Ryhdy uusien opiskelijoiden tuutoriksi tai kummiksi lukuvuodelle 2024-2025

Haku tuutoriksi opintonsa syksyllä 2024 aloittaville tutkinto-opiskelijoille sekä kummiopiskelijaksi syksyllä 2024 tai keväällä 2025 saapuville vaihto-opiskelijoille on auki 4.2.2024 saakka.

Tuutorit ja kummiopiskelijat ovat tärkeä osa uusien opiskelijoiden vastaanottoa sekä kiinnittymistä yliopisto-opintoihin ja yliopistoyhteisöön. Tuutorina tai kummina toimiessasi tuet uusia opiskelijoita opintojen aloittamisessa ja ryhmäytymisessä, tutustutat heitä opiskeluympäristöön ja edustat yliopistoa.

Hakeminen

Tuutori- ja kummihaku lukuvuodelle 2024-2025 on auki täällä ja jatkuu 4.2.2024 saakka. Tutustuthan näihin hakusivuihin huolellisesti ennen hakemista. Huomaathan, että jos sinut valitaan tuutoriksi tai kummiksi, valinta on sitova. Pohdi siis tarkkaan pystytkö sitoutumaan rooliin!

Samalla hakulomakkeella voit hakea sekä:

 • kansalliseksi tuutoriksi joko kandi- tai maisteriohjelman opiskelijoille,
 • kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kv-tuutoriksi,
 • syksyllä 2024 ja/tai keväällä 2025 saapuvien vaihto-opiskelijoiden kummiopiskelijaksi.

Kysymykset ja lisätietoa hausta: opiskeluntuki@oulu.fi.

Järjestämme myös täydentävän haun kevään 2025 vaihto-opiskelijoiden kummiksi syksyllä 2024.

Kansallinen opiskelijatuutorointi

Kansalliset opiskelijatuutorit ohjaavat suomenkielisten tutkinto-ohjelmien, joko kandidaatti- tai maisteriohjelmien, uusia opiskelijoita. Yleensä tuutorit ohjaavat oman tutkinto-ohjelmansa uusia opiskelijoita.

Kansallinen tuutorointi alkaa yleensä elo-syyskuun vaihteessa, jolloin uusien opiskelijoiden orientaatioviikko alkaa. Kansallisille tuutoreille ohjaustunteja kertyy tyypillisesti 10-15h ja yleisesti ottaen tuutorointi painottuu elo-syys-lokakuulle. Ohjaustuntien laskutus tapahtuu pääsääntöisesti marraskuun aikana.

Kansallisen opiskelijatuutorin tärkeimmät tehtävät ovat:

 • tutustuttaa yliopistoon ja yliopisto-opiskelun käytäntöihin, sekä muihin opiskelijoihin,
 • perehdyttää omaan tutkinto-ohjelmaan yleisellä tasolla,
 • kertoa opiskelua tukevista palveluista,
 • perehdyttää opiskelijaelämään ja vapaa-ajan toimintaan,
  perehdyttää yliopistoyhteisöön ja opiskelijan vaikutusmahdollisuuksiin,
 • ohjata tutkinto-ohjelmassa tarvittaviin keskeisiin opiskelutaitoihin, opiskelun- ja ajankäytön suunnitteluun,
 • ohjata uutta opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelusta.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi

Kansainväliset opiskelijatuutorit ohjaavat englanninkielisten tutkinto-ohjelmien uusia opiskelijoita. Usein kv-tuutorit opiskelevat itse samassa tutkinto-ohjelmassa, mutta poikkeuksiakin on. Kansainvälinen tuutorointi on hieno mahdollisuus hankkia kansainvälistymisen kokemuksia, sillä pääset harjoittamaan englannin kielen puhumistasi, pääset tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja tekemään tärkeää työtä tukiessasi kansainvälisiä opiskelijoita sopeutumaan suomalaiseen opiskelukulttuuriin.

Kansainvälinen opiskelijatuutorointi voi (tiedekunnasta riippuen) alkaa jo keväällä, jolloin yliopistoon opiskelemaan hakeneet kansainväliset opiskelijat saavat hyväksytyn tiedon opiskelupaikasta. Tällöin voit kv-tuutorina jo kevään puolella tukea kansainvälisiä opiskelijoita vastaamalla heitä askarruttaviin opiskeluun liittyviin kysymyksiin.

