Kyselyt selvittivät Oulun yliopiston kansainvälisten - ja ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia yliopistosta

Talent Boost-tiimin toteuttamassa kyselyssä vaihto-opiskelijat olivat tyytyväisin kansainvälinen opiskelijaryhmä Oulun yliopistossa, noin 40 % vastanneista kiinnostunut työskentelemään Oulun alueella valmistumisen jälkeen. Ohjauspalveluiden uusien opiskelijoiden kyselyssä korostuivat toiveet alkoholittomista tapahtumista sekä luentotallenteiden saatavuudesta, hybridiopetuksen mahdollisuus sekä pienryhmäohjaus saivat kiitosta

Vaihto-opiskelijat olivat tyytyväisin kansainvälinen opiskelijaryhmä Oulun yliopistossa, noin 40 % vastanneista kiinnostunut työskentelemään Oulun alueella valmistumisen jälkeen

Oulun yliopiston Talent Boost -tiimin toteuttama kysely selvitti, miten kansainväliset opiskelijat kokivat yliopiston tukevan heitä saapumisessa, suomen kielen opinnoissa, paikalliseen elämään integroitumisessa ja urasuunnittelussa, sekä kysyi opiskelijoiden suunnitelmia valmistumisen jälkeen. Kyselyyn vastasi 177 henkilöä, joista 36 % ilmoitti olevansa maisteriopiskelija, 28 % vaihto-opiskelija, 25 % tohtoriopiskelija ja 10 % kandidaattiopiskelija.

Vaihto-opiskelijat olivat joukon tyytyväisimpiä yliopiston tarjoamiin tukeen ja palveluihin, mutta muissa opiskelijaryhmissä tyytyväisyys oli hieman vähäisempää. Etenkin maisteri- ja tohtoriopiskelijat toivoivat lisää tukea paikalliseen elämään integroitumisessa, suomalaisiin tutustumisessa ja majoituksessa sekä lupa-asioissa ja muussa byrokratiassa. Myös yliopiston ja opiskelijoiden välistä viestintää voisi vastausten mukaan parantaa.

Puolet vastanneista suunnitteli jäävänsä valmistumisen jälkeen Suomeen työskentelemään tai hakemaan töitä. Tästä joukosta kolme neljännestä oli kiinnostunut työllistymään Oulun alueelle. Työelämään liittyen tärkeäksi koettiin tukeminen etenkin yritysten lähestymisessä, urasuunnittelussa, verkostoitumisessa sekä työntekijän oikeuksissa.

Tuutoritoiminta nousi vastauksissa yhdeksi tärkeimmistä tukimekanismeista silloin, kun tuutorisuhde koettiin onnistuneeksi. Vastauksissa oli kuitenkin hajontaa kautta kyselyn riippuen kansainvälisen opiskelijan opiskeluvaiheesta, koulutusohjelmasta ja tiedekunnasta.

Uusien opiskelijoiden kyselyssä korostuivat toiveet alkoholittomista tapahtumista sekä luentotallenteiden saatavuudesta, hybridiopetuksen mahdollisuus sekä pienryhmäohjaus saivat kiitosta

Kyselyllä kartoitettiin uusien opiskelijoiden kokemuksia liittyen opintoja edeltävään viestintään, orientaatioon, ohjauksen ja tuen palveluihin, opetuksen laatuun sekä tapahtumiin ja yhteisöllisyyteen. Kyselyyn vastasi 171 opiskelijaa ja eniten vastaajia oli lääketieteen, teknillisen sekä luonnontieteellisen tiedekunnista. Vastaajista kolmasosalla oli taustallaan aiempia korkeakouluopintoja.

Vastaajista selkeä enemmistö koki olonsa tervetulleeksi Oulun yliopistoon ja pienryhmäohjaajat saivat kiitosta, sillä kaksi kolmasosaa vastaajista oli hyvin tyytyväisiä pienryhmäohjaukseen. Opiskelijat toivoivat aktiivisempaa omaopettajaohjausta, lisää tukea opintojen suunnitteluun sekä kattavampaa tiedottamista ohjauksen ja tuen eri palveluista.

Vastanneista noin puolet kokivat hybridiopetuksen sopivan heille parhaiten, kun taas kolmasosa suosi lähiopetusta. Opetuksen laatuun oltiin pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä, mutta opiskelijat toivoivat yhä useamman opettajan lisäävän luennoista tallenteet jälkeenpäin katsottavaksi ajanhallinnan sekä luentosisältöjen omaksumisen edistämiseksi.

Vaikka opiskelijatapahtumien määrään oltiin hyvin tyytyväisiä, opiskelijat toivoivat lisää alkoholittomia tapahtumia yhteisöllisyyden tukemiseksi. Moni myös toivoi tapahtumajärjestäjien huomioivan tapahtumatiedottamisen saavutettavuuden esimerkiksi sähköpostitse, sillä usein tiedottaminen tapahtuu eri somekanavien kautta, jotka eivät ole kaikkien opiskelijoiden käytössä. Vastaajista reilu puolet (60 %) kuitenkin koki kuuluvansa omaan opiskeluryhmäänsä ja olevansa osa yliopistoyhteisöä.

Lisätietoja FYE-kyselyn toteuttamisesta ja tuloksista:

Niina Marostenmäki, suunnittelija, Ohjauspalvelut

Viimeksi päivitetty: 9.8.2022