Arktinen strategia hyväksytty, Nordea ja Osuuspankki hoitamaan yliopiston varoja

Oulun yliopiston hallitus kokoontui marraskuun kokoukseensa.

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 22.11.2022 hyväksynyt yliopiston arktisen strategian. Strategiassa arktista tutkimusta ja koulutusta ohjaaviksi arvoiksi nousivat uuden luominen, vastuun ottaminen ja eettisyys sekä yhdessä onnistuminen. Näiden avulla Oulun yliopisto pyrkii kestävään arktiseen tietoyhteiskuntaan, jonka keskiössä ovat alueella asuvat ihmiset. Uusiutuvat energiaratkaisut, digitalisaatio, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä luonnon monimuotoisuuden ja elinkeinojen säilyttäminen ovat yliopiston keskeisiä vahvuuksia tavoitteen saavuttamisessa.

Osallistavalla otteella tehty strategiatyö aloitettiin Pation kautta tehdyllä avoimella kyselyllä helmikuussa ja syyskuussa kerättiin yliopistoyhteisöltä kommentit luonnokseen. Luonnosta on esitelty yliopiston eri työryhmille ja toimijoille. Palautetta on kerätty syys-lokakuun aikana myös eri yhteistyötahoilta, kuten Saamelaiskäräjiltä, Lapin yliopistolta ja Helsingin yliopistolta.

Arktisen strategian on valmistellut vuoden 2022 aikana rehtorin toimeenpanema työryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimi professori, Thule-instituutin johtaja Arja Rautio yhdessä tutkimuskoordinaattori Kirsi Latolan kanssa. Strategiaa esitellään yliopistoyhteisölle ja sidosryhmille tarkemmin alkuvuodesta.

Oulun yliopiston hallitus on valinnut kilpailutuksen perusteella yliopistolle kaksi avoimen valtakirjan varainhoitajaa, jotka ovat Nordea ja Osuuspankki. Hallitus valtuutti rehtorin ja talousjohtajan neuvottelemaan ja tekemään tarvittavat muutokset ja täsmennykset varainhoidon sopimuksiin, allekirjoittamaan sopimukset sekä irtisanomaan olemassa olevat varainhoidon sopimukset. Tämänkertaiseen kilpailutukseen osallistui seitsemän varainhoidon toimijaa.

Oulun yliopisto haluaa olla vakavarainen yliopisto, jolla on taloudellisia voimavaroja rahoittaa yliopiston strategian mukaisia projekteja. Hyvä sijoitusomaisuus lisää yliopiston taloudellista vakautta ja itsenäisyyttä. Sijoitusomaisuus myös turvaa toiminnan jatkumisen laadukkaana ja tuloksellisena mahdollisista valtion rahoituskehysheilahteluista huolimatta. Yliopiston sijoitusvarat on tarkoitettu sijoitettavaksi useiden vuosikymmenten aikavälillä. Kuitenkin ainakin osa vuotuisesta tuotosta on oltava nopeasti käytettävissä hallituksen päättäessä vuosittain tuoton kohdentamisesta.

Hallituksen jäsen Riku Hietaniemi ilmoitti eroavansa hallituksen jäsenyydestä 1.1.2023 alkaen, koska hän ei jatka yliopiston palveluksessa.

Lisäksi hallitus

  • kuuli lääketieteellisen tiedekunnan talouden toimenpidesuunnitelman ja jatkaa asian käsittelyä joulukuun 2022 kokouksessaan yliopiston ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion ja investointisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä
  • merkitsi tiedoksi koulutusvararehtorin päätöksen aloituspaikkojen ylityksestä muutamilla teknillisillä aloilla ja hyvinvointialoilla
  • keskusteli tulospalkkio-ohjelmasta.
Viimeksi päivitetty: 22.11.2022