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden orientaatioviikko alkaa myös elo-syyskuun vaihteessa ja kansainväliset opiskelijat saapuvat usein Suomeen hieman eri aikoihin. Kv-tuutorina tärkeänä tehtävänäsi onkin syksyn alussa avustaa opiskelijoitasi Ouluun saapumisessa, mikä tarkoittaa esimerkiksi auttamista asuntojen avainten haun kanssa sekä opiskelijoiden vastaanottoa lentokentältä tai juna-asemalta.

Kv-tuutorointi painottuu niin ikään elo-syys-lokakuulle, mutta voi tiedekunnasta riippuen alkaa jo kevään puolella viestinnän ja kysymyksiin vastaamisen muodossa. Kansainvälisille tuutoreille ohjaustunteja voi kertyä hieman enemmän, keskimäärin 15-20h.

Kansainvälisen opiskelijatuutorin tärkeimmät tehtävät ovat:

 • kommunikoida ja viestiä opiskelijoiden kanssa ennen opintojen alkua,
 • tukea kv-opiskelijoita Ouluun saapumisen sekä opintojen aloittamisen käytännön asioissa,
 • tutustuttaa suomalaiseen yliopistoon ja suomalaisen yliopisto-opiskelun käytäntöihin, sekä muihin opiskelijoihin,
 • perehdyttää omaan tutkinto-ohjelmaan yleisellä tasolla,
 • kertoa opiskelua tukevista palveluista,
 • perehdyttää opiskelijaelämään ja vapaa-ajan toimintaan,
  perehdyttää yliopistoyhteisöön ja opiskelijan vaikutusmahdollisuuksiin,
 • ohjata tutkinto-ohjelmassa tarvittaviin keskeisiin opiskelutaitoihin, opiskelun- ja ajankäytön suunnitteluun,
 • ohjata uutta opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelusta.

Vaihto-opiskelijoiden kummitoiminta

Myös vaihto-opiskelijoilla on omat tuutorit, joita kutsutaan kummiopiskelijoiksi. Kummit voivat olla minkä tahansa alan opiskelijoita, eikä ole välttämätöntä olla itse samalta alalta, kuin vaihto-opiskelijat.

Vaihto-opiskelijoiden kummina toimiessasi tehtäväsi ovat pitkälti samankaltaisia, kuin kv-tuutorina toimiessa. Kummit auttavat Ouluun saapuvia vaihto-opiskelijoita esimerkiksi asunnon avainten haun kanssa ja vastaanottamalla opiskelijoita lentokentällä tai juna-asemalla. Lisäksi he auttavat tutustumaan omiin ryhmäläisiin, opiskeluympäristöön ja -käytäntöihin ja tapahtumiin ja aktiviteetteihin.

Vaihto-opiskelijoita kiinnostaa usein myös erityisen paljon suomalaiseen kulttuuriin, Ouluun ja eri vapaa-ajan toimintoihin liittyvät mahdollisuudet, sillä he viettävät täällä vain lyhyen ajan. Kummina toimiessa pääset siis tutustuttamaan vaihto-opiskelijoita hyvin laajastikiin suomalaiseen kulttuuriin!

Kummiopiskelijoita tarvitaan sekä kevätlukukaudelle, että syyslukukaudelle. Kevätlukukaudella kummina toimiessasi sinun tulee olla saatavilla heti tammikuun alusta alkaen ja syyslukukaudella syyskuun alusta alkaen ja ohjaustunteja kertyy tyypillisesti 15-20h.

Tuutorina ja kummina toimimisen edellytykset

Tuutoriksi tai kummiksi valittavan opiskelijan tulee olla vastuuntuntoinen, omistautunut roolillensa sekä sitoutunut osallistumaan koulutuksiin sekä tuutoroinnin toteuttamiseen. Pohdi tarkkaan omia motivaatiotekijöitäsi ja sitä miksi tahdot tuutoriksi tai kummiksi. Hyvä tuutori on aidosti innostunut ja halukas auttamaan uusia opiskelijoita ja sen tulisi olla tärkein motivaatiotekijäsi. Pohdi myös omia opiskeluaikataulujasi ja sitä, pystytkö realistisesti sitoutumaan antamaan sen verran aikaa, mitä tuutorointi vaatii.

