Teknillisen tiedekunnan dosentuuri

Ohjeet teknillisen tiedekunnan dosentuurin hakemiseen.
Researcher of Industrial Engineering and Management

Yleistietoa

Yliopistolain (558/2009, 89 §) mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Yliopiston henkilöstöasioiden toimivaltapäätöksen mukaisesti rehtori voi myöntää tiedekunnan dekaanin esityksestä dosentin arvon henkilölle, joka täyttää arvon yliopistolain mukaiset edellytykset ja jonka alalle on tarvetta tiedekunnassa.

Dosentin arvon myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on väitöskirjan lisäksi julkaissut tieteellisiä/taiteellisia tutkimuksia, jotka laajentavat hakijan tutkimusalaa ja vastaavat tieteelliseltä/taiteelliselta merkitykseltään, laadultaan ja määrältään vähintään toista hyvätasoista väitöskirjaa. Hakijalta edellytetään myös, että hän osoittaa luoneensa itsenäisen tutkijanuran tai oman tutkimusprofiilin sekä tekevänsä aktiivisesti tutkimustyötä.

Dosentuuria on haettava kirjallisesti.

Dosentin arvon hakulomake ja hakuohje, Oulun yliopisto 2021

Dosentuurin ala

Yksikkö/tiedekunta määrittelee dosentuurin alan. Teknillisen tiedekunnan ohjeet dosentuurin hakemiseksi:

Haettaessa dosentuuria teknillisessä tiedekunnassa noudatetaan seuraavia Oulun yliopiston dosentin arvon hakuohjetta täydentäviä käytännön ohjeita.

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on syytä olla yhteydessä tiedekunnan asianomaisen alan professoriin dosentuurin tarpeen ja kelpoisuuden ennakkoarviointia varten.

Teknilliselle tiedekunnalle osoitettu hakemus liitteineen toimitetaan elektronisesti pdf-muodossa kyseessä olevan tutkimusyksikön johtajalle (professori).

Dokumentit

Hakijalta dosentuurin haussa tarvittavat dokumentit:

  • Hakemus (linkki lomakkeeseen yllä)
  • Tutkintotodistuskopio
  • Ansioluettelo (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan/TENK suosituksen mukainen)
  • Julkaisuluettelo (OKM julkaisuluokituksen mukaisesti ryhmiteltynä)
  • Arvioitavaksi tarkoitetut julkaisut (max. 10 kpl, kokoteksteinä)
  • Opetusportfolio tai selvitys opetusansioista
  • Ehdotus opetusnäytteen aiheeksi

Opetusnäyte

Näyteluennon aiheen hakija saa valita haetun dosentuurin alalta. Luennon kesto on tarkalleen 20 minuuttia ja näyteluennon pitää sopia maisterivaiheen opetukseen. Näyteluennon antotilaisuuteen kutsutaan kulloinkin kyseessä olevan tutkimusyksikön edustaja, joka esittelee lyhyesti opetusnäytteen antajan sekä haettavan dosentuurin alan. Hakijan odotetaan esittävän luentonsa alussa haettavan dosentuurin alan sekä oppimistavoitteen. Opetusnäytteessä arvioidaan sisältöä sekä esiintymis- ja opetustaitoja.

Opetusnäyte annetaan tiedekunnan järjestämässä julkisessa yleisöluentotilaisuudessa ja sen arvostelee dekaanin nimeämä, tiedekunnan pysyvä valmisteluryhmä. Opetusnäytetilaisuuksia järjestetään sekä syys- että kevätlukukausina.