Fyysinen aktiivisuus ja hyvät sosiaaliset taidot vähentävät varusmiespalveluksesta vapauttamisen riskiä

Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan tutkijat tarkastelivat terveyssuositukset täyttävän fyysisen aktiivisuuden yhteyttä kutsuntaikäisten miesten sosiaalisiin ja kielellisiin vaikeuksiin ja varusmiespalveluskelpoisuuteen. Tutkimuksen mukaan terveyden kannalta riittävä fyysinen aktiivisuus ja hyväksi koettu kunto olivat yhteydessä pienempään varusmiespalveluksesta vapauttamisen tai sen lykkääntymisen riskiin. Heikommat sosiaaliset taidot olivat yhteydessä vähäisempään liikkumiseen ja huonommaksi koettuun kuntoon.

Tutkimukseen osallistui 2614 nuorta miestä vuoden 2014 kutsunnoissa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Ylä-lapin alueilla. Miehet vastasivat kyselyyn, joka kartoitti muun muassa terveyttä, fyysistä aktiivisuutta ja kielen kehitykseen liittyviä tekijöitä. Vastausten perusteella miehet jaettiin kahteen ryhmään: niihin, jotka liikkuivat WHO:n terveyssuositusten mukaan riittävästi ja niihin, jotka liikkuivat liian vähän.

Miesten sosiaalisia ja kielellisiä taitoja selvitettiin kysymällä, onko heillä vaikeuksia huumorin ymmärtämisessä, ryhmäkeskusteluihin osallistumisessa tai kahdenkeskisissä keskusteluissa.

”Tutkimuksemme tulokset korostavat suositukset täyttävän fyysisen aktiivisuuden, hyvän kunnon sekä sosiaalisten ja kielellisten taitojen merkitystä varusmiespalveluksen suorittamisen kannalta”, Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Jan Silvala kertoo. ”Havaitsimme, että suositukset täyttävä fyysinen aktiivisuus yhdessä parempien sosiaalisten ja kielellisten taitojen kanssa voi vähentää vapauttamisen todennäköisyyttä enemmän kuin nämä tekijät yksinään.”

”Reilulla viidesosalla palvelukseen kykeneviksi luokitelluista miehistä esiintyi vaikeuksia sosiaalisissa ja kielellisissä taidoissa. Olemme aikaisemmassa tutkimuksessamme (Silvala ym., painossa) osoittaneet, että heikommat sosiaaliset ja kielelliset taidot ovat yhteydessä varusmiespalveluksesta vapauttamiseen tai sen lykkääntymiseen”, Silvala lisää.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu myös, että huono kunto, matala peruskoulun liikunnan arvosana ja vähäinen fyysinen aktiivisuus ennustavat varusmiespalveluksen keskeytymistä. Sen sijaan aikaisemmin ei ole tarkasteltu sosiaalisten ja kielellisten taitojen yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen tai palveluskelpoisuuteen.

Säännöllisen liikunnan tiedetään olevan yhteydessä vähäisempiin sosiaalisiin ongelmiin ja parempiin kielellisiin taitoihin. Silvalan mukaan säännöllisen liikunnan pariin kannustaminen voisi toimia yhtenä keinona parantaa poikien ja nuorten miesten sosiaalisia ja kielellisiä taitoja.

Tutkimus on osa Nuoret Pohjoisessa -hanketta, joka keskittyy nuorten miesten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Tavoitteena on löytää tekijöitä, jotka tukevat varusmiespalveluksessa pärjäämistä.

Tutkimusjulkaisu: Silvala, J., Hurtig, T., Yliherva, A., et al. Physical activity, social-communicative skills and fitness for military service. BMJ Mil Health. Published Online First: 05 October 2023. doi: 10.1136/military-2023-002498

Linkki tutkimusjulkaisuun

Viimeksi päivitetty: 1.11.2023