Maankäytön suunnittelulla voidaan kehittää elinvoimaa sekä supistuvissa että kasvavissa kunnissa

Kuntien erilaiset lähtökohdat, resurssit, tarpeet ja osaaminen vaikuttavat niiden mahdollisuuksiin edistää elinvoimaansa, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamasta tutkimuksesta.
Kuva Kangasalan kaupunki ja Arkkitehtitoimisto NOAN Oy

Kuntien maankäytön suunnittelun työkalut ja elinvoimahankkeet (KEINO) -tutkimushankkeessa selvitettiin, miten suomalaiset kunnat pyrkivät kehittämään elinvoimaansa maankäytön suunnittelun keinoin eri kasvutilanteissa. Lue lisää Keino-tutkimushankkeesta.

Tutkimus osoittaa, että osa maankäytön suunnittelun keinoista elinvoiman kehittämiseen on kunnille yhteisiä. Toiseksi monet keinot liittyvät kunnan kasvutilanteeseen. Kolmanneksi ne voivat liittyä muihin kontekstisidonnaisiin tekijöihin. Erilaistuvat kunnat voivat hyödyntää tutkimuksessa esitettyä kolmijakoa pohtiessaan maankäytön suunnittelun keinoja elinvoimansa kehittämiseen.

Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professori Helka-Liisa Hentilä toteaa: ”Jatkossa maankäytön suunnittelussa tarvitaan entistä enemmän ennakoivaa ja aloitteellista suunnitteluotetta, jotta kunnat voivat onnistua elinvoiman kehittämistehtävässään.”

Tutkimus tarjoaa tietoa konkreettisista maankäytön suunnittelun keinoista, joiden avulla suomalaiset kunnat voivat kehittää elinvoimaansa. Elinvoiman kehittäminen nähtiin tutkimuksen kohdekunnissa monitahoisena ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön välisistä suhteista nousevana ilmiönä, joka luo pohjan paitsi kunnan taloudelliselle kehitykselle, myös yleisemminkin laadukkaalle ihmiselämälle. Toisaalta erityisesti yritysten toimintaympäristön kehittäminen maankäytön suunnittelulla nähtiin tärkeänä elinvoiman kehittämisen keinona kaikissa kohdekunnissa.

Ihanteellisimpana kunnan elinvoiman kehittämiseen pidettiin sellaista maankäytön suunnittelua, jossa ennakoiva ja aloitteellinen suunnittelu yhdistetään yritysten ja kuntalaisten tarpeisiin oikea-aikaisesti reagoivaan suunnitteluun. Kun maankäytön suunnittelun resursseja on vähän, maankäytön suunnittelijoiden aika riittää kuitenkin usein vain reagoivaan suunnitteluun. Ennakoivan ja aloitteellisen suunnitteluotteen puuttuminen voi siis vaikeuttaa kunnan elinvoiman kehittämistä.

Kuntien maankäytön suunnittelun työkalut ja elinvoimahankkeet (KEINO) -tutkimusraportti vastaa kysymyksiin siitä, miten kunnat kehittävät elinvoimaansa maankäytön suunnittelulla, millaisia käsityksiä asiantuntijoilla on kuntien elinvoimasta ja miten elinvoimatyö on organisoitu kunnissa.

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024