TunTuVa - Miten tukea tunteiden säätelytaitojen oppimista arjessa? – TunTuVa-koulutuksella tietoja ja taitoja varhaiskasvatuksen ammattilaisille

TunTuVa

TunTuVa-hankkeen avulla lisätään varhaiskasvatushenkilöstön tutkimusperustaista osaamista lasten tunteiden säätelytaitojen kehittymisen tukijoina. Hankkeen koulutuksissa hyödynnetään 4T-toimintamallia, jonka tarkoituksena on oppia tiedostamaan, tunnistamaan, tukemaan ja tarkkailemaan lasten tunteiden säätelytaitojen kehittymistä varhaiskasvatusympäristössä.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Opetushallitus

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Muut henkilöt

 • Postdoctoral Researcher
  Susanna Kinnunen
 • Projektisuunnittelija
  Outi Rinta-Homi
 • Projektisuunnittelija
  Maria Lehtimäki

Projektin kuvaus

TunTuVa-koulutushanke hyödyntää aikaisemmassa hankkeessa ”Arjen sosio-emotionaaliset haasteet oppimistilanteina: 4T-toimintamalli lapsen kehittyvien tunnesäätelytaitojen tukemiseksi” kehitettyä ja testattua 4T-toimintamallia, joka on suunnattu varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen edistämiseen lasten tunteiden säätelytaitojen tukemisessa. Hankkeen tavoitteena on pitkäkestoisen TunTuVa-koulutuksen avulla:

 1. lisätä varhaiskasvatushenkilöstön tutkimusperustaista ammattitaitoa ymmärtää tunteiden säätely osaksi lapsen oppimisen taitoja
 2. kehittää henkilöstön kykyä tunnistaa arjen oppimistilanteet ja keinoja tukea lasten tunteiden säätelyn kehitystä
 3. levittää 4T-toimintamalli laajasti varhaiskasvatuksen kentälle Pohjois-Suomessa ja juurruttaa käytännöt osaksi henkilöstön työtä
 4. kerätä kokemuksia mallin käytöstä sen kehittämiseksi.

Hanke sijoittuu aikavälille 08/2020-9/2022 ja sen aikana on toteutettu kymmenen pohjoissuomalaisen kunnan alueella toimiville varhaiskasvatuksen työntekijöille TunTuVa-koulutus, joka on integroitu henkilöstön työhön pitkällä aikavälillä toimintakulttuurin muutoksen mahdollistamiseksi. Kouluttajat ovat toteuttaneet koulutuksen yhteistyökunnissa etäkoulutuksena ja koulutusten välillä osallistujien oppimista on tuettu ja ohjattu online-tukimateriaalin ja yhteisen verkkokeskustelualustan avulla.

Hankkeen vastaavana henkilönä toimii Hanna Järvenoja. Muut TunTuVa-tiimin jäsenet ovat Susanna Kinnunen, Kristiina Mänty, Maria Lehtimäki ja Outi Rinta-Homi. (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

Projektin tulokset

Hankkeessa on testattu laajasti TunTuVa-hankekokonaisuudessa luotua, 4T-toimintamalliin perustuvaa koulutuskokonaisuutta. Hankkeen edetessä koulutuksen vaikuttavuutta on arvioitu ja koulutuskokonaisuutta on kehitetty jatkuvasti havaittujen tarpeiden mukaisesti. Verkkokoulutusmateriaali on kaikkien saatavilla ja itsenäisesti opiskeltavissa hankkeen nettisivuilla www.tuntuvahanke.wordpress.com.

Hankekokonaisuuden julkaisut:

Mänty, K., Kinnunen, S., Rinta-Homi, O. & Koivuniemi, M. (2022). Enhancing Early Childhood Educators' Skills in Co-regulating Children's Emotions: A Collaborative Learning Program. Frontiers in Education, 7:865161. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.865161

Koivuniemi, M., Kinnunen, S., Mänty, K., Järvenoja, H., & Näykki, P. (2021). Varhaiskasvatushenkilöstön käsityksiä lasten tunteiden säätelytaitojen kehittymisestä : käytäntöön integroitu koulutus ammatillisen kehittymisen tukena. Journal of Early Childhood Education Research, 10(2), 264-292. https://journal.fi/jecer/article/view/114166

Koivuniemi, M., Kinnunen, S., Mänty, K., Järvenoja, H., & Näykki, P. (2020). Arjen sosioemotionaaliset haasteet oppimistilanteina: 4T-toimintamalli lapsen kehittyvien tunteiden säätelytaitojen tukemiseksi (Oulun yliopiston oppimateriaalia). Oulun yliopisto. Linkki aineistoon: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2648-4

Opinnäytetyöt:

Tervo, R. (2021). Varhaiskasvatusyksikön henkilöstön kokemuksia Tunnesäätelyn Tuki Varhaiskasvatuksessa – hankkeessa luodusta 4T-toimintamallista ammattiosaamisen kehittäjänä. Opinnäytetyö. Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/501668

Jutila, K. (2021). Varhaiskasvatushenkilöstön tunteiden säätelytaidot ja niiden merkitys lasten tunteisiin suhtautumisessa ja tunteiden säätelyn tukemisessa. Pro gradu. Luettavissa Oulun yliopiston e-gradutyöasemilla. Julkaisun tiedot: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110089106