Kandipalautteen 2023 tulokset julkaistu – Psykologian, tuotantotalouden ja prosessitekniikan opiskelijat suosittelevat eniten omaa koulutustaan

Oulun yliopiston opiskelijoista psykologian (9,75), tuotantotalouden (9,15) ja prosessitekniikan tutkinto-ohjelmien (8,80) opiskelijat suosittelisivat todennäköisimmin opiskelemista omalla koulutusalallaan muille. Tulokset selviävät tuoreesta Kandipalaute-kyselystä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 0–10 kuinka todennäköisesti he suosittelisivat opiskelemista koulutusalallaan tai yliopistossaan muille.

Kandipalaute on yliopistojen yhteinen valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, jossa selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kyselyssä on kaikkiaan 90 kysymystä, joista yliopistojen rahoitusmalliin on kytketty 13 kysymystä.

Yliopistojen välisessä vertailussa Oulun yliopisto sijoittuu sijalle 8. Oulun yliopiston tiedekunnista parhaat arviot opiskelijoilta saa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (3,84) ja jaetulla toisella sijalla ovat humanistinen tiedekunta (3,79) ja teknillinen tiedekunta (3,79). Tutkinto-ohjelmista kaikkien kysymysten osalta parhaaseen keskiarvoon yltävät tuotantotalouden tutkinto-ohjelma (4,04), varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma (3,94), kasvatustieteen tutkinto-ohjelma (sis. oppimistieteet) (3,85) sekä terveystieteiden tutkinto-ohjelma (3,85).

Kyselyn mukaan Oulun yliopiston opiskelijat ovat luottavaisia opiskelutaitoihinsa. Opiskelijat antoivat parhaan arvion (4,20) Pystyvyysuskomukset-teemasta. Teemassa kysytään mm. sitä, ovatko opiskelijat varmoja, että pystyvät oppimaan alallaan vaadittavat taidot hyvin, odottavatko he menestyvän ja pärjäävän opinnoissaan. Myös ”Opintojen aikainen työssäkäynti” (4,10), “Pohdintaa ja ymmärrystä painottava opiskelu” (3,99), ”Työelämävalmiudet” (3,98), “Vertaistuki” (3,89), ja “Opintojen kiinnostavuus” (3,89) saivat kyselyssä hyvät arviot. Heikoimmat arviot opiskelijat antoivat teemoista ”Yleiset valmiudet” (3,50), jossa erityisesti yrittäjyysvalmiuksien arvioitiin kehittyneen opintojen ansiosta vain vähän (2,23) sekä “Oppimista edistävä palaute” (3,53), jossa erityisesti väittämät ”Opintojaksojen oppimistehtävistä saamani palaute on auttanut minua selvittämään asioita, joita en ole täysin ymmärtänyt (3,23)” ja ”Saamani palaute on auttanut minua kehittämään opiskelutapojani” (3,16) saivat opiskelijoilta heikot arviot.

Rahoitusmalliin kytketyistä kysymyksistä parhaat arviot opiskelijat antoivat väittämistä “Ongelmatilanteissa olen tarvittaessa löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää neuvoa” (4,04), ”Voin hyvin yliopistossani” (3,95) ja ” Opetus on ollut mielestäni pääosin laadukasta” (3,89). Heikoimmat arviot Oulun yliopisto sai opiskelijoiltaan väittämistä ”Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani” (3,37) ja ”Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun” (3,53).

Kyselyn avoimissa vastauksissa eniten esitetyt toiveet opiskelijoilta olivat, että oppimistehtävistä saisi nykyistä enemmän ja monipuolisempaa palautetta. Opiskelijat kaipasivat myös enemmän tukea ja ohjausta opintoihin. Lisäksi opintoihin toivottiin enemmän käytännön harjoittelua. Opintojen koettiin viivästyneen mm. terveydentilaan liittyvistä syistä (15,52 %, 160 mainintaa), työssäkäynnistä opintojen ohessa (13,87 %, 143 mainintaa), heikosta opiskelumotivaatiosta (13,58 %, 140 mainintaa), opiskelutaitojen puutteesta (7,86 %, 81 mainintaa), opintojaksojen aikataulujen yhteensovittamisen ongelmista (6,01 %, 62 mainintaa), puutteellisesta opintojen ohjauksesta (4,27 %, 44 mainintaa), kandidaatintyön aiheen löytämisen ongelmista (3,01 %, 31 mainintaa), sekä muista kandidaatintyön tekemiseen liittyvistä asioista, kuten työn tarkastamisen viivästymisestä (4,17 %, 43 mainintaa). Avoimissa vastauksissa myös koronapandemian mainittiin hidastaneen opintojen edistymistä ja heikentäneen opintoihin kiinnittymistä.

Oulun yliopistossa Kandipalaute-kyselyyn vastasi vuonna 2023 yhteensä 1427 opiskelijaa kokonaisvastaajamäärän ollessa 12 426. Vastausprosentti Oulun yliopistossa oli vuonna 2023 yhteensä 97 % kun se Suomen yliopistoissa oli keskimäärin 93 %. Oulun yliopistossa kyselyyn vastaaminen on kytketty valmistumisprosessiin eli kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat vastaavat kyselyyn yksilöllisessä aikataulussa tehdessään tutkintoanomuksen Valo-valmistumispalvelussa.

Kandipalautteen tulokset on käsitelty koulutuksen johtoryhmän kokouksessa 18.4.2024. Tiedekuntien koulutustoimikunnat ja tutkinto-ohjelmatoimikunnat analysoivat tulokset ja tekevät päätökset kehittämistoimenpiteistä, jota tulosten pohjalta tehdään.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain 3 prosenttia (n. 50 milj. euroa) yliopistojen perusrahoituksesta Kandipalautteen perusteella.

Lisätietoa Kandipalaute-kyselystä

Viimeksi päivitetty: 23.4.2024