Ilmastonmuutos ja saasteet uhkaavat arktista aluetta – Oulun yliopiston johtama tutkimushanke ratkoo haasteita yhdessä paikallisten ja alkuperäiskansojen kanssa

Oulun yliopiston johtama monitieteinen tutkimushanke ICEBERG tutkii muun muassa saasteita ja niiden vaikutuksia arktisen alueen ekosysteemiin ja paikallisyhteisöihin. Kolmevuotinen EU-rahoitteinen projekti keskittää tutkimuksensa kolmelle alueelle: Grönlantiin, Islantiin ja Huippuvuorille. Ensimmäisenä kenttätyöt ovat käynnistyneet Huippuvuorilla.
A person exploring piles of rubbish gathered on the seashore, in the background a mountain.
Tiedonkeruuta merten roskista Huippuvuorten luoteisrannikolla Sørkapplandissa edellisen projektin aikana. Kuva: Barbara Jóźwiak, forScience Foundation

Ilmastonmuutos ja saasteet uhkaavat merkittävästi niin arktisen alueen ihmisten terveyttä kuin kokonaisia ekosysteemejä. Laaja EU-rahoitteinen tutkimushanke ICEBERG etsii ratkaisuja ongelmiin yhdessä paikallisten yhteisöjen ja alkuperäiskansojen kanssa.

“ICEBERG ratkoo erittäin ajankohtaisia haasteita, kuten ihmisen aiheuttamien saasteiden ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktisen alueen vesistöihin. Asia on tärkeä paitsi paikallisesti myös globaalisti, sillä arktisen alueen muutokset heijastuvat koko maapallolle”, hankkeen johtaja, dosentti Élise Lépy Oulun yliopistosta muistuttaa.

Tutkimustyön tavoitteena on kehittää keinoja, joilla saastumiseen ja ilmastonmuutokseen on mahdollista sopeutua. Tavoitteena on myös luoda politiikkasuosituksia, jotta saastuminen ja sen aiheuttamat ongelmat huomioitaisiin nykyistä paremmin päätöksenteossa. Myös paikalliset yhteisöt pyritään sitouttamaan tähän tutkimus- ja kehitystyöhön.

Yhteistyö paikallisten kanssa avainroolissa

ICEBERGin kenttätyöt keskittyvät kolmeen eri kohteeseen arktisella alueella: Huippuvuorten länsiosiin (Ny-Ålesund ja Sørkapp Land), Pohjois-Islantiin (Akureyri ja Húsavik) sekä Grönlannin eteläosiin (Narsaq, Qaqortoq ja Nanortalik).

Ensimmäisenä kenttätyöt on aloitettu Huippuvuorilla, jossa tutkijat ovat keränneet kevään aikana luminäytteitä Ny-Ålesundissa. Kesällä tutkijat keräävät muun muassa roskaa merestä sekä asentavat timelapse-kameran tallentamaan ja monitoroimaan rantojen roskaisuutta ja aaltojen vaikutusta roskien liikkeeseen.

Tärkeä osa projektia on aktiivinen yhteistyö paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen kanssa. ICEBERG tekee tiivistä yhteistyötä niin paikallisten koulujen kuin aktiivisten ihmisten kanssa saasteiden jäljittämisessä. Jäljitystyössä hyödynnetään muun muassa droneja.

Paikalliset voivat raportoida saastumisen aiheuttamista havainnoistaan myös ICEBERGin kenttätyöhön erikseen kehitettävän työkalun avulla.

“Tavoitteenamme on rakentaa yhdessä parempaa ymmärrystä saastumisen paikallisista vaikutuksista sekä kehittää uusia ratkaisuja ongelman seuraamiseen ja mittaamiseen. Lisäksi työstämme yhteisesti tapoja sopeutua muutoksiin ja lieventää saastumisen vaikutuksia”, hankkeen tieteellinen koordinaattori, professori Thora Herrmann Oulun yliopistosta kertoo.

“Meille osallistava lähestymistapa on aivan keskeinen. Haluamme varmistaa, että ICEBERG on räätälöity ratkomaan paikallisten huolia ja tarpeita heille parhaalla mahdollisella tavalla”, Herrmann lisää.

ICEBERG perustuu kokonaisvaltaiseen One Health -lähestymistapaan, jossa yhdistetään tutkimusta eri tieteenaloilta, kuten yhteiskuntatieteistä, biokemiasta, ympäristötieteestä sekä toksikologiasta.

Kolmivuotinen (2024–2026) tutkimushanke saa rahoituksensa Euroopan Unionin Horisontti-ohjelmasta. ICEBERG luo konkreettisia politiikkasuosituksia parempaan saasteiden hallintaan.

Oulun yliopiston vetämässä hankkeessa on mukana 16 organisaatiota eri puolilta Eurooppaa. Suomesta mukana on Oulun yliopiston lisäksi Lapin yliopiston Arktinen keskus.

Lue lisää ICEBERGistä.

Lyhyesti ICEBERGistä:

Ilmastonmuutos ja saasteet, kuten laivojen päästöt, mikromuovit ja vesien saastuminen vaarantavat sekä ihmisten että ympäristön terveyden arktisella alueella. ICEBERG tutkii arktisen alueen merten ja rannikoiden saastumista sekä luo uusia tapoja sopeutua näihin haasteisiin yhteistyössä arktisen alueen yhteisöjen kanssa.

Jotta EU saavuttaa asettamansa nollapäästöihin tähtäävän Zero Pollution -tavoitteen, unioni tarvitsee nykyistä syvempää ymmärrystä siitä, millaisia yhteisvaikutuksia saastumisella ja ilmastonmuutoksella on arktisen alueen ihmisiin ja ekosysteemeihin.

ICEBERG tutkii saastumisen lähteitä, tyyppejä ja jakautumista kolmella alueella, Grönlannissa, Islannissa ja Huippuvuorilla yhteistyössä paikallisten ihmisten ja alkuperäiskansojen kanssa.

ICEBERG yhdistää luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä paikalliseen tietoon ja ymmärrykseen. Hanke hyödyntää eettistä monitoimijaista ja sukupuolisensitiivistä lähestymistapaa arvioidakseen paikallisyhteisöjen kokemia vaikutuksia, riskejä ja haavoittuvuuksia.

Projekti pyrkii lisäämään arktisen alueen yhteisöjen ja ekosysteemien resilienssiä saastumiselle ja ilmastonmuutokselle. Tavoitteeseen pyritään pääsemään esimerkiksi osallistamalla paikallis- ja alkuperäisyhteisöjä innovatiivisin tavoin.

ICEBERG saa rahoitusta Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -ohjelmasta. Projektia johtaa Oulun yliopisto, ja siinä on mukana 16 kumppaniorganisaatiota.

Viimeksi päivitetty: 13.6.2024