Hyvä tuutori tai kummiopiskelija on:

 • tunnollinen ja vastuuntuntoinen,
 • omistautunut ja sitoutunut omaan rooliinsa,
 • tietoinen omista aikatauluistaan ja kykeneväinen sovittamaan omia menojaan tuutorointia ajatellen,
 • edistynyt omissa opinnoissaan,
 • sitoutunut osallistumaan koulutuksiin,
 • fyysisesti paikalla ja opiskelijoiden saatavilla tuutoroinnin alkaessa.

Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, kuten isostoiminnasta, tuutoroinnista tai muiden ohjaamisesta katsotaan eduksi, mutta se ei ole välttämättömyys. Eniten painoarvoa on omilla motivaatiotekijöilläsi sekä sillä, että pystyt sitoutumaan rooliin.

Aiemmissa osioissa on eritelty kuinka paljon aikaa itse tuutorointi vie, tyypillisesti n. 10-15h, mutta sinun tulee varata aikaa koulutuksiin osallistumiseen, ohjaussuunnitelman tekemiseen sekä tuutorointiin valmistautumiseen.

Koulutukset

Koulutuksiin osallistuminen ja niiden suorittaminen hyväksytyksi on edellytys tuutorina toimimiselle. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu:

 • yliopiston yhteiset online-koulutukset kaikille tuutoreille ja kummeille,
 • yliopiston tuutoreille ja kummeille suunnatun Moodle-kurssin suorittaminen,
 • tiedekuntakohtaiset koulutukset omille tuutoreille ja kummeille.

Lisäksi OYY järjestää täydentävän koulutuksen elokuussa.

Kansallisten tuutoreiden koulutukset

Kansallisille tuutoreille järjestetään kevään 2024 aikana kolme suomenkielistä koulutusta.

HUOM! Aiemmasta tiedosta poiketen kansallisten tuutoreiden koulutukset järjestetään videokoulutuksina, joten voit katsoa luentotallenteet joustavasti omien aikatulujesi mukaan. Kun saat hyväksytyn tiedon valinnastasi tuutoriksi, saat sähköpostin, jossa on ohjeet Moodle-koulutusalustalle liittymiseen ja koulutuksiin osallistumiseen.

Koulutusten aiheet:

 1. Tuutoritoiminnan perusteet ja aikataulu
 2. Tuutorointiin valmistautuminen
 3. Tuutorointi käytännössä

Osana koulutuskokonaisuutta sinun tulee luentotallenteiden lisäksi suorittaa Moodle-kurssi, joka täydentää luennoilla läpikäytyjä sisältöjä. Luentotallenteiden ja Moodle-kurssin suorittaminen on edellytys tuutorina toimimiselle.

Lisäksi saat omasta tiedekunnastasi ohjeet mahdollisiin tiedekuntakohtaisiin koulutuksiin osallistumiseen.

KV-tuutoreiden koulutukset

Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita ohjaaville kv-tuutoreille järjestetään kevään 2024 aikana neljä englanninkielistä koulutusta L2-salissa. Koulutuksissa on läsnäolopakko. Voit olla pois yhdestä koulutuksesta, jolloin sinun tulee suorittaa korvaavat tehtävät. Osallistut näihin koulutuksiin, jos toimit tuutorina englanninkielisten tutkinto-ohjelmien uusille opiskelijoille.

Koulutusten ajankohdat (tarkemmat sisällöt päivitetään myöhemmin):

12.3. klo 16:15-18 L2
26.3. klo 16:15-18, L2
9.4. klo 16:15-18, L2

Kv-tuutorit, jotka opiskelevat Kontinkankaan kampuksella, saavat linkin etäosallistumista varten.

Osana koulutuskokonaisuutta sinun tulee myös suorittaa Moodle-kurssi, joka täydentää koulutustapaamisissa läpikäytyjä sisältöjä. Voidaksesi toimia kv-tuutorina sinun tulee suorittaa yleisen koulutusosuuden lopputentti hyväksytysti. Lopputentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisäksi saat omasta tiedekunnastasi ohjeet mahdollisiin tiedekuntakohtaisiin koulutuksiin osallistumiseen.

