Luonto lisää maaseudun vetovoimaa monipaikka-asujien piirissä

Monipaikkainen asuminen on yleistyvä ilmiö. Siitä tehdyn selvityksen mukaan luonnon läheisyys ja sen tuomat mahdollisuudet ovat monipaikka-asujille keskeisin maaseudun vetovoimatekijä. Kehitystoiveet koskevat jätehuoltoa, teiden kunnossapitoa, julkista liikennettä ja palvelutarjontaa. Keskeinen etätyön mahdollistaja ovat toimivat tietoliikenneyhteydet.
Maaseutua, kuvassa peltotie, peltoa ja vaja.

Oulun yliopistossa loppuvuodesta 2020 käynnistyneen Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI) -tutkimushankkeen ensimmäinen osaraportti on julkaistu.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin asukkaiden näkemyksiin, joita kartoitettiin asukashaastattelujen avulla. Haastattelut toteutettiin touko- ja kesäkuussa 2021 teemahaastatteluina. Kysymykset jakautuivat kahdeksaan teemaan, joita olivat asuminen, liikkuminen, työnteko, tietoliikenneyhteydet, palvelut, vapaa-aika ja vapaa sana.

Haastateltavat edustivat monipuolisesti eri ikäryhmiä ja elämäntilanteita. Yksi keskeinen havainto haastatteluissa olikin se, miten moninaisesti ihmiset voivat elää monipaikkaista tai ylipäätään maaseudulle kiinnittynyttä elämää. Alue- ja kuntakohtaisia monipaikkaisuusilmiöön liittyviä kehitystoimenpiteitä toteutettaessa olisikin tärkeää tunnistaa erilaiset monipaikkaisesti elävät ryhmät ja heidän tarpeensa.

”Monipaikkaisesti maaseudulla asuvia ovat omalta vapaa-ajan asunnoltaan käsin etä- ja monipaikkatyötä tekevien kaupunkilaisten ohella myös esimerkiksi lyhytaikaisesti paikkakunnalla oleskelevat, kausityötä tekevät tai maaseutualueen sisällä monipaikkaisesti elävät ja etätyötä tekevät henkilöt”, kuvaa MOPPI-hankkeen vetäjä, professori Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta.

Moni maaseudulle kiinnittyneistä vastaajista oli kiinnostunut viettämään alueilla aikaa myös tulevaisuudessa. Luonnon läheisyys ja sen tuomat virkistysmahdollisuudet olivat monille keskeisin maaseudun vetovoimatekijä. Keskeisimmät haasteet ja kehitystoiveet sekä pito- ja vetovoimaa heikentävät tekijät kohdistuivat jätehuoltoon, teiden kunnossapitoon, julkiseen liikenteeseen ja palvelutarjontaan. Kuten monissa muissakin tutkimuksissa, myös tämän haastattelututkimuksen tuloksissa keskeisiksi etätyön tekemisen mahdollistajiksi määrittyivät maaseutualueiden toimivat tietoliikenneyhteydet.

Monipaikkaisuus ja etätyö on laaja yhteiskunnallinen ilmiö, johon vaikuttavat yleiset tulevaisuustrendit, kuten Suomeen muuttavat uudet asukkaat, liikkumistapojen muutokset ja kestävää kehitystä tukevat ratkaisut. Haastattelutulokset tukevat käsitystä, että näitä trendejä tulisi huomioida myös maaseudun monipaikkaisuutta edistävässä kehittämistyössä, jos siinä halutaan tavoittaa uusia kohderyhmiä.

MOPPI-hankkeessa perehdytään Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueiden monipaikkaiseen asumiseen, yrittämiseen ja etätyön mahdollisuuksiin sekä tunnistetaan havaittuja haasteita aihepiireihin liittyen. Hanke tarkastelee ilmiöitä alueen asukkaiden, kuntien sekä siellä toimivien yrityksien näkökulmasta. Pyrkimyksenä on saada selville sellaista uutta tietoa, jota kohderyhmät voivat hyödyntää jo lähivuosina alueen kehittämisessä.

Asukashaastattelut tehtiin Iissä, Kalajoella, Kuusamossa, Oulaisissa, Oulussa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Siikajoella ja Siikalatvassa.

Asukashaastattelujen jälkeen Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI)-tutkimushankkeen seuraavassa vaiheessa syksyllä 2021 keskitytään Pohjois-Pohjanmaan yritysten näkemyksien kartoittamiseen. Keväällä 2022 vuorossa on alueen kunnille suunnattu kysely.

Raportti: Monipaikkainen elämä ja työnteko Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla: teemahaastattelujen tuloksia

Viimeksi päivitetty: 17.11.2021