Kela on lähettänyt lähes 44 000 päätösehdotusta opintotuen takaisinperinnästä

Noin 44 000 opintotuen saajan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2019. Määrä on hieman suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kela hyödyntää tulorekisteriä ensimmäistä kertaa opintotuen tulovalvonnassa.

Vuonna 2019 opintotukea sai noin 316 500 opiskelijaa. 43 887:lla tulot olivat opintotukilain mukaista vuositulorajaa suuremmat. Kela on lähettänyt näille opiskelijoille päätösehdotuksen takaisinperinnästä. Keskimäärin opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 900 euroa. Päätösehdotusten mukaan opintotukea oltaisiin perimässä takaisin yhteensä 39,6 milj. euroa.

Vuosi sitten Kela lähetti päätösehdotuksen 43 308 opiskelijalle, ja perittävä määrä oli 37,3 milj. euroa. Päätösehdotuksen saaneiden määrä kasvoi 579:llä.

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nosti tukea 9 kuukaudelta vuonna 2019, hänellä sai olla vuoden 2019 aikana muita tuloja enintään 11 973 euroa.

Tulorajoja korotettiin 4,5 %:lla vuoden 2020 alusta. Nyt vuosituloraja on 12 498 euroa, jos opiskelija saa opintotukea 9 kuukaudelta.

Nyt tehtävä tulovalvonta koskee vain opintotukea eli opintorahaa ja opintotuen asumislisää. Vuositulovalvonta ei koske yleistä asumistukea.

Uudelleenkäsittelypyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa

Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista takaisin maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan. Muita kuin opiskeluaikana saatuja tuloja voivat olla esimerkiksi valmistumisen jälkeen saadut tulot.

Päätösehdotuksen saanut opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Uudelleenkäsittelypyyntö pitää tehdä viimeistään 18.3.2021. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2019 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisinä vuosina noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista on ollut opintonsa aloittaneita tai valmistuneita. Päätösehdotuksessa on ohjeet siitä, miten opiskelija voi tehdä uudelleenkäsittelypyynnön tai sopia maksujärjestelyistä.

Kela hyödyntää vuonna 2019 käyttöön otettua kansallista tulorekisteriä opintotuen tulovalvonnassa. Kela on tarkistanut vuoden 2019 aikana opintonsa aloittaneiden, valmistuneiden ja enimmäistukiaikansa loppuun käyttäneiden korkeakouluopiskelijoiden tulorekisteritulot. Jos tarkistuksen perusteella on varmaa, että opiskeluaikana saadut tulot eivät olleet liian suuret, Kela ei lähetä opiskelijalle päätösehdotusta eikä opiskelijan tarvitse tehdä uudelleenkäsittelypyyntöä. Tulorekisteritarkistuksen ansiosta päätösehdotusten määrä pieneni 4 021:llä.

Jos opintonsa aloittanut, valmistunut tai enimmäistukiaikansa loppuun käyttänyt opiskelija kuitenkin saa päätösehdotuksen, hänen ei tarvitse liittää uudelleenkäsittelypyyntöön todistuksia tuloista, joiden tiedot ovat tulorekisterissä.

Opiskelijan pitää seurata tulojensa kertymistä

Opiskelijan pitää itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti Kelan asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

Vuoden 2020 opintotuen vapaaehtoiset palautukset on maksettava huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 7,5 %:lla. Kyseessä on kertaluonteinen korotus, ei korko.

Lisätietoja asiakkaille

Varmista, että opintotuen takaisinperintä on aiheellinenOpiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 ma–pe 9–16

Kysy verkossa

Viimeksi päivitetty: 25.3.2021