Jussi Jyväsjärvi

Jussi Jyväsjärvi

Olen akvaattisen ekologian tutkijatohtori ja työskentelen Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan yksikön virtavesiekologian tutkimusryhmässä. Tutkimukseni pääalueita ovat pienvesien, lähteiden ja erityisesti latvapurojen suojelubiologia, ekologisen tilan arviointi ja yhteisöekologia. Tutkin kentältä kerättyjen aineistojen sekä kokeellisen tutkimuksen avulla, miten i) luonnollinen tilassa ja ajassa tapahtuvat yhteisöjen vaihtelu ii) useat samanaikaisesti esiintyvät häiriötekijät (ravinnekuormitus, metsähakkuut) ja iii) isomman mittakaavan ympäristömuutokset (ilmaston lämpeneminen, vesistöjen ruskettuminen) säätelevät vesistöjen eliöyhteisöjen rakennetta ja toimintaa. Sovellan tutkimuksessani useita eri eliöryhmiä, kuten mikrobit, hajottajasienet, levät, selkärangattomat ja kalat. Tällä hetkellä laajennan tutkimustani yli latvapurojen vesi-maa rajapinnan, jotta voisimme ymmärtää miten eri ympäristömuutokset muuttavat arvokkaiden pienvesien ja niiden rantavyöhykkeiden monimuotoisuutta ja yhteisökoostumusta.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Jussi.Jyvasjarvi@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 294 48 1227

Vierailuosoite

Kuivasrannantie 19 B 14