Lääkäri- ja hoitajaopiskelijat suhtautuvat myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon

Terveydenhuollon sähköisistä työkaluista ja palveluista koulutusta saaneilla lääkäri- ja hoitajaopiskelijoilla on myönteiset asenteet terveysteknologian ja digitalisaation hyödyntämiseen terveydenhuollossa. Asenteissa ei hoitaja- ja lääkäriopiskelijoiden välillä ollut suuria eroja.

Digitalisaatio on nopeasti muuttamassa terveydenhuollon sektoria ja käytäntöjä. Tämä lisää tarvetta parantaa terveydenhuollon ammattilaisten taitoja teknologian käyttämisessä ja hyödyntämisessä.

Alan opiskelijoiden asenteita digitalisaatiota kohtaan ja taitoja käyttää teknologiaa selvitettiin heille osoitetulla kyselyllä keväällä 2021. Kyselyyn vastasi 64 hoitajaopiskelijaa Oulun ammattikorkeakoulusta ja 106 lääkäriopiskelijaa Oulun yliopistosta.

”Erot suhtautumisessa terveysteknologiaan olivat yllättävän pienet näiden kahden vastaajaryhmän välillä. Tuloksen pohjalta näyttää lupaavalta, että jatkossa voitaisiin edelleen yhdenmukaistaa sekä lääkäreille että hoitajille annettavaa terveydenhuollon sähköisten työkalujen ja telelääketieteen koulutusta”, sanoo tutkimuksesta julkaistun artikkelin pääkirjoittaja, suunnittelija ja terveyskeskuslääkäri, LL ja DI Paula Veikkolainen Oulun yliopiston lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksiköstä.

Sähköisten terveyspalvelujen (e-Health) koulutusta terveydenhuollon opiskelijoille on Oulussa järjestetty vuodesta 2016 lähtien. Vuodesta 2020 alkaen koulutusta on muokattu vastaamaan paremmin kansallisessa MEDigi-hankkeessa tuotettuja sisältöjä. Hankkeessa on tunnistettu 12 keskeistä e-Health -opetuksen sisältöaluetta, joilla uusia alan ammattilaisia tulisi kouluttaa.

Kyselyn tulosten perusteella opiskelijat paitsi suhtautuvat teknologiaan myönteisesti, arvioivat myös omat taitonsa sen soveltamiseen hyviksi. Teknologian avulla katsottiin voitavan parantaa hoitokäytäntöjä ja -tuloksia ja lisätä potilaiden sitoutumista omaan hoitoonsa.

Digitalisaation odotetaan lisäävän potilaiden osallistumista omaan hoitoonsa. Muutokseen suhtautumisessa oli kyselyn mukaan eroja hoitaja- ja lääkäriopiskelijoiden välillä. Hoitajat ovat valmiimpia tukemaan potilaiden osallistumista, kun taas lääkäriopiskelijat suhtautuvat siihen varauksellisemmin.

”Ero saattaa johtua siitä, että hoitajien opintoihin sisältyy paljon potilaiden ohjausta ja kouluttamista, kun taas lääkärikoulutuksessa keskitytään diagnostiikkaan ja oireiden hoitoon. Näiden kahden ammattiryhmän roolien ero näkyy myös työelämässä”, kertoo Veikkolainen.

Terveydenhuoltoalan opiskelijoiden asenteita teknologiaa kohtaan on tähän mennessä tutkittu hyvin vähän. Eri maissa tehtyjen selvitysten mukaan suhtautuminen vaihtelee. Veikkolaisen mukaan tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kansallisessa alan koulutuksen kehittämisessä.

Tutkimus on julkaistu johtavassa lääketieteen informatiikan julkaisusarjassa International Journal of Medical Informatics.

Artikkeli:

Paula Veikkolainen, Timo Tuovinen, Erika Jarva, Anna-Maria Tuomikoski, Merja Männistö, Jarmo Pääkkönen, Teemu Pihlajasalo, Jarmo Reponen: e-Health Competence Building for Future Doctors and Nurses – Attitudes and Capabilities. Journal of Medical Informatics. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2022.104912

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023