Tutkimuksen ja tutkijan arvioinnin periaatteet Oulun yliopistossa

Oulun yliopistossa kaiken arvioinnin lähtökohta on hyvä tieteellinen käytäntö, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sekä monimuotoisuuden tunnistaminen. Monitieteisenä yliopistona tunnistamme ja huomioimme myös arvioinnissa tieteenalojen erot.

Oulun yliopiston tutkijan ja tutkimuksen arviointi

Tavoitteemme on, että tutkijan ja tutkimuksen arvioinnissa tunnistetaan monipuolisesti erilaiset tutkimustuotokset, käytännöt ja toiminnot. Myös erilaiset urapolut ja elämäntilanteet otetaan huomioon, kun arvioidaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Alla esitetyt periaatteet sisältävät arviointiin sekä sen koordinointiin liittyvät periaatteemme, kuvaten myös määrällisten eli bibliometristen indikaattorien vastuullisen käytön pääperiaatteet. Tarkemmat ohjeet löytyvät erillisistä dokumenteista.

Tarve vastuullisempaan tutkimuksen ja tutkijan arviointiin liittyy viime vuosina voimistuneeseen kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun vastuullisesta arvioinnista sekä vastuullisesta julkaisumetriikasta. Tässä dokumentissa kuvattujen Oulun yliopiston periaatteiden lähtökohtana ovat Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suosituksen lisäksi Dora-julistus, Metric Tide -raportti, Leidenin ja Hong Kongin manifestit sekä Reforming Research Assessment –sopimus.

Kiristyvä kilpailu niukoista tutkimusresursseista ja yhteiskunnalliset paineet tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi ovat korostaneet tarvetta tutkimuksen ja tutkijoiden arviointiin tavalla, joka sekä tunnistaa tasapuolisesti erilaiset ansiot ja urapolut että on eettisesti kestävää.

Oulun yliopistossa tutkimusta arvioidaan eri tasoilla, mukaan lukien: koko yliopisto, tiedekunta, yksikkö, tutkimusryhmä ja yksittäinen tutkija. Edellytämme kaikilla em. tasoilla laadullista arviointia, jota määrällinen julkaisuihin perustuva arviointi voi tukea, mutta ei koskaan korvata. Yksittäisten tutkijoiden työtä arvioidaan erityisesti uusien sekä urallaan etenevien tutkijoiden rekrytoinneissa ja päätettäessä henkilökohtaisesta suoriutumisesta sekä palkitsemisesta. Arvioinnin tavoitteena on paitsi tukea korkeatasoista tutkimusta, myös esimerkiksi sitä, että kulloisenkin tehtävän kannalta paras hakija tulee valituksi ja että henkilökohtaisessa arvioinnissa huomioidaan erilaiset ansiot kattavasti. Samalla arvioinnissa hyväksytään, ettei kaikkien tarvitse kunnostautua kaikessa.

Seuraavat periaatteet luovat pohjan Oulun yliopiston tutkimuksen ja tutkijan vastuulliselle arvioinnille:

Periaatteet huomioivat olemassa olleet hyvät käytännöt ja ohjaavat tulevaa toimintaa.

Mikäli toiminta ei ole periaatteiden mukaista

Henkilöt, jotka havaitsevat näiden arviointiperiaatteiden vastaista toimintaa tai ovat huolissaan yliopiston käytännöistä, jotka eivät noudata näitä periaatteita, voivat ottaa yhteyttä Vastuullisen arvioinnin kehittämisryhmään (responsibleassessment@oulu.fi). Ryhmä tarjoaa opastusta ja neuvontaa käytäntöjen saattamiseksi periaatteiden mukaisiksi. Tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa noudatetaan HTK-ohjetta (pdf).

Seuranta

Vastuullisen arvioinnin kehittämisryhmä koordinoi, seuraa, arvioi ja kehittää vastuullisen arvioinnin linjauksen noudattamista arviointien suunnittelussa ja toteutuksessa.Hyväksytty 2.3.2023