Tietosuojailmoitus - Kameravalvonta

Oulun yliopiston tallentavasta kameravalvonnasta ilmoitetaan sisäänkäyntien yhteydessä. Valvontakameroita on yliopiston rakennusten sisääntuloissa, aulatiloissa, sähköisesti valvotuissa tenttitiloissa, it-luokka ja -laitetiloissa sekä rakennusten välittömässä läheisyydessä.

Tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjä

Oulun yliopisto
Pentti Kaiterankatu 1
PL 8000, 90014 OULU

Yhteyshenkilö kameravalvonnan asioissa:
Turvallisuuspäällikkö Jukka-Pekka Matero
jukka-pekka.matero(at)oulu.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: dpo(at)oulu.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu Oulun yliopistoa koskevaan lainsäädäntöön sekä oikeutettuun etuun. Kameravalvonnan tarkoituksena on yliopiston yleisö-, opetus ja laitetiloissa sijaitsevaan omaisuuteen kohdistuvien rikosten ja vahingontekojen ehkäiseminen ja aiheutettujen vahinkojen vastuukysymysten selvittäminen sekä muiden rikkomusten estäminen ja selvittäminen. Valvonnan tarkoituksena on myös tilojen turvallisuuden valvominen ja järjestyksen ylläpitäminen ja siten varmistaa ja lisätä henkilökunnan ja opiskelijoiden sekä yliopiston tiloissa vierailevien tai työskentelevien henkilöiden turvallisuutta. Näin ollen oikeutettu etu on kaikkien osapuolien kannalta tasapainoissa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Perustieto, joka käsittää valvontakameran kuvatallenteen kameran alueella liikkuvista henkilöistä sekä aikaleiman.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Videokuvaa voivat katsella vain ne yliopiston ja turvallisuuspalveluita tuottavan yhteistyökumppanin työntekijät, joiden työtehtäviin kuuluu valvoa kiinteistön turvallisuutta sekä asennus-, ylläpito- ja tutkimustarkoituksessa järjestelmän ylläpitäjät.

Pääsy tallenteisiin on rajattu järjestelmän pääkäyttäjälle ja hänen varahenkilöillensä, Oulun yliopiston turvatiimille sekä turvallisuuspalveluiden työntekijöille, lisäksi erikseen sovittaessa Oulun yliopiston yksiköiden edustajille. Muiden henkilöiden osalta rekisterin vastuuhenkilö määrittää tapauskohtaisesti, keille tallenne voidaan näyttää.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaistahoille (poliisi) tarpeelliseksi katsottavassa laajuudessa, jos tiedot liittyvät tai niiden epäillään liittyvän tapahtuneeseen vahingontekoon tai rikokseen.

Tietojen siirrot

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle.

Henkilötietojen käsittelyjen suojauksen periaatteet ja niiden säilytysaika

Digitaalisessa muodossa olevat henkilötiedot on suojattu salasanalla. Jokaiselle henkilötietojen käsittelyyn oikeutetulle henkilölle on annettu oma yksilöllinen salasana, jonka käyttöä on mahdollista valvoa

Kuvatallenteen säilytysaika on lähtökohtaisesti kolmekymmentä (30) päivää tietojen keräämisestä. Tiedot tuhotaan tallentamalla niiden päälle uutta tietoa. Tietojen käyttö tapahtuu kovalevyltä tulostamalla. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta, muusta rikoksesta tai rikkomuksesta, tallennetta säilytetään tältä osin tapahtuman selvittämiseksi tarvittava aika. Mikäli tiedot liittyvät tai niiden epäillään liittyvän tapahtuneeseen rikokseen, vahingontekoon tai rikkomukseen, säilytetään niitä tapahtuman selvittämiseen tarvittava aika.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä voi olla rajattu oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa, jos se voidaan toteuttaa kohtuullisesti ja turvallisuusjärjestelyiden salassapitoa ja muiden oikeuksia vaarantamatta. Oikeuden käyttäminen edellyttää lisäksi, että rekisteröity antaa lisätietoja (aika/paikka), joiden avulla hänet voidaan yksiselitteisesti tunnistaa tallenteesta.

Sinulla voi rekisteröitynä olla tietyissä tilanteissa myös seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua
  • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi")
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Oikeus vastustaa käsittelyä

Huomioithan, että edellä mainittujen oikeuksiesi soveltuvuus ja laajuus täsmentyvät tapauskohtaisesti EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja että kaikissa tapauksissa sinulla ei ole edellä mainittuja oikeuksia.

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai vastuuyksikön yhteyshenkilöön.

Mikäli haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, lähetä tästä pyyntö yliopiston kirjaamoon: kirjaamo(at)oulu.fi, josta saat tarvittavat lisäohjeet.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Edellä mainittujen oikeuksien ohella sinulla on oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetun toimistolle. Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinneuvontanumeron ja aukioloajat löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.