Hyvä tieteellinen käytäntö ohjaa tutkimustyötä Oulun yliopistossa

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK on päivittänyt kansallisen tutkimuseettisen ohjeistuksensa. Hyvän tieteellisen käytännön ohje (HTK-ohje) on laadittu yhteistyössä tutkimusyhteisön kanssa.

Oulun yliopisto sitoutui uuteen, päivitettyyn HTK 2023 -ohjeistukseen 5.4.2023. Yliopisto oli sitoutunut myös aiempaan HTK-ohjeeseen sekä ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohjeeseen. Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen koskee koko yliopistoyhteisöä ja perustuu itsesääntelyperiaatteeseen.


Oulun yliopiston professori Riitta Keiski toimii tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana, ja hän on ollut keskeisesti mukana uudistetun HTK-ohjeen laatimisessa. ”Ohjeeseen tehtiin tärkeät lisäykset tutkimusetiikan tukihenkilöiden toimenkuvasta, tukihenkilöiden nimeämisestä ja tehtävän riittävästä resursoinnista organisaatioissa. Näin varmistetaan riittävä ohjaus ja mentorointi esimerkiksi tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa. Oulun yliopistossa tutkimusetiikan tukihenkilöt nimettiin jo vuonna 2017 ja koska toimintatapa koettiin tarpeellisena ja hyvänä keinona edistää HTK-osaamista ja -neuvontaa, TENK halusi nostaa sen myös HTK-ohjeeseen”, Keiski toteaa. Tällä hetkellä Oulun yliopistossa toimii neljä tutkimusetiikan tukihenkilöä.


HTK-ohjetta sovelletaan Oulun yliopistossa kaikkeen tieteellisen toimintaan. ”Edistämme hyvää tieteellistä käytäntöä mm. tarjoamalla tutkimuseettistä koulutusta ja matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa. Ohje viitoittaa varsinaisen tutkimustyön, tutkimusaineistojen käsittelyn ja julkaisutoiminnan lisäksi esimerkiksi tutkimuksen arviointityötä”, erityisasiantuntija Aija Ryyppö Oulun yliopistosta sanoo.


HTK-ohjeistuksen merkittävimmät uudistukset:

  • HTK-prosessin kestoa ja TENKin lausunnon pyytämisaikaa on lyhennetty,
  • tutkimusetiikan tukihenkilöiden toimenkuva on lisätty,
  • hyvän tieteellisen käytännön vastaisen toiminnan luokittelua on yhtenäistetty kansainvälisen käytännön kanssa,
  • HTK-loukkausten tunnistamiseen on liitetty vakavuusasteen arviointi,
  • eurooppalainen suositus HTK-loukkaustutkinnan osapuolten suojelusta on otettu huomioon,
  • tutkijoiden merkityksellisten sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus on lisätty ja
  • pro gradu -tasoisiin opinnäytteisiin kohdistuneiden loukkausepäilyjen käsittely on vastuutettu korkeakouluille ja
  • hyvä tieteellinen käytäntö on käännetty englanniksi research integrity.


Yliopistolain mukaan yliopistot ovat velvollisia noudattamaan eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) toimii aloitteentekijänä ja lausunnonantajana tutkimuseettisissä kysymyksissä ja laatii tutkimuseettisiä yleisiä ohjeistuksia.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvän tieteellisen käytännön ohjeen (HTK-ohjeen) avulla pyritään edistämään hyvää tieteellistä käytäntöä ja ehkäisemään siihen kohdistuvia loukkauksia kaikilla tieteenaloilla. Se sisältää myös ohjeistuksen Suomessa noudatettavasta HTK-loukkausten määrittelystä ja loukkausepäilyjen käsittelystä. Hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteita ovat luotettavuus, rehellisyys, arvostus ja vastuunkanto.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje 2023 (pdf)

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan uutinen: HTK 2023 -ohje on julkaistu

Viimeksi päivitetty: 1.6.2023