Turvallinen ja kestävä pimeä

Hanke tutkii ja kehittää keinoja luoda ihmisen ja luonnon hyvinvointia tukevaa viihtyisää pimeän ajan kaupunkiympäristöä ja kaupunkikulttuuria energiatehokkaasti ja ekologisesti. Valon määrän kasvattamisen sijaan hankkeessa etsitään tapoja optimoida matalien valaistusvoimakkuustasojen käyttöä tutkittuja suunnitteluratkaisuja ja älykästä valonohjausteknologiaa hyödyntäen.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun kaupunki

Rahoituksen määrä

149 800 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yksikkö ja tiedekunta

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Ajankohtaista - vastaa kyselyyn!

Kevätpäiväntasaus lähestyy, mutta vielä ehdit tunnelmoida myös kaupunkipimeää. - Syksyllä 2023 kertaalleen toteutettuun Kerro kaupunkipimeästä -karttakyselyyn kerätään nyt kevätkauden vastauksia!

Näytä meille kartalta hyviä ja huonoja pimeän ajan paikkoja Oulussa ja kerro mikä niistä tekee sellaisia: https://mpt.link/kerrokaupunkipimeasta

Jos oikein innostut pimeän ajan kaupungin havainnoinnista, voit vielä maaliskuun ajan osallistua myös karttasovelluksen ohjaamalle havaintokävelylle. Sovellus on käytettävissä puhelimessasi verkkoselaimen kautta, eikä osallistuminen edellytä sovelluksen lataamista. Löydät kävelyn reitit ja ohjeet osoitteesta: https://mpt.link/pimeakavely

Kyselyn ja havaintokävelyn avulla kootaan uutta tietoa kaupunkilaisten kokemuksista pimeissä ja hämärissä kaupunkiympäristöissä sekä asenteista pimeyttä kohtaan. Saatavaa tietoa hyödynnetään uudenlaisten suunnittelunäkökulmien kehittämisessä kaupunkiympäristöjen valaistukseen.

Projektin kuvaus

Turvallinen ja kestävä pimeä -hanke tavoittelee uutta ja innovatiivista lähestymistapaa kaupunkiympäristöjen valaistuksen suunnitteluun ja toteutukseen pohjoisissa ympäristöissä. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään keinoja luoda erilaisiin kaupunkiympäristöihin hyviä ja turvallisia pimeyden ja hämärän kokemuksia. Tavoitteena on optimoida matalien valaistusvoimakkuustasojen käyttöä tutkittujen suunnitteluratkaisujen ja älykkään valonohjausteknologian avulla. Hallitun pimeän ja sitä täydentävän valaistuksen ratkaisumallit pienentävät radikaalisti energiankulutusta kaupungeissa ja antavat välineitä muuttaa suunnittelustrategioita kohti hiilineutraaliutta. Ylivalaisua vähentämällä luodaan tilaa tarkkaan harkituille taiteellisen valon ilmaisuille – arkkitehtoniselle valaistukselle ja valotaiteelle – jotka tukevat kokemuksia turvallisesta ja viihtyisästä kaupungista.

Hankkeen tavoitteet ovat eritellysti:

  1. Taustoittaa viimeaikaisen tutkimustiedon avulla uutta suunnittelustrategiaa, joka pienentää kaupunkivalaistuksessa käytettäviä valaistustasoja ja energiankulutusta.

  1. Tunnistaa ja analysoida Oulun kaupungin alueelta erilaisia ympäristöjä, joille voidaan luoda pimeän ja hämärän strategisia suunnitteluratkaisuja. Ympäristöt (Pimeät paikat) voivat olla jo nyt heikosti valaistuja tai niissä nähdään potentiaalia valon määrän vähentämiseen.

  1. Kehittää ja pilotoida tutkimus- ja työskentelymenetelmä, jolla suunnitellaan, toteutetaan ja evaluoidaan Pimeiden paikkojen kehitystä turvallisiksi ja viihtyisiksi vähähiilisiksi kaupunkiympäristöiksi. Prosessi sisältää kaupunkilaisten osallistamista mukaan suunnitteluun.

  1. Tuottaa uutta tietoa kaupunkilaisten turvallisuuden tai turvattomuuden kokemuksista pimeissä kaupunkiympäristöissä

  1. Rakentaa kuntien, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyöverkosto ja konsortio, ja valmistella rahoitushakemus laajempaa, kansainvälistä kehityshanketta varten, jossa tämän hankkeen tuloksia skaalataan konkreettisiksi turvallisen ja kestävän pimeän suunnitteluratkaisuiksi ja -strategioiksi.

Hankkeen aikana eri ratkaisumalleja analysoidaan niiden toiminnallisten, kokemuksellisten ja sosiaalisten vaikutusten näkökulmista sekä luodaan taiteellista ilmaisua hyödyntävä synteesi – pimeän ympäristön ja valotaideteoksen kokonaisuus, joka muodostaa kaupunkilaisille merkityksellisen paikan. Pimeän paikan interventio valmistuu LUMO-valofestivaalille (marraskuu 2023). Dokumentoitu ja analysoitu kehitysprosessi demonstroi menetelmän vaikutuksia energiansäästöön, kaupunkiympäristön laatuun ja kaupunkilaisten kokemuksiin.

Hankkeen tuloksena syntyy uutta tietoa kaupunkilaisten turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksesta pimeissä ja hämärissä kaupunkiympäristöissä sekä asenteista pimeyttä kohtaan. Kartoitus ja analyysi Oulun tyypillisistä nykyisistä ja potentiaalisista Pimeistä paikoista luo puolestaan pohjan jatkosuunnittelulle ja tarjoaa taustatietoa Oulun kaupungin valaistuksen yleissuunnitelman päivitystyölle. Pilotoitu tutkimus- ja työskentelymenetelmä Pimeiden paikkojen kehittämiseksi ja Turvallisen ja kestävän pimeän -suunnittelustrategian luomiseksi on hyödynnettävissä laajalti Pohjois-Pohjanmaalla ja muilla pohjoisilla alueilla. Hankkeen tuloksena syntyvä yhteistyöverkosto ja ekosysteemi tukee tulosten siirtymistä nopeasti energiankulutusta vähentäviin toteutuksiin ja alueellisen elinkeinoelämän kehittämiseen.

Lisätietoja: Henrika Pihlajaniemi, henrika.pihlajaniemi(at)oulu.fi