Kela raportoi: etäopinnot ja yksinäisyys ovat koetelleet korkeakouluopiskelijoita

Korkeakouluopiskelijoista lähes puolet kokee, että opintojen vaatima työmäärä on lisääntynyt koronaepidemian aikana. Opintotaakan kasvamisesta kertovat varsinkin yliopistossa opiskelevat 18–22-vuotiaat naiset ja ammattikorkeakoulussa opiskelevat 18–26-vuotiaat naiset.

Yhteensä 70 prosenttia korkeakouluopiskelijoista kokee, että opiskelu on vaikeutunut koronaepidemian aikana. Etenkin 18–22-vuotiaat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat ja 23–26-vuotiaat ammattikorkeakouluopiskelijat kokevat opintojen muuttuneen vaikeammiksi. Samaan aikaan joka viides kyselyyn vastannut kertoo, että opiskelu on hieman helpottunut.

Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden kyselytutkimus toteutettiin helmi-maaliskuussa 2021.

Yksinäisyyden kokemus on lisääntynyt yli puolella

Yli puolet korkeakouluissa opintojaan suorittavista kertoo yksinäisyyden tunteen lisääntyneen. Yksinäisyys koskettaa etenkin 18–22-vuotiaita yliopistossa opiskelevia naisia, joista jopa kolme neljästä on kokenut yksinäisyyttä aiempaa enemmän.

”Toiset opiskelijat kokevat etäopiskelun vaikeuttaneen opintoja ja lisänneen yksinäisyyttä. Toiset opintojaan suorittavat ovat puolestaan saaneet uutta motivaatiota opiskeluun ja lisää vapaa-aikaa. Alustavien tulosten mukaan yksinäisyyden lisääntymistä ovat kokeneet useammin yksin asuvat kuin perheelliset”, toteaa THL:n kehittämispäällikkö Suvi Parikka.

”Meidän on selvitettävä yksinäisyyden kokemuksen ja psyykkisen kuormittuneisuuden välistä yhteyttä. On tärkeää tarkastella psyykkisen hyvinvoinnin suojatekijöiden eli sosiaalisten verkostojen vaikutusta. Tästä saamme tutkimustuloksia loppuvuodesta”, Parikka jatkaa.

Opiskelijoista 40 prosenttia kertoo taloudellisen tilanteensa heikentyneen

Koronaepidemia on vaikeuttanut korkeakouluopiskelijoiden taloudellista tilannetta. Lähes 40 prosenttia kokee, että oma taloustilanne on heikentynyt vähintään jonkin verran. Toisaalta noin puolet korkeakouluopiskelijoista ei ole havainnut muutoksia toimeentulossaan. Ammattikorkeakouluopiskelijat katsovat taloudellisen tilanteensa heikentyneen yliopisto-opiskelijoita useammin.

”Heikentyneen taloudellisen tilanteen taustalla on ainakin epidemian takia vaikeutunut työllisyystilanne. Lomautukset yleistyivät merkittävästi ja opiskelijoiden kesätyötilanne on ollut huono”, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Laura Kestilä.

”Opintojen ohella tehtävä työ ja kesätyö ovat monelle korkeakouluopiskelijalle tärkeitä tulonlähteitä. Toimeentuloa on heikentänyt lisätulojen vähentyminen tai niiden menettäminen, kun koronaepidemian aikana töitä on ollut vähemmän tai ne ovat peruuntuneet tai päättyneet”, Kestilä jatkaa.

THL:n ja Kelan toteuttamassa korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa on selvitetty koronaepidemian vaikutuksia yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintoihin, arkielämään ja elintapoihin.

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus vuonna 2021

Tutkimukseen kutsuttiin noin 12 000 satunnaisesti valittua 18–34-vuotiasta perustutkinto-opiskelijaa ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Kyselyyn vastasi 6 258 opiskelijaa. Vastausaktiivisuus oli 53 prosenttia.

Tutkimus uusitaan neljän vuoden välein.

Tutkimuksen lopulliset tulokset opiskelijoiden terveydestä, hyvinvoinnista, opiskelukyvystä ja palvelukokemuksista julkaistaan loppuvuodesta 2021.

Viimeksi päivitetty: 24.6.2021