista ja niiden sovellusmahdollisuuksista.

Koulutuksen lisäksi hankkeessa rakennetaan lohkoketjuteknologian ympärille mahdollisimman laajaa sidosryhmäverkostoa ja pyritään hyödyntämään laajasti eri alojen asiantuntijoiden osaamista. Hankeyhteistyöhön ovat tervetulleita kaikki toimialat, toimijat ja tahot, joita teknologia kiinnostaa ja joille teema on ajankohtainen.

Projektin tulokset

Hankkeesta saadaan seuraavat tulokset:

 1. Selvitys lohkoketjuosaamisen nykytilanteesta: tarpeet, sisältö, tarjolla tai suunnitteilla olevat koulutukset. Lohkoketjukoulutuskokonaisuuden rakenteellinen ja sisällöllinen suunnittelu ja toteutus: perusteet, teknologia, liiketoiminta, sääntely ja sopiminen, valitut sovelluskohteet.
 2. Lohkoketjukoulutus (30 op.) pilotoituna tutkinto-opiskelijoilla: kokemusten ja palautteen kerääminen, kehitystarpeet. Lohkoketjukoulutus tarjottuna aikuisopiskelijoille täydennyskoulutuksena.
 3. Lohkoketjukoulutus tarjottuna toimialakohtaisena yritysten ja sidosryhmien edustajille.
 4. Osapuolten yhteinen toimintamalli koulutuksesta kokemuksineen.
 5. Lohkoketjuosaamisen ja -koulutuksen tunnettuuden lisääminen, ml. viestintä, tapahtumat, sidosryhmien vuorovaikutus.