Digitaaliseen kauppaan uutta osaamista viiden yliopiston ja kaupan alan yhteisvoimin

Oulun yliopisto on mukana Kaupan liiton ja neljän muun yliopiston tarjoamassa digitaalisen kaupan opintokokonaisuudessa, joka tuo uuden väylän osaamisen vahvistamiseen suomalaisessa kaupan alan koulutuskentässä.

Kauppa on yrityskentän suurin työllistäjä ja elinkeinoelämän keskeinen toimiala. Digitalisaatio muokkaa voimakkaasti alaa ja sen osaamistarpeita, ja viimeaikaisissa osaamistarvekartoituksissa korostuukin digitaalisen kaupan osaamisvaje.

Uuden opintokokonaisuuden tarjoavat yhteistyössä Kaupan liitto, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, LUT-yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa digitaalinen liiketoiminta on yksi tutkimuksen painopisteistä, ja se tarjoaa opintokokonaisuuteen 5 opintopisteen Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta -opintojakson. Kurssilla tarkastellaan jakelukanavien rakenteellisia, toiminnallisia ja sosiaalisia tekijöitä ja toimintamalleja.

”Logistiikan tutkimuksessa ja opetuksessa tiedostetaan digitaalisten ratkaisujen käänteentekevä rooli kaupan ja muidenkin toimialojen materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen hallinnassa. Osa digitaalisista ratkaisuista näkyy kuluttajan arjessa tuotteiden ja palvelujen oikea-aikaisen saatavuuden varmistuksessa. Siten digitaalisen kaupan osaaminen nivoutuu keskeiseksi osaksi meidän kuluttajien elämää”, toteaa tutkijatohtori Timo Pohjosenperä.

Pohjosenperän mukaan opintokokonaisuuden myötä luodaan yhä tiiviimpää yhteistyötä yliopistojen ja kaupan alan toimijoiden välillä. ”Siten vahvistamme yhdessä kuvaa kaupan ja logistiikan taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä muuttuvassa maailmassa.”

Professori Saila Saraniemi iloitsee siitä, että uuden opintokokonaisuuden myötä omien tutkinto-opiskelijoidemme sivuainemahdollisuudet ja mahdollisuus lisätä kaupan alan osaamista laajenevat. ”Uudessa opintokokonaisuudessa mukana olo varmistaa, että myös pohjoisen Suomen näkökulma on mukana sisällöissä.”

Kokonaan verkossa toteutettava opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopistojen tutkinto-opiskelijoille. Opintojaksot voi suorittaa myös avoimen yliopiston kautta. Opintokokonaisuuteen sisältyy kuusi yliopistojen järjestämää opintojaksoa digitaalisen kaupan eri osa-alueilta sekä Kaupan liiton koordinoima, tutkinto-opiskelijoille suunnattu digitaalisen kaupan harjoittelujakso kaupan alan yrityksessä.

Opintojaksoilla opiskelijat perehtyvät digitaaliseen kauppaan kokonaisvaltaisesti aina hankinnasta ja logistiikasta asiakkaiden käyttäytymiseen, brändiin ja digitaaliseen markkinointiin. ​

​“Yliopistotasoisella digitaalisen kaupan opintokokonaisuudella on suuri merkitys alan yrityksille, jotka digikaupan kasvaessa kamppailevat enenevässä määrin osaajapulan kanssa. On tärkeää, että kaupan alan osaajat pystyvät tulevaisuudessa antamaan entistäkin paremmin panostansa digitalisaation, automatisaation, tekoälyn ja alustatalouden haasteisiin”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo.

Tavoitteena on, että opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää digitaalista kauppaa monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti ja osaa soveltaa digitaalisen kaupan keskeisiä käsitteitä ja taitoja omassa työssään.

Opinnot alkavat syyskuussa 2021. Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa kokonaan yhden lukuvuoden aikana, mutta myös yksittäisillä opintojaksoilla voi täydentää osaamispalettiaan.

Lisätietoa digitaalisen kaupan opintokokonaisuudesta ja opintojaksoille osallistumisesta osoitteessa digitaalinenkauppa.fi

Viimeksi päivitetty: 15.6.2021