Kansallinen neurokeskus kokoaa neurotieteiden tutkimuksen

Kaikki tieto suomalaisesta neurotieteiden tutkimuksesta kootaan yhteen paikkaan, Kansalliseen neurokeskukseen. Neurokeskus on yhteistyöverkosto, joka luo uuden toimintaympäristön tutkijoille ja sidosryhmille ja parantaa neuro- ja aivosairauksiin liittyvän tutkimuksen näkyvyyttä ja tiedon saatavuutta. Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala ovat mukana keskuksen toiminnassa.

Suomessa on kansainvälisesti korkeatasoista neurotieteen tutkimusta, jonka tarjoamat mahdollisuudet jäävät kuitenkin osin hyödyntämättä. Syynä on muun muassa tutkimuskentän pirstaleisuus. Kansallisen neurokeskuksen perustamisella vauhditetaan neuroalan kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, kytketään tutkimus paremmin käytännön potilastyöhön, täsmähoitojen kehittämiseen ja innovaatioihin sekä autetaan uusien aivoterveyteen liittyvien yritysten syntyä ja kasvua.

Kansallisen neurokeskuksen rooliin kuuluu ylläpitää kattavia ja ajantasaisia tietoja Suomen neurotieteiden tutkimusprojekteista, infrastruktuureista, menetelmistä, materiaaleista ja innovaatioista. Siten keskus edistää tutkimuksen hyödyntämistä ja kaupallistamista, minkä toivotaan näkyvän neurotieteisiin liittyvän yritystoiminnan ja Suomeen tehtävien alan investointien moninkertaistumisena.

”Kansallinen neurokeskus on osa kansallista terveyden kasvustrategiaa. Se tuo myös Oululle hyvät mahdollisuudet verkottua laaja-alaisesti ja käyttää kaikkia neurokeskuksen tuomia yhteyksiä ja palveluja sekä saada näkyvyyttä omalle tutkimuksellemme”, professori Kari Majamaa kertoo.

Oulussa on vuosikymmenten ajan tehty merkittävää tutkimusta useiden harvinaisten neurologisten sairauksien saralla, ja Oulun rooli kansallisessa neurokeskuksessa onkin edistää ja koordinoida harvinaisten neurologisten sairauksien tutkimusta. Kari Majamaa vetää parhaillaan projektia, jossa luodaan sähköinen rekisteri harvinaissairauksille.

”Pohjois-Suomen asutushistoriaan perustuva väestön geneettinen profiili tekee sen, että neurologisia sairauksia esiintyy meillä runsaasti, mikä luo tutkimukselle hyvät edellytykset. Näistä hyviä esimerkkejä ovat muun muassa mitokondriosairaudet, harvinaiset parkinsonismit ja dementiat, kuten otsa-ohimolohkorappeumat ja Huntingtonin tauti”, professori Anne Remes sanoo.

Oulun yliopistollinen sairaala on liitännäisjäsenenä EU:n neurologisten harvinaissairauksien asiantuntijaverkostossa (ERN-RND).

Oulun vahvuutena monitieteisyys

Neurotieteiden tutkimusta tehdään laajasti koko Suomessa, mutta tutkimuksen määrä ja profiili vaihtelevat alueittain. Tutkimuksessa eri yliopistojen painopistealat ja osaaminen ovat monilta osin toisiaan täydentäviä. Suomessa on vahvaa neurotieteiden tutkimusosaamista muun muassa solu- ja molekyylitason mekanismeissa, prekliinisen, kliinisen ja laskennallisen tutkimuksen alueella sekä kuvantamisessa.

Oulussa vahvuutena on monitieteisyys, ja erityisinä osaamisalueina neurotieteiden kannalta esille nousevat diagnostiikka, tieto- ja viestintätekniikan sekä mobiili- ja pelialan osaaminen, vahva terveysteknologiasektori sekä tutkimusta tukevat infrastruktuurit, kuten biopankit, perusteilla oleva genomikeskus, potilasrekisterit, väestökohortit ja kuvantamisen infrastruktuurit.

”Kansallisen neurokeskuksen toimintamallia on pilotoitu useissa hankkeissa, joista yhden vetovastuu oli Oululla, ja lisäksi oululaiset aivotutkijat ovat osallistuneet kahteen muuhun hankkeeseen. Tässä vaiheessa olemme pyrkineet lisäämään tietämystä Oulussa tehtävästä neurotieteen tutkimuksesta yhdessä Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa”, Remes valottaa.

Neurokeskuksen organisoituminen toteutetaan, kun perustamissopimus on tehty. Tavoitteena on, että vuonna 2021 Kansallinen neurokeskus toimii omistajaorganisaatioidensa rahoituksella itsenäisenä toimijana. Kansallista neurokeskusta koordinoi Itä-Suomen yliopisto.

Kansallisen neurokeskuksen toiminnasta järjestetään infotilaisuus ”Kansallinen neurokeskus ja sen pohjoinen ulottuvuus” tiistaina 1.12. klo 1516. Verkkotilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Linkki tilaisuuteen https://oulu.zoom.us/j/65514493542

Kansallinen neurokeskus

Viimeksi päivitetty: 2.12.2020