Kummiopiskelijoiden koulutukset

Syksyn 2024 kummiopiskelijat:

Kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita syyslukukaudella 2024 ohjaaville kummiopiskelijoille järjestetään kevään 2024 aikana neljä englanninkielistä koulutusta L2-salissa. Koulutukset ovat yhteiset kv-tuutoreiden kanssa. Koulutuksissa on läsnäolopakko. Voit olla pois yhdestä koulutuksesta, jolloin sinun tulee suorittaa korvaavat tehtävät. Osallistut näihin koulutuksiin, jos toimit kummiopiskelijana kansainvälisille vaihto-opiskelijoille syyslukukaudella 2024.

Koulutusten ajankohdat (tarkemmat sisällöt päivitetään myöhemmin):

12.3. klo 16:15-18 L2
26.3. klo 16:15-18, L2
9.4. klo 16:15-18, L2

Kummit, jotka opiskelevat Kontinkankaan kampuksella, saavat linkin etäosallistumista varten.

Osana koulutuskokonaisuutta sinun tulee myös suorittaa Moodle-kurssi, joka täydentää koulutustapaamisissa läpikäytyjä sisältöjä. Voidaksesi toimia kv-tuutorina sinun tulee suorittaa yleisen koulutusosuuden lopputentti hyväksytysti. Lopputentin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisäksi saat omasta tiedekunnastasi ohjeet mahdollisiin tiedekuntakohtaisiin koulutuksiin osallistumiseen.

---------------------------------

Kevään 2025 kummiopiskelijat:

Kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita kevätlukukaudella 2025 ohjaavat kummiopiskelijat katsovat keväällä 2024 järjestettyjen koulutusten tallenteet, suorittavat Moodle-kurssin ja osallistuvat yhteen yhteiseen koulutukseen, joka järjestetään syyslukukauden 2024 lopussa. Koulutuksen päivämäärä tarkennetaan myöhemmin.

Lisäksi saat omasta tiedekunnastasi ohjeet mahdollisiin tiedekuntakohtaisiin koulutuksiin osallistumiseen.

Korvaus tuutoroinnista ja kummitoiminnasta

Tuutoreille ja kummeille maksetaan ohjauspalkkio toteutunutta ohjausraporttia vastaan. Palkkio maksetaan omalle ryhmälle pidetyistä ohjaustunneista siten, että yksi ohjaustunti on 60min ja korvaus 14,10€/h. Huomaathan, että ohjaustuntien suunnittelusta ja tuutoroinnin valmistelusta ei makseta palkkiota.

HUOM! Jos olet tuutoroinnin kanssa samanaikaisesti työsuhteessa Oulun yliopistoon, et voi saada tuutoroinnista palkkiota. Tämä johtuu yliopiston säännöksistä liittyen omalle henkilöstölle maksettaviin palkkioihin. Voit kuitenkin tiedekunnasta riippuen saada opintopisteitä toiminnasta.

Jos sinut on valittu tuutoriksi tai kummiksi ja ennen tuutorointia tai sen aikana allekirjoitat työsopimuksen Oulun yliopistolle, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi tutkinto-ohjelmasi tuutoroinnin yhdyshenkilölle. Tässä tapauksessa tulee selvittää sijoittuuko suunnitellut tuutorointitunnit työsopimuksen ajankohdalle. Jos työsopimus Oulun yliopiston kanssa menee päällekkäin tuutoroinnin kanssa, emme voi maksaa sinulle palkkiota tuutoroinnista.

Tässä tapauksessa tuutoroinnin yhdyshenkilö tiedottaa sinua vaihtoehdoista tuutoroinnin jatkon suhteen.

Tuutori- ja kummiopiskelijat saava myös:

 • arvokasta ohjaus-, suunnittelu- ja neuvontakokemusta,
 • yliopiston myöntämän työtodistuksen tuutoroinnista,
 • kokemuksen muiden kanssaopiskelijoiden auttamisesta sekä mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin,
 • kokea fuksivuoden uudenlaisesta näkökulmasta,
 • mahdollisuuden osallistua tuutoreille ja kummeille järjestettävään vertaistoimintaan ja tavata muita tuutoreina ja kummeina toimivia opiskelijoita.

Voit myös omasta tiedekunnastasi riippuen saada opintopisteitä. Varmistaaksesi mahdollisuudet opintopisteisiin, voit olla yhteydessä tiedekuntasi lähipalveluihin ja osoittaa viestisi tutkinto-ohjelmasi tuutoroinnin yhdyshenkilölle.