Väitös: Sari Sarome-Nykänen, Yrityksen transformaatio verkostoja muuttavien agenttien näkökulmasta kontekstina ulkoistaminen ja automaatio

KTM Sari Sarome-Nykäsen logistiikan alan väitöskirja tarkastetaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 15.10. klo 12:00.

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Linnanmaa, luentosali TA105; Verkkotapahtuma, Zoom

Vieraile tapahtumassa

Lisää tapahtuma kalenteriin

KTM Sari Sarome-Nykäsen väitöskirja "Yrityksen transformaatio verkostoja muuttavien agenttien näkökulmasta kontekstina ulkoistaminen ja automaatio" tarkastetaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 15.10.2021 klo 12 alkaen luentosalissa TA105. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteydellä.

Vastaväittäjä: Professori Arto Ojala, Vaasan yliopisto

Kustos: Tohtori Teea Palo, Edinburghin yliopisto

Asiantuntijoiden kokemuksia ulkoistamisesta ja automaatiosta yrityksen muutoshankkeissa

Tutkimuksessa tarkastellaan ulkoistamista ja automaatiota muutoksen lähtökohtina teknologia-alan yrityksissä. Tutkimukseni näkökulmana on käytetty yrityksen sisäisten toimintojen asiantuntijoita, jotka toimivat muutosagentteina. Tavoitteena on ollut ymmärtää, miten asiantuntijat omalla toiminnallaan vaikuttavat muutokseen ja miten he kokevat roolinsa suhteessa yrityksen ylempään johtoon.

Ulkoistaminen valikoitui tutkimukseen muutostekijänä sen yleisyyden takia, automaatio tarjoaa taas tuoreemman näkemyksen yrityksen muutokseen lähinnä sisäisten toimintojen kehittämisen puitteissa.

Siitä huolimatta, että tutkimus on tehty teknologia-alan yrityksissä, tulokset tarjoavat mahdollisuuden tarkastella yrityksen muutosta toimialasta riippumatta. Asiantuntijat korostivat muutosta positiivisena mahdollisuutena ja yrityksen johdon viestin ja kommunikoinnin tärkeyttä esitellä asia sellaisena. Tämä kuvattiin ”make or break” – ratkaisevana hetkenä. Avoimen viestinnän koettiin vahvistavan luottamusta ja sitoutumista muutosstrategiaan. Keskustelu yrityksen tulevaisuudesta todettiin merkitykselliseksi ja sen nähtiin vahvistavan haluttua viestiä, auttavan yhteisen ymmärryksen rakentamisessa siitä, miten asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Muutosasiantuntijat kokivat ammattiylpeyttä mahdollisuudesta vaikuttaa yrityksen tulevaisuuteen. Esille tulivat silti suorituspaineet ja toisinaan epärealistiset odotukset aikatauluista ja muutokselle asetetuista tavoitteista. Ulkoistamis- ja automaatiohankkeisiin haluttiin tarkempaa analyysia suunnitellun ratkaisun tavoitteista ja hyödyistä. Tulokset osoittavat muutokselle asetettujen tavoitteiden ja ylimmän johdon palkitsemisen keskinäistä ristiriitaa, palkkiot saattoivat ohittaa koko organisaatiolle suunnitellun edun.

On siis tarvetta kehittää yritysjohdon ja asiantuntijoiden suhteita ja mandaatteja. Suhde tasavertaisempina vaikuttajina voi kehittyä yhdistämällä päätösvalta ja organisaatiosta kumpuava tieto ja erityisosaaminen. Tämän lisäksi tulisi arvioida, miten tavoiteasetannalla ja palkitsemisella voidaan ohjata muutoksen hallintaa ja johtamista organisaatiossa samalla seuraten mahdollisten vaihtoehtoisten agendojen vaikutusta.

Tutkimus on laadullinen väitöskirjatyö, jonka aineisto on kerätty haastattelumenetelmää käyttäen. Haastatteluja tehtiin yhteensä 21 viidessä eri maassa. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt edustavat 12 eri kansallisuutta sekä useita muutoshankkeita monikansallisissa teknologiayrityksissä.

Väitöskirja Oulun yliopiston julkaisuarkistossa

Viimeksi päivitetty: 12.10.2021