Keskustakampuksen suunnittelu liikkeelle

Oulun yliopiston tulee toimittaa ensimmäisiä suunnitelmia keskustakampuksen alueesta Oulun kaupungille maaliskuun loppuun mennessä. Nykyiset yliopistolaiset toivovat kampuksesta yhteisöllistä kokonaisuutta.

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi 26.10.2020 Raksilan marketaluetta koskevan suunnitteluvarauksen, jonka Oulun yliopisto oli jättänyt yhdessä K-ryhmän ja Osuuskauppa Arinan kanssa. Hakemus koski 30 000 kerrosalaneliömetrin uutta keskustakampusta.

Suunnitteluaikaa on vuoden 2021 loppuun. Kaupunginhallitus kuitenkin edellyttää, että yliopisto tuottaa suunnitteluun 31.3.2021 mennessä riittävät tiedot siirtyvistä toiminnoista niiden logistiikka- ja pysäköintitarpeineen. Lisäksi osapuolten on kerrottava, miten varattu suunnittelualue jaetaan niiden kesken vastuualueisiin. Yliopiston suunnitelma tulee sovittaa yhteen kaupan tilallisten ja toiminnallisten ratkaisujen kanssa.

Tilat painottuvat monikäyttöisiin opiskelu- ja kohtaamistiloihin

Yliopiston alustavana suunnitelmana on, että uudelle keskustakampukselle sijoittuisi tulevaisuuden tarpeisiin joustavia opetus- ja opiskelutiloja sekä muunneltavia tapahtuma- ja kokoustiloja noin 20 000 m2:n verran. Henkilöstön toimitiloja keskustakampukselle tulisi noin 10 000 m2.

Linnanmaan tiloista luopumista tarkastellaan eri alueiden vuokrasopimusten, rakennusten kunnon sekä yliopiston käyttöön jäävien tilojen yhtenäisyyden näkökulmasta. Vuokrasopimusten ja yhtenäisen Linnanmaa-kokonaisuuden muotoutumisen näkökulmista yliopiston olisi mahdollista luopua esimerkiksi päärakennuksesta, Tietotalosta, Ympäristötietotalosta sekä kauppakorkeakoulun ja kirjasto Pegasuksen tiloista. Nämä alueet ovat kooltaan yhteensä noin 38 000 m2. Luovuttavista tiloista päätetään kiinteistöjen omistajan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa käytävien neuvotteluiden jälkeen.

Linnanmaalta keskustakampukselle siirtyvistä tiedekuntien toiminnoista päätetään hankesuunnittelun edetessä. Suunnittelun lähtökohtana on, että henkilökunnalle tai opiskelijoille ei synny laajamittaista liikkumistarvetta kampusten välille kesken päivän. Tiedekunnista humanistisen, kauppakorkeakoulun sekä tieto- ja sähkötekniikan olisi toiminnan ja tarvittavien tilojen puolesta helpointa sijoittaa toimintojaan keskustakampukselle. Teknillisen tiedekunnan ja luonnontieteellisen tiedekunnan käyttämät erikoistilat, kuten laboratoriot ja pajatilat, säilyvät nykyisissä tiloissaan, mikä kiinnittää toimintaa jatkossakin Linnanmaalle. Kasvatustieteiden tiedekunnan tilapäätöksissä on huomioitava yhteys Linnanmaalla sijaitsevaan Normaalikouluun, joka puolestaan on osa perusopetuksen ja lukion kouluverkkoa Oulussa.

Yliopiston sisäisille palveluille järjesteltäisiin tilat pääosin Linnanmaalla, huomioiden kuitenkin keskustakampukselle tulevat toiminnot sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan tarvitsemat lähipalvelut.

Suunnittelu antaa avaimet investointipäätökseen

Päätöksiä kampusasiassa tekevät yliopiston hallitus, hankkeen johtoryhmä sekä ohjausryhmä, johon tulee henkilöstön ja opiskelijoiden edustus. Keskustakampusta tullaan suunnittelemaan eri käyttäjäryhmiä edustavissa työryhmissä sekä suoraan osallistamalla opiskelijoita, henkilöstöä ja sidosryhmiä. Vuoden 2021 loppuun mennessä tehtävä hankesuunnitelma antaa Oulun yliopistolle tarvittavat tiedot investointipäätöstä ja suunnittelun käynnistämistä varten.

Yliopiston keskustakampushankkeen tavoitteena on luoda kampusympäristöjä, jotka tukevat yliopiston ja yliopistokaupunki Oulun vetovoimaisuutta, kun kilpailu opiskelijoista ja henkilökunnasta kiihtyy ikäluokkien pienentyessä. Verrokkikaupunkien tapaan Oulun yliopisto tavoittelee keskustakampusta, joka olisi helposti saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä sekä kytkeytyisi kaupungin palveluihin.

Yliopistolla on tarve monikäyttöisille tiloille, jotka vastaavat tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin ja monipaikkaisuuden lisääntymiseen. Nyt tehtävillä kampusratkaisuilla edetään aina 2060–2070-luvuille saakka. Lisäksi yliopistolla on tarve hallita vuokra- ja tilakustannuksia. Yliopistolle on tärkeää parantaa kaikkien toimitilojensa energiatehokkuutta ja pienentää toiminnan hiilijalanjälkeä.

Yliopistossa toteutettiin kesäkuun ja syyskuun välillä koko yliopistoyhteisön verkkoaivoriihi, jossa osallistujat saivat ideoida, miten yliopisto tulevaisuudessa toimii, mitä keskustakampuksella tapahtuu ja miten siitä tulisi paras mahdollinen. Ideointiin osallistui yli 800 yliopistolaista, joista liki puolet oli opiskelijoita. Tulosten perusteella tulevaisuuden yliopisto nähdään ennen kaikkea yhteistyöhön nojaavana ja yhteisöllisenä kokonaisuutena. Aivoriihen tulokset esiteltiin henkilökunnalle ja opiskelijoille verkkolähetyksessä torstaina 5.11.

Viimeksi päivitetty: 15.2.2021